• info@novincert.ir

 • :به دلیل قطعی برق با شماره همراه مرکز تماس حاصل فرمایید.

 • :۰۹۱۹۷۸۰۹۵۹۳

دریافت ایزو

دریافت ایزو

دریافت ایزو ،پیاده سازی وتدوین استاندارد یک رونداجرایی مهم جهت توسعه پایداراست.سازمان ملی استاندارددرسال۱۳۹۳باتصویب موسسه استانداردوتحقیقات صنعتی ایران ،کارخودرادرچهارچوب وهدفهای تعیین شده شروع کرده وبعضویت سازمان بین المللی ISO درآمده است.

سازمان ملی استاندارد درسال۱۳۳۹باتصویب موسسه استانداردوتحقیقات صنعتی ایران ،کارخودرادرچهارچوب هدفهای تعیین شده واستانداردهای تدوین شده شروع کردوبعضویت سازمان بین المللی ایزو درآمد.

دریافت IZO مستلزم هماهنگی باسازمان جهانی استاندارداست ونحوه مشارکت دراین فعالیت ها ،ازطریق تشکیل کمیته های فنی متناظرباکمیته های بین المللی وسازمان دهی مشارکت گروه های مشخص وذی نفع انجام میگیرد.

این کمیته هاتحت نظرسازمان استانداردایران فعالیت میکنددووظیفه آنهابررسی واظهارنظردرموردپیش نویس وتدوین استانداردبین المللی باتوجه بمزیت های ملی وپتانسلی کشوری است.

دریافت ISO بچارچوب استانداردواستانداردسازی برمیگردد ،استانداردمدرکی است که دربرگیرنده راهنمایی ها ،قوانین یاویژگی هایی است کبرای فعالیت ونتایج استانداردسازی جهت استفاده عمومی بکارگرفته میشودوهدف آن ،دستیابی بنظم دریک زمینه خاص است.

استانداردسازی هم بفرآیندایجادواجرای استانداردباهدف بهبودسازگاری ،امنیت وکیفیت میباشد.

اهداف دریافت ایزو :

 • کسب جایگاه جهانی دراستانداردسازی
 • نوآوری درزمینه فناوری
 • مبتنی شدن مقررات براستانداردها
 • حفظ تعادل بین منافع تولیدکننده ومصرف کننده
 • ایجادزمینه برای پذیرش موانع کشورها

دریافت ISO موجب خواهدشدکسازمان ها ،ازطریق استانداردسازی وآگاهی یافتن ازنیازکار ،منصوب وبازارعملکردخودرابهبودبخشند.

 

دریافت ایزو دریافت ایزو سبب رفاه حال مصرف کنندگان خواهدشد

 

دریافت ایزو سبب رفاه حال مصرف کنندگان خواهدشدومصرف کنندگان محصول استانداردشده راباکیفیت بهترواطمینان بیشترمورداستفاده قرارمیدهندوخدمات پس ازفروش محصول استانداردشده برای مصرف کننده ،اهمیت زیادی دارد.

دریافت IZO سبب اثربخشی وکارایی لازم برای حفظ سلامت جامعه خواهدشدکمنافع جامعه راهم دربرخواهدگرفت.

خط مشی وهدف ازاستانداردسازی توسط سازمان بین المللی استاندارد مشخش خواهدشد ،کاین خط مشی جهت ارتقای مولفه های زیراست:

 • کیفیت (Quality)
 • ایمنی (Safety)
 • کارایی(Efficiency)
 • قابلیت اطمینان(Reliability)
 • تعویض پذیری(Interchangebility)
 • سازگاری(Compatibility)

شرکت هاوموسساتی راکه خودرادرقبال دریافت مدرک ایزو ،متعهدمیدانند ،نسبت بجامعه ومشتریان احساس مسئولیت کرده ودرتلاش هستندکخدماتی راکارائه میدهند ،مطابق سازمان ،مشتریان ومطابق باشرایط استانداردبین المللی باشد.

دریافت ایزو بمعنای کسب استانداردهای لازم درخصوص سیستم مدیریت کیفیت است کرضایت جامعه هدف رابرعهده دارد.

کسانی میتوانندنسبت بدریافت گواهی نامه ایزو ،اقدام کنندکانتظارات گواهی دهنده IZO راطبق استانداردجهانی برآورده کنندوشایسته دریافت این گواهی نامه باشند.

شرکت هایی کنسبت بدریافت گواهی نامه ایزو ،اقدام میکنندبسیارمورداستقبال قرارگرفته ودرواقع کسب گواهینامه IZO بمعنای جلب رضایت همیشگی مشتریان است.

شرکتی کگواهینامه ایزو رادریافت میکند ،شرکتی است کبکیفیت خدمات ارائه شده ازسوی خوداهمیت میدهدوهمین امرموجب خواهدشدکپیشرفت مستمری داشته باشند.

دریافت IZO این امکان رافراهم خواهدکردکشرکت هادرعرصه رقابت باقی بمانندومشتریان خودراازدست نمیدهندوروزبروزبرتعدادآنهاافزوده میشود.

