• info@novincert.ir

  • :به دلیل قطعی برق با شماره همراه مرکز تماس حاصل فرمایید.

  • :۰۹۱۹۷۸۰۹۵۹۳

مراحل دریافت گواهینامه ایزو

مراحل دریافت گواهینامه ایزو

ازمهم ترین دغدغه های بسیاری ازمدیران شرکت ها سازمان ها ،مراحل دریافت گواهی نامه ISO است وازاهمیت ویژه ای برخورداراست وترتیب اخذمراحل دریافت گواهی نامه ایزو ،بسیارمهم وویژه است.مدیران شرکت هالازم است برای دریافت گواهی نامه ایزو مراحلی راطی کنندکه درادامه بمراحل دریافت گواهی نامه IZO اشاره خواهیم کرد.

متقاضیان جهت اخذ گواهینامه ایزو میبایست ابتدانوع گواهینامه ایزووهدف خودازکسب گواهی نامه ایزوراتعیین کرده وجهت نظارت وهمگام سازی استانداردگام بردارند.رویکردفرآیندی وبهبودمستمرهدف اولیه هراستانداردی میباشد.علاوه برمراحل دریافت گواهینامه ایزو ،آنچه بسیارمطلوب ومدنظراست ،ممیزی IZO است کبیان میداردکتاچه اندازه الزامات واستانداردهای ایزو درموسسه بانجام رسیده است و عملی گشته است.

تنهابایک جستجوی ساده مانند ایزو ، استاندارد ویا گواهینامه ایزو،بابمبی ازاطلاعات روبه روخواهیدشدوطبیعی است کباپرسشی مبنی برمراحل دریافت گواهی نامه IZO روبه روخواهیدشد‌.آنچه بازاراستانداردومشاوره هارا جذاب وپرتقاضاکروه است ،فواید استانداردهای ایزو میباشدبطوری کاستانداردهای ایزو ،امتیازات بسیاری رابرای دارندگان ISO فراهم می آورد ،امتیازهایی گواهینامه های ایزو برای شرکت هاوافرادحقیقی وحقوقی بهمراه داردشامل فاکتورهای تعیین کننده برند IZO وامکان رقابت دربازار درسطح داخلی وبین المللی بوده وسودکلانی رابحساب های بانکی سرازیرمیکند. سودهای بانکی که درقیاس باهزینه ای که درقبال مشاوره ISO میپردازیدبسیاراندک بوده وسودایمن وهمیشگی رابرای شما بهمراه خواهدداشت.همین موضوع رازموفقیت Iso وهمگان رامبهوت ساخته واستقبال بینظیری رااز گواهینامه ایزو درسراسرایران وجهان بارمغان آورده است.

بسیارازفوایددرطی مقالات قبلی صحبت کردیم امادرطی این مقاله ازدیدگاه صادرات ،مناقصات وبرندینگ است ودرادامه بمراحل صدورگواهینامه ایزو خواهیم پرداخت.

 

مراحل دریافت صدور گواهینامه ایزو

تنهابایک جستجوی ساده مانند ایزو ، استاندارد ویا گواهینامه ایزو،بابمبی ازاطلاعات روبه روخواهیدشد

 

ایزو وصادرات:همه مامیدانیم کصادرات قلب تپنده اقتصادکشورهاست کبخش مهمی رادرچرخه حمایتی ومعیشیتی مردم ایفامیکندوبتوسعه وشکوفایی کشوروافزایش رفاه عمومی منجرشده وباتوسعه وشکوفایی کشوروافزایش رفاه عمومی کمک شایانی میکندوهزینه های مصرفی راکاهش میدهد.بعلاوه بارونق صادرات، بازارهای پرسودوسرمایه داربکشوربازشده ونویدبخش موفقیت وافزایش سرمایه است.

بدلیل قوانین متفاوت کیفی درکشورهای مختلف ،برای کسب مجوزصادرات بایدبگواهینامه های IZO موردمطالبه قرارگیرد ،زیراایزو استانداردبین المللی است وموردتاییدواستفاده اکثرکشورهاست ،ببیانی بهترISO یک استاندارد جهانی است ودارابودن گواهینامه ISO تاییدوتضمین میکندکصادرکننده استانداردهای جهانی رامیداندومراعات میکند.

ISO ومناقصات: امروزه ،پیمانکاران جهت دریافت واجرای پروژه های دولتی وغیردولتی، درمناقصاتی کسازمان هابرگزارمیکنند ،شرکت کرده وهزینه هاوشرایط مدنظرخودرااعلام میکنند.قبلا آنچه برنده مناقصات ومزایدات راتعیین میکرد، هزینه وطرح های ارائه شده بوداماامروزه گرچه هزینه پروژه اعلامی ،تاثیربسزایی درنتیجه نهایی دارداماهمواره فاکتورتعیین کننده برنده نیست ،بلکه آنچه برنده یک مناقصه راتعیین میکند ،داشتن گواهینانه های ایزو بمنزله برگ برنده دردستان صاحبین مشاغل ومدیران اجرایی شرکت هابوده ونقش تعیین کننده ای دارد.

