• info@novincert.ir

  • :به دلیل قطعی برق با شماره همراه مرکز تماس حاصل فرمایید.

  • :۰۹۱۹۷۸۰۹۵۹۳

دریافت گواهی نامه های ایزو

دریافت گواهینامه های ایزو

برای بسیاری ازشرکت ها ،دریافت گواهینامه های ایزو ،ابزاری کارآمداست.این واقعیت کمربوط بیک شناخت بین المللی است ،امکان فعالیت درخارج ازمرزهای ملی رامیسروفراهم میکند ،بدین معنی کشرکت هامیتوانند بامشتریان بیشتری تماس وارتباط برقرارکنند.بعلاوه دریافت گواهی نامه های ISO ،ویژگی های متمایزومنحصر بفردی راارائه میدهد.بسیاری ازمشتریان کارباشرکت های گواهینامه ISO راترجیح میدهند.درصورت برگزاری مناقصات بین المللی نیزداشتن پیش فرض ISO بعنوان یک سازمان اجتناب ناپذیراست.بدون دریافت گواهینامه های ایزو ،این روندبرای محصولات وخدمات تولیدی دشوارتراست.

دریافت گواهی ایزو بشرکت هااجازه میدهدکبرروی تصویرارائه شده ازوجهه کاری خودکارکرده وبابقیه دنیاارتباط برقرارکنند کمطابق استانداردهای بین المللی کارمیکنند.دریافت گواهی نامه های ISO ،بخریداران ومشتریان آنهانشان میدهدکآنها بایک موسسه جدی بتجارت میپردازند وبآنهااطمینان میدهدکخدمات وتسویه حساب مشتری بشکل موثری بهینه شده است.

دریافت گواهینامه های ISO توسط کمیته های خاصی تهیه شده وحاوی مجموعه ای ازالزامات ومشخصاتی است کمعمولاباحروف بزرگ وارقام مشخص وازپیش تعیین شده ،معین میگردد.

 

دریافت گواهینامه های ایزو

دریافت گواهینامه های ISO توسط کمیته های خاصی تهیه شده وحاوی مجموعه ای ازالزامات ومشخصاتی است

 

برای بسیاری ازمشتریان ،دریافت گواهینامه های ایزو ،بیش ازتعیین صلاحیت وکفایت است ،زیراساختارلازم برای بهبودتجارت آنهارافراهم میکندوبخوبی شناخته شده است.درصورت نیازبه دریافت گواهینامه های ISO بنابدلایل مختلف ازجمله مشتری مداری ،اتحادیه صنفی یانهادنظارتی ،کافی است کبانوین سرت ارتباط برقرارکنید.

نوین سرت ،خدمات مشاوره ای ایزو راارائه میدهد تابشما کمک کندتا سیستم مدیریتی خودرابرای ارزیابی یک سازمان معتبرآماده سازید وشانس قبولی وپیروزی خودجهت مزایدات ،معاملات بزرگ تجاری ومناقصات افزایش دهید.

دریافت گواهی نامه ISO بعنوان کیفیت عملکرد سازمانها جهت خدمات رسانی بهتربمشتریان وحتی ارباب رجوع توسط سازمان بین المللی ایزو نهادینه گشت تاسازمان های بیشماری راجهت دریافت گواهینامه های ایزو ،تشویق کند ،ازاین روشرکت ها ،سازمان هاوحتی کارفرمایان کسب وکارهای کوچک جهت دریافت گواهینامه های ایزو ،اقدام میکنند.

درمبحث دریافت گواهینامه های ایزو ،مهمترین مبحث چارت سازمانی میباشدککارشناس پیاده سازی ISO درابتداچارت سازمانی رامشخص میکندوفعالیت های درون سازمانی راتعیین میکند.

دریافت گواهی نامه ISO ،شامل استانداردهایی میگرددکشامل مجموعه ای ازاسناد داوطلبانه است کتوسط متخصصان آگاه صنعت برای ارائه بهترین روش های موجودتهیه شده است.استانداردهای ISO بطورمستمر بروزمیشوند تاتغییرات ونیازهارا تغییردهند.

استراتژی دریافت گواهینامه های ایزو ،طی دودهه گذشته ،بیش ازچهاربرابرشده است وتجارت بین المللی خدمات باسرعت بیشتری نسبت بتجارت کالاها برشدخود ادامه داده است.ایجادمقررات ،خصوصی سازی خدمات عمومی(انرژی ،حمل ونقل ،مخابرات) ،بومی سازی عرضه (خدمات بهداشتی ،کمک فناوری اطلاعات ،مراکزتماس) ،فناوری اطلاعات ،مراکزتماس بهمراه گسترش خدمات مبتنی بروب(گردشگری ،خدمات مالی ،فروشگاه های اینترنتی)همه روندهایی هستندکنیازباستانداردهای بین المللی برای بخشهای خدماتی دارند.

