• info@novincert.ir

  • :به دلیل قطعی برق با شماره همراه مرکز تماس حاصل فرمایید.

  • :۰۹۱۹۷۸۰۹۵۹۳

قیمت ایزو

قیمت ایزو

قیمت ایزو ،ازجمله مهم ترین فاکتورهای انتخابی جهت متقاضیان ودرخواست دهندگان انواع مختلف گواهی نامه های ISO بوده وبدلیل تفاوت قیمت هایی کتوسط CB های مختلف ارائه میگردد ،جزچالش های پیشروی متقاضیان محسوب می گردد.

قیمت ISO ازفاکتورهای مهم انتخابی پیش روی هرموسسه متقاضی بوه وانتخاب ایزو ارزان وفوری دراولویت وترجیح این موسسات قراردارد.البته درهمین ابتداذکر کنیم ایزو ارزان وفوری بنسبت IZO معتبروبین المللی ازارزش کمتری برخورداراست.قیمت ایزو بفاکتورهای تعیین کننده وتاثیرگزاری وابسته است که درادامه باتعدادی از این عوامل آشناخواهیم شدکبر رونددریافت وهزینه ISO دریافتی اثرخواهدنهاد.

قیمت IZO درابتدای امربموسسه ومرجع صدورگواهی نامه ایزو بستگی داردواعتبار مرجع صادرکننده وتحت نظارت وزارت صنعت ،معدن وتجارت بودن هم ازجمله فاکتورهای اساسی تعیین کننده است ،بنابراین بعنوان نمونه ،درصورتیکه اعتبارمرجع صادرکننده ISO درحدومقیاس جهانی باشد ،این هزینه بیشترخواهدبود.مرجع های صدورگواهی نامه CB تحت نظارت AB کآن هم تحت اعتبار وزیرنظرسازمانهای IAF فعالیت میکنند ،ازاعتبارجهانی وقیمت بالاتری برخوردارهستندکه درایران تنهاسازمان تحت اعتبارIAF ،سازمان NACI میباشد.درآمریکامیتوان بموسسات UAF ،IAS ،ANSI ،al2a ،ANAB ودرایتالیاACCREDIA رابرشمرد.

مرجع های صادرکننده ازطریق CBدارای اعتبارجهانی بوده وگواهی نامه های غیرIAFدرواقع بنوعی ساخته وپرداخته ایرانیان بوده وازاعتبارپایین تری برخوردارهستندبنابراین باین نکته میرسیم کقیمت صدور ایزو بستگی باعتبارمرجع صادرکننده ونوع درخواست متقاضی وهدف ازدریافت گواهی نامه ایزو راباید عنوان کردودرنظرگرفت.

 

قیمت ایزو

هزینه اعتبارگواهی نامه IZO بستگی باعتبارمرجع صادرکننده دارد

 

بخش دوم هزینه قیمت ISO ،باستقراروپیاده سازی ایزو برمیگرددکاین هزینه ازصفرتامیلیون هاتومان متغیراست.قیمت ISO صفربشرکت هاومراجعی برمیگرددکبدون اعتبارجهانی ومجوزازوزارت صنعت ،معدن وتجارت درحال فعالیت بوده وبادریافت نام ،نام خانوادگی وسایرمشخصات اشخاص حقیقی وحقوقی اقدام بصدورگواهی نامه های IZO پرینتی وتقلبی میکنددوباین علت کبدون اطلاع واستقرارالزامات وپروتکل های استانداردواستانداردسازی ،اقدام بصدورگواهی نامه IZO نموده اند ،باپرداخت هزینه بسیارمختصرواندک ،نسبت بصدورگواهی نامه های مختلف ISO اقدام میکنند.

البته متاسفاته شرکت های درخواست دهنده ودرگیراین شرکت هابدلیل عدم اطلاع کافی ازحوزه اجرایی وفعایت های این مراجع ،باتوجه بهزینه اندک این موسسات ،درگیراین موسسات شده وهزینه اعتبارشرکت های صادرکننده راعملاپرداخت نمیکنند ،بنابراین گواهی نامه IZO صادرشده آنهافاقداعتباربوده وجزضربه زدن باعتبارموسسه متقاضی ،نتیجه ای رادربرنخواهدداشت.

هزینه اعتبارگواهی نامه IZO بستگی باعتبارمرجع صادرکننده داردودرصورت معتبربودن این مراجع بتبع هزینه دریافتی جهت گواهی نامه های IZO هم متغیرخواهدبود ،امادرمقابل باهزینه وقیمت ایزو مناسب ،میتوان باطمینان واعتبارقابل ملاحظه ای دست یافت وبااعتمادبنفس بالاتری درماقصات ومزایدات دولتی وخصوصی شرکت کرد.

