• info@novincert.ir

  • :به دلیل قطعی برق با شماره همراه مرکز تماس حاصل فرمایید.

  • :۰۹۱۹۷۸۰۹۵۹۳

شرایط اخذ مدرک ایزو

شرایط اخذ مدرک ایزو

شرایط اخذ مدرک ایزو بعنوان نوعی تضمین ونماد ضمانت محسوب میگرددکمحصولات وخدمات ارائه شده ببازارهدف ومشتریان ازکیفیت ومرغوبیت قابل قبولی برخورداراست واصالت وسلامت سازمانی رابهمراه مرغوبیت واصالت کالاهاومحصولات ارائه شده رانشان میدهد.شرایط اخذ مدرک ایزو ،منوط بشرایط موجودوموقعیت شرکت وموسسه شمااست وفقط فقط بااجرای مستندات گواهینامه ISO امکان پذیراست. کسب گواهی نامه ایزو ،بهترین وسریعترین راه ممکن برای تعیین سندیت وهویت شرکت شماست بنابراین امروزنسبتبه کسب گواهی نامه ISO اقدام کرده واطلاعات خودرادرحیطه شرایط اخذ مدرک IZO بالاببرید.

شرایط اخذ ایزو ،موجب بررسی محصولات وخدمات شده وآنهارامطابق باشاخص های موثرمیسنجد.

شرایط اخذ ISO ،ازدوباره کاری هاجلوگیری میکندوکاهش هزینه های تولیدی رادربردارد.بعلاوه شرایط اخذ مدرک IZO ،اطمینان واعتماددرون سیستمی راباشرح وظایف ومسئولیت ها اجرایی دربرگرفته وبااین رونداجرایی همراهی دارد.شرایط اخذ سند ایزو ،بمدیران شرکت های مختلف ومشتریان برون مرزی تعهدمیدهدوسازمان هارامتعهدبتولیدوارائه محصولات وخدمات باکیفیت ومطابق بارضایت مشتریان میکند.

 

شرایط اخذ مدرک ایزو

بادریافت گواهی نامه ISO ازطریق شخص ثالث به اعتباروکسب وکارخوداعتباربخشید

 

سازمان استاندارد بین المللی ایزو ،بخودی خودگواهینامه ایزو راصادرنمیکند ،لذاشمابرای دریافت گواهی نامه IZO واطلاع ازشرایط اخذ مدرک ایزو ،لازم است کبسراغ یک شرکت ثالث برای صدورگواهینامه ایزو بروید.این سازمان بعنوان شرکت ثالث برای سازمان شما ،فرآیندهاومحصولات ارائه شده رادرهمراهی باخدمات ارائه دهنده بررسی کرده ومیتواندبمعیارهای استانداردجهت موسسه شمابااحاطه برمدارک وشرایط اخذ مدرک ISO دست یابد.

پس ازاینکه شرکت درخواست کننده گواهینامه ایزو ،بایکی ازشرکت های مشاوره همراه والزامات گواهینامه درخواستی درشرکت پیاده سازی شد ،بیکی ازشرکت های ما،که یکCB درخاک خودمیباشد ،ارتباط برقرارکرده وباانجام ممیزی های حیطه ISO اقدام بصدورگواهینامه IZO مینماید.

درقدم بعدی ،CBهای معتبر کببدنه خودیعنی موسساتABمتصل هستندواعتبارخودراازاین موسسات میگیرند ،درحیطه شرایط اخذمدرک ایزو اقدام کرده وبصدور سندISOاقدام میکنند. توجه داشته باشیدکبعلت تعددCB های موجود ،حتماازاعتباروموجودیت شرکت صدورگواهی نامه ایزو ،اطمینان حاصل کنید.

استانداردهای مدیریت ایزو ،مجموعه ای ازچارچوب هایی هستندکبشماکمک میکنندکبطورموثرکسب وکارهایتان رامدیریت کنیدوبادریافت گواهی نامه ISO ازطریق شخص ثالث به اعتباروکسب وکارخوداعتباربخشید.

استانداردهای ایزو و شرایط اخذ مدرک IZO ،برای ارتقای سطح کیفی زندگی گرفته تا کالاهای تولیدشده بهمراه خدمات ارائه شده کبجامعه مصرف کننده ارائه میشود ،توسط یک سازمان بین المللی بوجودآمد.

IZO ،وظیفه داردکه درراستای حمایت ازتولیدکنندگان ومصرف کنندگان درمحدوده فنی ،علمی ،هرگونه فعالیت های اقتصادی واطلاعاتی ،فرآیندهاراموردبررسی قراردهدواستانداردهای بین المللی رابرای بهبودآنهاارائه کند.

شرایط اخذ مدرک ایزو ،بشمااین امکان راخواهددادکبرای بدست آوردن کارایی عملکردی جهت مشخص کردن فعالیت هاوعوامل شکایت هاتلاش کنید ،بسیاری ازشکایت هارابابکارگیری راهکارمشتری مداری حل کنیدوجهت متحدکردن کارکنان باارائه فرصت های آموزشی وخدماتی تلاش کنید‌

 

شرایط اخذ مدرک ایزو1

شرایط اخذ مدرک ایزو درایران هم مشابه سایرکشورهای فعال درحوزه IZO میباشد

 

گواهی نامه ISO ،بعنوان یک سندمعتبرجهت اثبات رعایت الزامات تعریف شده دراستانداردهای مربوط بخودمیباشد.امروزه سازمانها ،شرکت ها ،اصناف ،صنایع ومشاغل مختلف جهت کسب گواهینامه IZO درحال کسب اطلاع وآگاهی هستند.

