• info@novincert.ir

  • :به دلیل قطعی برق با شماره همراه مرکز تماس حاصل فرمایید.

  • :۰۹۱۹۷۸۰۹۵۹۳

نمایندگی ایزو

نمایندگی ایزو

سازمان جهانی استاندارد ،ISO ازسال1946تابحال همواره درتلاش برای تبیین ،توسعه ،ارتقاوبهبوداستانداردهادرتمام عرصه هاست.نمایندگی IZO هم درراستای همین اهداف بوده وازموضوعات بسیارمهم وحائزاهمیت بوده وهست.بدلیل جهانی بودن سازمان استانداردومورداعتمادبودن لوگوونشان ISO ،نمایندگی ایزو ،مزایاومنافع پرشماری رادربردارد.شرکت هایی کازاستاندارد ISO استفاده کرده اند ،پرشمارندوهمواره درراستای کسب وارتقای استانداردهای خودهمسووهم راستاباسازمان جهانی استانداردهستند.

نمایندگی ISO باعث افزایش اعتمادخریداران ومشتریان بخدمات وکالاهای ارائه شده میگرددوازاین منظر ،باعث افزایش ورودی های بازاریابی ومشتریان بالقوه میگردد.افزایش مشتریان بالقوه بمعنای شانس بیشتربرای جذب خریداران بوده واین امربنوبه خود ،ارزش برندراارتقامیدهد.فرآیندتوصیف شده ،یک فرآیندهمواره مثبت بوده وسودکلانی رانصیب شرکت هامیکند.

بطورخلاصه ،داشتن نمایندگی ISO ،پتانسیل بازارگسترده ای رابرای شرکت هاوسازمان هابارمغان می آوردواین موضوع بمشتریان وخریداران این احساس رامیدهدکشرکت یاسازمان مربوطه مورداعتمادبوده وهمه کارهاومحصولات تولیدی اش ،کیفیت قابل توجه ،درخورمشتری وقابل اعتماددارد.

نمایندگی ISO موجب خواهدشدکهزینه هادرست وهدفمندصرف شودواتلاف منابع کمتری رخ دهد ،ریسک وخطرات راکاهش میدهد وتمام موارد مربوطبه محیط زیست ،بهداشت وایمنی رانیزرعایت میکند.

ازاینرو نمایندگی ISO ودارابودن گواهی نامه ایزو ،درمناقصات ممیزی شده وامتیازخاصی برای شرکت وموسسه ایجادخواهدکردکبنوبه خودتعیین کننده برنده مناقصه بوده وجهت حضوردرمناقصات الزامی است وبمنزله برگ برنده ای دردست موسسات است.

نمایندگی ایزو122

نمایندگی ISO باعث افزایش اعتمادخریداران ومشتریان بخدمات وکالاهای ارائه شده میگردد

 

نمایندگی ایزو واستانداردهای IZO شامل اصول وقوانینی است کزمینه های تخصصی خودراشامل میشوند.بدلیل اینکه قوانین واصولی ازاین دست که درکمیته های تخصصی تهیه ،مقرروتنظیم شده ومیتوان گفت کدارابودن سند ISO واخذاستانداردIZO ،صرفه جویی درهزینه هارابارمغان خواهد آورد.

نمایندگی ایزو ،باخود ،مشتری مداری ،تامین رضایت مشتریان وفروشندگان ورسیدگی درست ،مناسب ودرخوردبشکایات ،انتقادات وپیشنهادات رابرای آنهابهمراه خواهدآوردوروی هم رفته کسب اعتمادواطمینان مشتریان رادربرخواهدداشت.

بنابراین برای کسب موفقیت درعرصه تجارت ،دارابودن گواهی نامه ISO ونمایندگی ایزو ،یک فرصت بالقوه رادراختیارشرکت هاوسازمانهاقرارخواهددادتابتوانندازسایررقبای خودپیشی گرفته وپرچمدارعرصه تجارت خودباشند‌.

درسالهای اخیروپس ازاعمال تحریم هاعلیه ایران ،ارتباط باکشورهای خارجی بخصوص کشورهای اروپایی وآمریکایی بسیارسخت ودشواراست.شرکت های اروپایی بدلیل ترس ازاعمال تحریم هاتوسط خزانه داری ایالت متحده آمریکاازهمکاری باشرکت های ایرانی امتناع کرده ویافعالیت های خودرادرایران متوقف کرده اندوازاعطای نمایندگی بایران صرف نظرکرده اند.

این موضوع شامل شرکت های فعال درزمینه ممیزی وثبت گواهی نامه بین المللی IZO گردیده است وشمامیتوانیدبراحتی وبااستفاده ازچندکلیک ازاعتبارگواهی نامه های خودمطلع شویدکبدانیدکه گواهینامه های ISO شماثبت واقعی شده است وجهت استعلام گواهی نامه های خودمیتوانیدبانوین سرت ارتباط برقرارکنید.

نمایندگی ایزو بزندگی امروزگره خورده است ،زندگی امروزبنوعی زندگی تولیدی است چراکتولیدوخدمات درزندگی امروزاجتناب ناپذیراست ،نمایندگی IZO درمیان بحبوحه مصرف ومصرف گرایی ببازارداغ رقابت دستکم گرفت.

نمایندگی IZO درمیان انبوه تولیدات مختلف موجب خواهدشدکمشتریان ،تنهایکی راانتخاب کرده وگزینه وانتخاب اصلی هرپروژه شماباشید.