اساسا مستندات والزامات مرنبط باسندومدرک IZO وپیاده سازی این الزمات مستلزم آشنایی واحاطه برسرفصل هاوعنوان های استاندارد است ،باوجودیک مشاورحاذق وباتجربه براحتی میتوانیداین مواردرارعایت کرده وبیش ازگذشته درصددکسب نقاط ضعف موسسه خوددست یابیدواین نقاطضعف رابنقاط قوت مبدل سازید. بعبارتی باصرف هزینه مناسب تروقیمت ایزو بصرفه ،ضمن صرفه جویی دروقت وانرژی باهداف خوددست خواهیدیافت ومتناسب بااهدافتان دراین مسیرگام برخواهیدداشت.

 

قیمت ایزو

برای بسیاری ازمتقاضیان ،کسب گواهی نامه IZO موضوعی اساسی است

 

درقدم سوم ،شایان ذکراست کباین مهم اشاره کنیم کعامل سوم کدرروندکسب ایزو و قیمت ISO موثرخواهدبود ،هزینه مشاوره جهت پیاده سازی ایزو است.هزینه مشاوره IZO هم محدوه قیمتی متفاوتی رادربرمیگیردوبهمین علت نمیتوان هزینه دقیقی راذکرکردبعنوان مثال هزینه مشاوره ایزو ،بنوع استانداردموردنظر ،مشاوره استاندارد های عمومی مانند ISO 9001  ،ایزو۱۴۰۰۱یاOHSAS 18001 ازقیمت پایین تری برخوردارهستندو استانداردهای تخصصی تر ،هزینه مشاوره ایزو بالاتری راطلب میکند.

 درموردهزینه مشاوره ISO عوامل جانبی دیگری هم مانندهزینه تجهیزات آزمایشگاه ،هزینه کنترل ونظارت برمستندات ،آموزش پرسنل وعواملی ازاین دست هم دخیل هستند.تلاش موسسه نوین سرت کمک بشمامدیران وصاحبین شرکت های مختلف درجهت کسب موفیت آمیزگواهی نامه ایزو موردنظرتان است.

نوین سرت بادارابودن مجوزرسمی ونمادالکترونیک ازوزارت صنعت ،معدن وتجارت درزمینه اعتباربخشی واطمینان دهی قدم وگام استواروبلندی رابرداشته اشت وموضوع اعتباررابطورکامل شفاف سازی نموده است.

ودرقدم دوم بادارابودن تیمی متشکل ازمتخصصان ومشاوران حیطه ایزو کهمگی تحصیل کرده ومسلط ببندهاواساسنامه های ایزو هستند ،تمام الزامات ونقاط عطف گواهی نامه های ISO راپیموده است وتلاش داردکبندببنداین الزامات رارعایت کرده ودرصددهدایت موسسه بحدونقطه قابل قبولی ازالزامات استاندارد واستانداردسازی است.

ودرقدم آخرباانتخاب مشاوره ایزو مجرب وآگاه درراستای کسب گواهی نامه های ایزو بشماعزیزان کمک میکند.

درنظرداشته باشیدکبرای گواهی نامه ISO نیازبمشاوری داردکه درکنارشماوموسسه شمابوده تامدارک ومستندات رابرای شماآماده کند وکیفیت سازمان وموسسه شمارا تاحدقابل یرای دریافت گواهی نامه ISO آماده کند.

توصیه نوین سرت این است کشما درابتدا مدارک ومستنداتی راکجهت کسب گواهی نامه ایزو موردنیازاست راتهیه کنیدوبامشاوره رایگان ،ازانواع گواهی نامه های ایزو ،مزایای هرمدرک وسند ISO مطلع شوید وباحضوریک مشاوره ایزو خبره باستقرار استانداردها اقدام نمایید.

موسسه نوین سرت باتجربه کاری موفق وپرباریکه درپروژه های مختلف کاری بدست آورده ،تمام تلاش خودرابکار بسته است تاباحفظ موقعیت مکانی موسسه شمادرجهت استانداردسازی ونزدیک سازی قوانین استانداردسازی گام بردارد.

برای بسیاری ازمتقاضیان ،کسب گواهی نامه IZO موضوعی اساسی است ،درحال حاضر مراجع صدورگواهی نامه ایزو متعددی درحال فعالیت هستند ودرجه اعتبارمتفاوتی دارند ،ازاین روافرادیکه اقدام باخذگواهینامه IZO اقدام میکنند ،بایدباانواع گواهی نامه های ایزو آشنابوده تابتوانندنسبت باخذانواع گواهی نامه IZO وقیمت انواع ISO آگاهی یابند.

خواندن مقالات زیر توصیه میشود:

گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ISO9001

گواهینامه سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001

گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای OHSAS18001

میتوانید در گوگل نیز اینگونه مارا جستجو کنید:ممیزی ایزو, ایزو چیست, چرا ایزو بگیرم, مراحل اخذ ایزو, مراحل دریافت ایزو, مراحل گرفتن ایزو, مراحل اخذ ایزو از شرکت, ایزو پیاده سازی, ISOپیاده سازی, ایزو معتبر, ایزو از کجا بگیرم, ایزو از کجا بخرم, ایزو ارزان, ایزو فوری, ایزو چیست, ایزو چیه, ...

منو

از نوین سرت در گوگل حمایت کنیم.

مورد تایید وزارت صنعت معدن تجارت