زمینه های حیطه کار ایزو شامل مشاغل وصنف های متعددی است کبرخی ازآنهاعبارتنداز:

  • گواهی نامه ایزو ،صنایع نفت ،گازوپتروشیمی
  • گواهینامه IZO ،پیمانکارمخابرات
  • گواهی نامه ISO ،پیمانکارراهسازی
  • گواهینامه ایزو ،عرقیات گیاهی
  • گواهینامه ISO ،صنعت قندوشکر
  • گواهینامه IZO ،شرکت بازرگانی
  • گواهینامه ایزو ،پیمانکارآب وفاضلاب
  • گواهینامه ایزو ،صنایع فولاد
  • گواهی نامه ISO ،آزمایشگاه تشخیص طبی

شرایط اخذ مدرک ایزو درایران هم مشابه سایرکشورهای فعال درحوزه IZO میباشد.امروزه بازارکاردرایران رقابتی شده وتولیدکنندگان جهت عرضه تولیدات خودمیبایست بدنبال المانهایی باشندتابتوانندمجموعه خدمات متفاوتی رابمصرف کنندگان ارائه دهندوبازاررقابتی رابادیگررقباایجادنمایند.اخذ گواهی نامه ISO ،میتواندگزینه رقابتی موثری ایجادنمایدتاکالاوخدمات ارائه شده ازمقبولیت قابل توجهی سوق دهدوبرخوردارنماید.

اخذ گواهی نامه ISO درایران بیشترازاینکه جهت پیشبرداهداف کارفرمایان بسمت استانداردسازی وبالابردن کیفیت تولیدات خودباشد ،متاسفانه دربسیاری ازمواردجنبه تبلیغاتی پیداکرده ومعمولاکارفرمایان بدلیل پروسه زمانبرپیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت وسپس رسیدن بگواهی نامه IZO بامستندسازی توسط کارشناسان ایزو رابدست آورندتابتوانندپروسه تبلیغات ومانورجهت گرفتن گواهینامه ایزو راانجام دهند.

اخذ گواهینامه ایزو بااطلاع ازشرایط وآگاهی کامل ازرویدادهای حیطه ایزو وسازمان استانداردجهانی ،درحقیقت نشانه گذراندن مراحلی جهت درست انجام دادن عملی است کمعمولاتوسط سازمان ،شخص یاارگانی صادرمیشود‌.

مرکزنوین سرت ،شرکتی خصوصی وحقیقی بوده کفعالیت خودراتحت نظارت مستقیم وزارت صنعت ،معدن وتجارت درپیش گرفتخ است وچندین سال است که درحیطه استانداردهای ایزو ازجمله ایزو9000 ،استانداردمحیط زیست14001 ،گواهینامه تعیین صلاحیت ایمنی پیمانکاران، گواهی HSE ،مدرک CE اروپاوانواع گواهی نامه هایی کمربوط باستانداردجهانی وایران است رااجراوپیاده سازی میکند.

نوین سرت بابهره گیری ازمشاوران برجسته خودرتلاش است کاطلاعات کافی ودقیقی رادراختیارمتقاضیان اخذ گواهی نامه های ایزو قراردهدوبرحسب نیازسازمان هاوهزینه ای که درنظردارند ،معتبرترین ،مناسب ترین وکارآمدترین گواهی نامه رادراختیارآنهاقراردهدتابتوانندبدرسنی تصمیمگیزی نمایندوازبرندصدورگواهینامه مناسب خودبهره مندگردند.درحقیقت شرکت نوین سرت باایجادیک پروسه ورونداجرایی درست ،عزیزان متقاضی رادرکسب گواهی نامه ایزو موردنیازخودراهنمایی کرده وبااجرای الزامات وتعیین مستندات ،ایشان رادررویه اخذگواهینامه ایزو مدنظرشان راهنمایی میکنند.بامیدآنکه شاهدموفقیت روزافزون تک تک مشاغل وحوزه های صنفی درمقیاس جهانی باشیم.

02144829133|02144829531

مطالعه مقالات زیرین به شما علاقمندان توصیه میشود:

گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای OHSAS18001

سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان /کارفرمایان ISO10004

گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی ISO22000

میتوانید در مرورگر گوگل نیز اینگونه مارا سرچ کنید:ممیزی ایزو, ایزو چیست, چرا ایزو بگیرم, مراحل اخذ ایزو, مراحل دریافت ایزو, مراحل گرفتن ایزو, مراحل اخذ ایزو از شرکت, ایزو پیاده سازی, ISOپیاده سازی, ایزو معتبر, ایزو از کجا بگیرم, ایزو از کجا بخرم, ایزو ارزان, ایزو فوری, ایزو چیست, ایزو چیه, ایزو مناقصه

منو

از نوین سرت در گوگل حمایت کنیم.

مورد تایید وزارت صنعت معدن تجارت