بدلیل تنوع وازدیادمراکزصدور گواهی نامه های ISO هیچ وقت بطوردقیق نمیتوان نام وتعدادشرکت های CB فعال درایران ذکرکرد ،زیرااین مراکزمرتب ومکرردرحال کاهش یا افزایش هستند.پیش تراشاره کردیم کبرخی از CBهای خارجی بدلایل مختلف که دراین روزها ،علت اصلی تحریم های یک جانبه آمریکابوده ودلایل دیگری مانندعدم توجیه اقتصادی ،ضعف عملکردفنی ،عملکردنامناسب دراعتبارسنجی ومسائل مالی رغبت چندانی بهمکاری درایران نیستند.

بااین وجودبخش گسترده ای ازمراجع صدور گواهی نامه ایزو (CB)ومراجع صدورگواهی نامه CE معروف به (NB)درایران درحال فعالیت هستند.برخی ازاین مراجع، شرکت های خارجی هستندکنمایندگی IZO درایران رادارندوبرخی ازاین CBهاایرانی بوده وتاییدیه مراکزABراNACI

یاASCBدارند.

مراکزمعتبرنمایندگی ISO شامل انواع مختلفی است ،این مراکزعبارتنداز:

۱.نمایندگی ایزو ومراکزمعتبر گواهی نامه ISO خارجی تحت اعتبارIAF:

بسیاری ازنمایندگی هاومراکزمعتبرایزوباین صورت درحال فعالیت هستندکدفترمرکزی آنهادریک کشوربصورت عمده اروپایی ،استرالیایی ویاآمریکایی واقع بوده واقدام بایجادنمایندگی درکشورهای مختلف مینمایند.

نمایندگی ایزو ومراکزصدور گواهی نامه ایزو (CB) تحت اعتبارمراکزAB معتبرنظیرUKASانگلستان ،ACCREDIA ایتالیا ،JAS-ANZ استرالیا ،DAKKS آلمان ،A2LAوANABایالت متحده آمریکا ،ENAC اسپانیا ،SAS سوئیس و...میباشند.

این مراکزصدورگواهی نامه ایزو کتحت اعتبارABعضوIAFفعالیت میکنندوارائه خدمات براساس اسکپ های تعریف شده ومدنظرخودرادارند.

۲.مراکزصدورگواهی نامه ایزو خارجی وداخلی تحت اعتبارASCB:

بسیاری ازمراجع صدورگواهی نامه های ایزو ونمایندگی ISO تحت اعتبار ABخصوصی فعالیت میکنندکمهمترین ومعتبرترین ABخصوصی درسطح جهان مرجع اعتباردهی شرکت های صدورگواهی نامه اروپاASCBمیباشد.مقراین مرجع اعتباردهی درانگلیس بوده وبیش از30هزارشرکت اعتباردارد.

ASCB اقدام بارزیابی کلیه شرکت های CBدرسراسردنیانموده ومحصربیک کشورخاص نیست.مزیت دریافت گواهی نامه ازمراجع تحت اعتبارASCBصرفه جویی درهزینه هاست وبدلیل مناسب بودن وبصرفه تربودن هزینه های موردنظراست.

الیته همینجاذکرکنیم کمدارک تحت اعتبارASCBازلحاظ اعتباری دررتبه بعدازمراجع ونمایندگی های IZO تحت اعتبارIAFقرارمیگیرند.

 

نمایندگی ایزو

بسیاری ازمراجع صدورگواهی نامه های ایزو ونمایندگی ISO تحت اعتبار ABخصوصی فعالیت میکنند

 

موسسه نوین سرت باکادری مجرب جهت صدورانواع گواهی نامه های ISO ونمایندگی ایزو ،تمایل بهمکاری دارد.نوین سرت بابهره گیری ازتکنولوژی های روزدنیاآمادگی این موردراداردکتمامی مدیران پروژه های اجرایی رادرزمینه کسب گواهی نامه IZOونمایندگی ایزوراهنمایی کند.

اشخاص حقیقی وحقوقی علاقه مندبهمکاری بامرکزمشاوره نوین سرت ،میتوانندضمن ثبت درخواست نمایندگی ایزو ،بعنوان نماینده رسمی درشهرستان های سطح کشورفعالیت کرده وازراهنمایی هاومشاوره های متخصصین نوین سرت بهره مندشوند.

درصورت وجودهرگونه پرسش یاابهامی بانوین سرت تماس حاصل فرمایید ،مادرنوین سرت راه رابشمانشان میدهیم وتارسیدن بمقصدشماراراهنمایی میکنیم.

02144829133|02144829531

مطالعه مقالات زیر به شما علاقمندان توصیه میشود:

گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای OHSAS18001

سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان /کارفرمایان ISO10004

گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی ISO22000

میتوانید در مرورگر گوگل نیز اینگونه مارا سرچ کنید:ممیزی ایزو, ایزو چیست, چرا ایزو بگیرم, مراحل اخذ ایزو, مراحل دریافت ایزو, مراحل گرفتن ایزو, مراحل اخذ ایزو از شرکت, ایزو پیاده سازی, ISOپیاده سازی, ایزو معتبر, ایزو از کجا بگیرم, ایزو از کجا بخرم, ایزو ارزان, ایزو فوری, ایزو چیست, ایزو چیه, ایزو مناقصه, ایزو مناقصات, دانلود ایزو, دانلود استاندارد ایزو, چرا ایزو بگیریم, مراحل صدور ایزو, سایت اصلی ایزو, سایت اصلی گرید, گواهی ایزو, مدرک ایزو, استاندارد ایزو, ...

منو

از نوین سرت در گوگل حمایت کنیم.

مورد تایید وزارت صنعت معدن تجارت