IZO وبرندینگ:جلب اعتمادواطمینان مشتریان ،اصل اساسی بازاریابی است.درهمین راستایکی ازراه هایی کمشتریان میتوانندبمحصولی اعتمادکنند ،گواهینامه IZO است.با داشتن گواهینامه ایزو ،اعتمادمشتریان بشرکت هاویاتولیداتی است کبا ایزو عرضه میشوندوارزش برندافزایش می یابدکخودبمعنای سودبیش ازپیش است.

مراحل دریافت صدور گواهینامه ایزو شامل مراحل ذیل است:

۱.کسب الزامات استانداردبرای دریافت گواهی نامه ایزو:

استانداردهایی کبرای دریافت استانداردایزوبرای شرکت هاوجوددارد ،دارای الزامات ،بندهاومستندات ویژه وبخصوصی است کبایدبندببنداین الزامات رارعایت کرده ودرشرکت هاباین بندهاوقوانین پایبندبوده تاگامی اولیه راجهت دریافت گواهینامه ایزو ،بردارید.استانداردهای ISO شامل بندهاوالزاماتی هستندکه درهنگام دریافت گواهی نامه ایزو ،بایدقابل مشاهده وارزیابی باشند.

بعنوان نمونه استانداردمحبوب ومعرف ISO9001 دربردارنده 10بنداصلی است کهربندشامل چندزیربندفرعی است.

یک شرکت وسازمان ازهرنوعی کباشدبعنوان نمونه حیطه صنعتی ،کشاورزی ،خدماتی، معدنی و...جزاین مواردبوده ومتواند بوسیله آن ،باجرای الزامات ایزو۹۰۰۱پرداخت.

بدلیل روندپیاده سازی واجرای ممیزی های اجرایی درهرسازمان ،بهتراست مراکزوموسسات متقاضی ،ازیک مشاورمتخصص حیطه IZO کمک گرفته تاباشناخت وتجربه کافی بتوانندبهترین تصمیم گیری هارادرمورد دریافت گواهینامه ایزو ومراحل دریافت ISO گرفته وباجراسازی الزامات ایزو بپردازند.

بنابراین نتیجه گام اول این استکه درابتدای کاروآغازرونداجرایی ومدیریتی نسبت بتطبیق الزامات ایزو اقدام کرد.

۲.تعیین یک مرجع صدور ایزو (CB) معتبرتحت اعتباریک مرجع اعتباردهی(AB)معتبر:

درمرحله بعدصدورگواهی نامه ایزو ،بعدازتعیین وایجادالزامات وروش های اجرایی لازم جهت بندهای استانداروسازی ،شرکت آماده ممیزی وبررسی مراحل دریافت گواهی نامه ایزو می گردد.

دراین مرحله آنچه حائزاهمیت است ،دریافت گواهی نامه ایزو ،از یک CB یامرجع صدورگواهی نامه ایزو معتبرمیباشدودرصورتی کاین CB تحت اعتبارIAG یاASCBباشد ،بارزش ترومعتبرترمحسوب میگردد.

 

مراحل دریافت صدور گواهینامه ایزو11

استانداردمحبوب ومعرف ISO9001 دربردارنده 10بنداصلی است

 

۳.ممیزی های مراقبتی پس ازاخذو دریافت گواهی نامه ISO :

براساس اعلام سازمان جهانی استاندارو ،گواهینامه های ایزو ،دارای اعتبارسه ساله بوده ودرسال دوم وسوم نسبت ببرسی مجددواجرای ممیزی مراقبتی قرارگرفته وباارزیابی وممیزی درصددپایش وبررسی موضوع حوزه ISO اقدام نمایند.

موسسه نوین سرت باافتخاراعلام میداردکباکادری مجرب ومتخصص درتلاش کبادانش وتجربه خودبتمامی عزیزان متقاضی ایزو جهت اهداف مختلف ازبرندینگ وصادرات گرفته تامشتری مداری وکسب موفقیت درمناقصات ،مزایدات وکنفرانس های بین المللی بتمام عزیزان فعال درصنف هاوحیطه های مختلف کاری کمک نماید.نوین سرت به تمام درخواست های شماعزیزان رسیدگی خواهدکردومشاوره اولیه هم کاملا رایگان برای شماصورت میپذیرد.علاوه برصدورانواع گواهی نامه های IZO ،نوین سرت دربخش آموزش ایزو هم بسیارفعال بوده وآمادگی کامل راجهت برگزارکلاس های شماعزیزان اعلام میدارد.دیگران شعارمیدهند ماعمل میکنیم.

02144829133|02144829531

مطالعه مقالات زیرین به شما علاقمندان توصیه میشود:

سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان /کارفرمایان ISO10004

گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای OHSAS18001

گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی ISO22000

میتوانید در مرورگر گوگل نیز اینگونه مارا سرچ کنید:ممیزی ایزو, ایزو چیست, چرا ایزو بگیرم, مراحل اخذ ایزو, مراحل دریافت ایزو, مراحل گرفتن ایزو, مراحل اخذ ایزو از شرکت, ایزو پیاده سازی, ISOپیاده سازی, ایزو معتبر, ایزو از کجا بگیرم, ایزو از کجا بخرم, ایزو ارزان, ایزو فوری, ایزو چیست, ایزو چیه, ایزو مناقصه, ایزو مناقصات, دانلود ایزو, دانلود استاندارد ایزو

منو

از نوین سرت در گوگل حمایت کنیم.

مورد تایید وزارت صنعت معدن تجارت