دریافت گواهی نامه های ISO همچنین بتدریج درحال توسعه قابلیت های ارائه خدمات وراه حل هایی برای تکمیل محصولات وخدمات تولیدی است ،بدلیل همین روند هاستکه دریافت گواهینامه های ISO پبش بینی میکندکتقاضای بازاربرای استانداردهای خدمات بطورمداوم افزایش خواهدیافت ومامیخواهیم اطمینان حاصل کنیمکه ISO واعضای مجموعه ایزو ،همکی ابزارهاودانش لازم رابرای پاسخگویی باین تقاضاوچالش هاوفرصت های بوجودآمده هستندوازاستانداردهای لازم جهت دریافت گواهینامه های ایزو برخوردارهستند.

تعریف دریافت گواهینامه های ایزو ،از"خدمات"نتیجه حداقل یک فعالیت ،است ومادررابط بین تامین کننده ومشتری انجام میشودکبطورکلی غیرقابل لمس است.برخی ازاین استانداردها ،همان مواردی هستندکمیتوانیم ازآنهابعنوان استانداردخدمات خالص یادکنیم ،بدین معنیکه هدف اصلی آنهاآشکاراکمک بارائه خدمات بویژه دربخش گردشگری است.

 

دریافت گواهینامه های ایزو1

دریافت گواهی نامه های ISO محدودیتی ندارد

 

سایراستانداردها اززیرساخت های لازم برای ارائه خدمات پشتیبانی میکنندودرحال حاضربزرگترین گروه ISO بشمارمی آید ،بعنوان مثال دربخش های IT وحمل ونقل ،این خدمات بوقوع میپیوندد.

دریافت گواهی نامه های ISO محدودیتی نداردوهمین عامل هم موجب محبوبیت ایزو شده است ،ازصنعت ومدیریت انرژی گرفته تامسئولیت اجتماعی وتجهیزات انرژی رادربرمیگیرد.دریافت گواهی نامه های ایزو ،برای اطمینان ازسازگاری وهارمونی بین تک تک اجزای کاری محسوب میگردد.دریافت گواهینامه های ایرو ،هرکدام دارای استانداردها ومعیارهای جداگانه هستندکهمین بسترگسترده ISO کازسراسرجهان مدیران وصاحبین مشاغل اقدام به دریافت گواهینامه های ایرو ،کرده اند.بعنوان نمونه گواهی نامه ISO 9001 است درسال 2015 بروز رسانی شده است وشامل:

  • یک ساختارمتفاوت باساختارسطح بالا
  • یک رویکردفرآیندی
  • تمرکزبیشتربرروی ورودی وخروجی
  • تفکرمبنتنی برریسک هسته اصلی
  • تمرکزبرالزامات سازمان
  • بروزرسانی رهبری
  • تمرکزبرتعهدات
  • اداغام بهتربادریافت سایرگواهینامه های ISO

درمجموع ،جدول زمانی آموزش بعوامل زیادی ازجمله درک نیازها ،آمادگی یک سازمان واندازه ومقیاس وپیچیدگی موسسه یاسازمان ،بستگی خواهدداشت.هنوزهم ،اکثرافرادانتظار دارندکه دریافت گواهینامه ISO 9001 خودراطی سه تاشش ماه دریافت کنند.

بیادداشته باشیدکافرادنمی تواننددرجهت دریافت گواهینامه های ISO اقدام کنندوتنهامشاغل وسازمان هامیتوانندجهت دریافت گواهی نامه های ISO اقدام کنند ،درعوض دریافت گواهینامه های ایزو ،ازطریق شخص ثالث امکان پذیراست.

موسسه نوین سرت ،موسسه خصوصی است کبادارابودن مجوز ازوزارت صنعت ،معدن وتجارت قادراست کشمادرتحقق اهدافتان نسبتبه دریافت گواهینامه های ایزو ،یاری خواهدکرد.جهت برخورداری ازمشاوررایگان وبهره مندی ازآخرین بروزرسانه های حیطه ISO بامشاوران ،حقوقدانان ومتخصصان حیطه ایزو نوین سرت ارتباط برقرارکرده وشاهدتحولی درنگرش خودنسبت بدریافت گواهینامه های ایزو باشید.بانوین سرت ،دریافت گواهینامه های ISO شکل تازه ای بخودمیگیرد ،پس بنوین سرت اعتمادکنید ،اعتمادشما بزرگترین سرمایه نوین سرت است.

منو

از نوین سرت در گوگل حمایت کنیم.

مورد تایید وزارت صنعت معدن تجارت