• info@novincert.ir

  • :به دلیل قطعی برق با شماره همراه مرکز تماس حاصل فرمایید.

  • :۰۹۱۹۷۸۰۹۵۹۳

گواهی ایزو

گواهی ایزو:

گواهی ایزو درارتباط باسازمانهایی استکه­معمولا درسطح بین المللی فعالیت میکنند ویک سری الزاماتی راباید رعایت نمایند. گواهی ایزو برای محصولات تولید شده، خدمات وسیستمهای مختلف ارائه میگردد تامشتری بتواند ازکالا وخدمات ارائه شده اطمینان بیشتری حاصل نماید. همچنین درمواردی امکان مقایسه صحیح وانتخاب بهتر نیز بوجود میآید.  این استانداردهای رعایت شده بصورت جهانی بوده ودر سطح سازمان های بین المللی قابل اجرا میباشد. شرکتهای معتبر صدور گواهینامه ی ایزو باتوجه بهقوانین کشورها وسازمانهای مختلف اقدامات مورد نیاز برای صدور ایزو راانجام میدهند وسازمانهابا اخذ ایزو بهتشکیلات خود اعتبار بیشتری میبخشند.

گواهی نامه ایزو بوسیله چارچوبهای مربوطه، ضوابط وشرایط درون سازمانی رامشخص میکند وبه ارتباطات بین سازمانی سمت وسو می دهد. درموارد زیادی گواهینامه ی ایزو باعث راهنمایی بیشتر سازمان برای قدم برداشتن درمسیر صحیح میشود.

 

گواهینامه ایزو

اخذ ایزو مرتبط باحوزه ی فعالیت میتواند خطاها راکاهش دهد

 

گواهی ایزو گواهی نامه ای استکه ممکن استدر سطح جامعه درارتباط بامشاغل وموارد زیادی هرکس باآن روبه روگردد؛ ازاین رواسامی مختلف گواهینامه ایزو رامیبینم ومیشنویم؛ این کدها باارقام مختلفی معرفی می شوند وزمینه مخصوص بهخود دارند. بعنوان مثال میتوان iso 14001 رابرای حوزه محیط زیست عنوان نمود.

اخذ ایزو مرتبط باحوزه ی فعالیت میتواند خطاها راکاهش دهد وازهدررفت هزینه هابکاهد. درانجام کارهای مهم مجبوریم زمان زیادر بگذاریمکه باصدور گواهینامه ایزو میتوانیم درزمان صرفه جویی کنیم. درادامه گواهی ایزو قادر است بازده وراندمان راافزایش دهد. شرکتهای معتبر صدور گواهینامه ISO با صدور ایزو بهسازمان شما کمک میکنند تا بصورت بهتر وحرفه ای تری دربازار کالا وخدمات مربوط بهحوزه خود معرفی شوید، مشتری بسمت سازمان مامتمایل گردد وبااطمینان بیشتری باشما تعامل داشته باشند.

شرکت های معتبر صدور گواهی نامه IZO با صدور ایزو درحوزه های مختلف میتوانند کیفیت کالا وخدمات راتضمین کنند؛ ازجمله: ایمنی غذا، ایمنی هواپیمایی، ایمنی بهداشت، محیط زیست وسایر موارد دیگر ودراین حوزه مختلف بااخد گواهینامه ایزو ISO سازمان ها میتوانند رابطه وتعامل سودمندی رابامشتری داشته باشند.

شرکتهای معتبر صدور گواهینامه HDC میتوانند باصدور ایزو برای سازمان شما بحضور فعال ومطمئن شما درفضاهای رقابتی کمک شایانی داشته باشند وسازمان شما بااطمینان بیشتریبه ارائه ی کالاوخدمات خود بپردازد. چراکه داشتن گواهینامه ایزو درزمینه مختلفی ازجمله مناقصات ومعاملات مهم میتواند دررقابت باسایر سازمان ها شمارابه پیش براند گواهی ایزو یقینا سوددهی وموفقیت بیشتری رابرای سازمان شمابه ارمغان میآورد.

استاندارد گواهینامه ایزو ISO IZO همگام باتغییرات وپیشرفتهای جوامع درحوزه مخلف ازجمله اقتصادوسیاست، سعیبراین داردکه همکاری خودرا بهبهترین شکل باشرایط وقوانین بین المللی ادامه دهدودرجهت تایید وتضمین کیفیت وایمنی سازمانهای مختلف بکوشد. بهمین سبب بررسیهای متععدی درحوزههای مختلف مثل صنایع، علوم وخدمات انجام میگیرد وهرگونه اصلاح، تکمیل یاپیشنهادی درچارچوبهای مربوطه بصورت فنی مطرح میشود وپس ازبررسیها وتاییدهای مربوطبه آن امال خواهد شد. باهمین روند بانظر کارشناسان مختلف درسازمان استاندارد کشور مانیزاین اصلاحات انجام خواهد گرفت.

 

گواهینامه ایزو 7474ا5ف

سازمان های متقاضی اخد گواهی ایزو درابتدا باید مراحل صدور گواهینامه ایزو را انجام دهند

 

گواهینامه ISO IZO سیر پیشرفترا مشخص خواهدکرد وبه سازمانیکه اخذ گواهی ایزو نموده است کمک خواهدکردتامسیر درست رابرای رسیدنبه هدف خودطی کند ودراین مسیر کیفیت وایمنی تضمین شده ای نیزداشته باشد. همچنین دربرآورد هزینها وزمانیکه نیازاست بهغایت مطلوب برسند، راهنماییهای مناسب راخواهدداشت.

اخذ گواهی ایزو باین معنی استکه سازمان شمااثبات نموده استکه این ترتیب میتواند درسطح جهانی حضوریابدودر شرایط رقابتی موجود باداشتن گواهی ایزو رقابت بهتر وسودمندتری رابرای خودش رقم بزند.

علاوه برتضمین کالاها وخدمات سازمانها وصنایع، گواهی ایزو ISO درهرکجای جهان ازنوآوری وارائه طرح جدی حمایت میکند وباعث افزایش کیفیت وایمنی میگردد وبه این ترتیب درجهت اطمینان وتضمین سازمان مربوطه میکوشدکه این امرموجب جلب اعتماد مشتری میگردد ورابطه ی سودمند ومفیدی بین سازمان ومشتری پدید میآید.

سازمان های متقاضی اخد گواهی ایزو درابتدا باید مراحل صدور گواهینامه ایزو را انجام دهندودر این امر مهم بایداز مشاوران مجرب بهره جویند چراکه این کار مانند یک شتاب دهنده برای سازمان آنها عمل نماید. همچنین این مشاوران تخصص کافیرا درزمینه مورد نیاز دارا میباشند وباعث می شوند بادرنظر گرفتن کلیات وبادقت بهجزییات ملزوماترا بهبهترین شکل بهانجام رسانند.

شرکت وسازمان دارنده گواهی ایزو بهاین ترتیب یک سازمان مجاز شناخته شده ومیتواند درسطوح بین المللی مطرح گردد.

02144829133|02144829531

خواندن مقالات زیر توصیه میشود:

گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ISO9001

گواهینامه سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001

منو

از نوین سرت در گوگل حمایت کنیم.

مورد تایید وزارت صنعت معدن تجارت