دریافت ISO بشمااین امکان راخواهدداد کبروندی بمنظورمنطقی کردن فرآیندتجارت بین المللی دست یابیدوفریضه اصلی تاسیس ISO هم همین امراست.

صنایع مختلفی دردنیاباستانداردخاص ودریافت ایزو نیازدارندوتدوین استانداردهامیتواندازاعضای اصلی بسازمان بین المللی استاندهردانعکاس یابد.

دریافت ایزو ،برای بسیاری ازتکنولوژی هامانندارتباطات ،فرآیندهای اطلاعاتی ،نساجی ،بسته بندی ،توزیع ،تولیدومصرف انرژی ،ساخت کشتی ،بانکداری وخدمات اقتصادی تهیه میشوندودلایل عمده دریافت گواهی نامه و سند ایزو عبارت است از:

 • پیشرفت جهانی درآزادسازی تجارت
 • تداخل بخش های مختلف صنایع
 • سیستم های ارتباطات جهانی
 • نیازکشورهای درحال توسعه
 • رشدوشکوفایی تکنولوژی

کسب مدرک ایزو وکارفنی IZO اساساکاملاغیرمتمرکزودرچارچوب تشکیلات ۲۸۵۰کمیته فنی وگروه های کاری انجام میپذیرد.دراین کمیته ها ،نمایندگان متخصصین صنعت ،موسسه های تحقیقاتی ،صاحب نظران دولتی ،سازمان های مصرف کننده وسازمان بین المللی ازکلیه نقاط دنیابعنوان شرکت های واحدحل مشکلات جهانی استانداردسازی گردهم آمده ،بطوریکه دراجلاسه های ایزو درهرسال حدود۳۰۰۰متخصص شرکت میکنند.

 

دریافت ایزو 1

دریافت ایزو ازمنظرجنبه های استانداردواستانداردسازی قابل بررسی است

 

دریافت ایزو وبصورت کلی دامنه کار IZO بیک شاخه اختصاصی محدودنمیشودوشامل کلیه موضوعات ورشته های فنی بجزمهندسی الکتریکی والکترونیکی کازمسئولیت های کمیته IECیاInternational Electrical commisionاست ،مشتق میگردد.

دریافت ایزو وسطوح مختلف استانداردسازی شامل :

 • استانداردهای منطقه ای
 • استانداردهای کارخانه ای
 • استانداردهای ملی
 • استانداردهای بین المللی

دریافت ایزو ازمنظرجنبه های استانداردواستانداردسازی قابل بررسی است ،این جنبه های استانداردعبارتنداز:

 • استاندارداصطلاحات وعلایم
 • استانداردویژگی ها
 • استانداردروش آزمون
 • استانداردآیین کار

امروزه رعایت استانداردهای ایزو درتولیدوعرضه محصولات وخدمات ازچنان اهمیتی برخورداراست که درعرصه تجارت جهانی وبین الملل ،داشتن این استانداردهاوگواهی نامه ایزو ،شرط اولیه وبسیارمهم درتجارت ودادوستدهای بین الملل محسوب میگردد.

قدم مهم دردریافت گواهی نامه وسند IZO ،دریافت بهترین مشاوره جهت کسب استانداردبین المللی است.ما درمجموعه موسسه نوین سرت ،برترین مدیران ومتخصصان راگردهم آوردیم تابهترین امرادراختیارشماقراردهیم.

اگرتصمیم بدریافت گواهینامه ایزو دارید ،توصیه مینماییم ضمن تماس باکارشناسان مرکزنوین سرت ،بامتخصصان ،حقوقدانان ومشاوران ایزو ،تماس حاصل فرماییدواطلاعات موردنیازدرخصوص مشاوره تخصصی وحرفه ای رابدست آورید.

نوین سرت نامی آشنادرحوزه پیاده سازی واخذمدرک ایزو ،درتلاش است کباکادری مجرب ومسلط ،تمامی امکانات لازم رادراختیارشماقرارداده وبادارابودن نمادالکترونیک ومجوزازوزارت صنعت ،معدن وتجارت ،شمارادرزمینه اخذانواع گواهی نامه های ایزو ،CE اروپا وسایرگواهی نامه وآموزش های حیطه ایزو راهنمایی نماید.جهت برخورداری ازمشاوره اولیه رایگان بانوین سرت تماس حاصل فرمایید.

02144829133|02144829531

گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای OHSAS18001

سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان /کارفرمایان ISO10004

گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی ISO22000

علاقمندان اینگونه مارا جستجو میکنند:ممیزی ایزو, ایزو چیست, چرا ایزو بگیرم, مراحل اخذ ایزو, مراحل دریافت ایزو, مراحل گرفتن ایزو, مراحل اخذ ایزو از شرکت, ایزو پیاده سازی, ISOپیاده سازی, ایزو معتبر, ایزو از کجا بگیرم, ایزو از کجا بخرم, ایزو ارزان, ایزو فوری, ایزو چیست, ایزو چیه, ایزو مناقصه, ایزو مناقصات, دانلود ایزو, دانلود استاندارد ایزو

منو

از نوین سرت در گوگل حمایت کنیم.

مورد تایید وزارت صنعت معدن تجارت