• info@novincert.ir

 • :به دلیل قطعی برق با شماره همراه مرکز تماس حاصل فرمایید.

 • :۰۹۱۹۷۸۰۹۵۹۳

گواهی نامه ایزو ارزان

گواهی نامه ایزو ارزان

کسب گواهی نامه ایزو ارزان موردنیازتمام شرکتهاوموسسات متقاضی است ونهادهامعمولا بمنظوربهره گیری وبخصوص شرکت درمناقصات ومزایدات ،اغلب بدنبال کسب گواهینامه ISO ارزان هستند.یکی ازاصلی ترین علت های تقاضای بالای گواهی نامه ISO ارزان بویژه درموردشرکت هاوموسسات تازه تاسیس ،مسئله ورودبمناقصات ومزایدات بزرگ است بدین علتکه کارفرمای مناقصه گرمعمولامتقاضی دریافت گواهینامه ISO جهت تاییدصلاحیتشان بوده وباتوجه بتازه تاسیس بودن این شرکت هاوسازمان ها ،مدیران اجرایی بدنبال گواهی نامه ایزو ارزان بوده وهستند.

دنیای کسب وکارامروزجهت رشدکارخودنیازمندنوعی ضمانت وتضمین است وکیفیت دراین راستاحرف اول رامیزند.مراجع بین المللی طبیعتاجهت استقرارسیستم مدیریت کیفیت واستانداردسازی خود ،هزینه بالایی رامیطلبدچراکوجهه کاری واساساهدف سازمان جهانی استانداردبالابردن استانداردهای خودبرای داشتن زندگی سالم تروباکیفیت ترجهت کارکنان وپرسنل کاری ازیک سووبازارهدف ومشتریان ازسوی دیگراست وجهت رسیدن باین هدف ازهیچ تلاشی فروگذارنیست.

برای کاهش بهینه سازی هزینه هاودرک شرایط اقتصادی مراکزومجموعه های کاری ،شرکت های خصوصی دایرگردیدتابتوانندگواهی نامه های ISO ارزان راباقیمتی مناسب تروبصرفه تردراختیارمشتریان ومتقاضیان محترم قراردهند.این مراجع ،گواهی نامه های ایزو ارزان راباهزینه ای بنسبت بسیارمناسب تردراختیارمشتریان قرارداده وتلاش داردتابادرنظرداشتن بازارهدف ومتقاضیان محترم باجرای مستندات والزامات استانداردمیپردازد.

 

گواهینامه ایزو ارزلن 2

گواهی نامه ایزو ارزان موردنیازتمام شرکتهاوموسسات متقاضی است

 

دلیل اساسی صدورگواهی نامه ISO ارزان ،شرکت کردن وحضوردرمناقصه بوده هست ،این گواهی نامه های ایزو ارزان بصورت یکروزه صادرمیشوندزیرامتقاضیان جهت شرکت درمناقصه نمیتوانندتایک ماه صبرکنندوبهمین جهت درراستای کسب گواهی نامه های ایزو قدم برمیدارند.

برای متقاضیان دریافت گواهی نامه ایزو ارزان ،نکته مهم برندسازی جهت جذب مشتری و سودآودری متقاضیان درکمترین زمان ممکن است. نکته مهمتر در مورد گواهینامه ایزو ،این است کگواهی نامه ایزو ارزان ،لازم نیست کبکارفرما کدرجیستری تعلق بگیرد.

صادرکردن گواهی نامه ایزو ارزان بصورت یکروزه بوده ولازم نیست کمدت زمان طولانی برای دریافت این گواهی نامه اختصاص داد.مزیت بعدی گواهی نامه ایزو این است کمشتری میتواندبسرعت گواهی نامه راتحویل بگیرد. نکته حائزاهمیت درفرآیندکسب گواهی نامه ایزو ،این است کمستندات گواهینامه ایزو بهمراه خودگواهی نامه ایزو ارزان بمشتری تعلق میگیرد.

بیشترین افرادمتقاضی گواهینامه ایزو ارزان ،مجموعه هایی هستندکسودآوری ،مناقصه داشتن اولویت کاریشان میباشد.

مراجع صدورمستندات ومدارک ISO جهت همین گواهی نامه ایزو ارزان مشغول بفعالیت بوده ومحدوده قیمتی بسیارگوناگون رااعلام وارائه میدارند ،بنابراین متقاضیان ودرخواست کنندگان گواهی نامه ایزو ارزان دریک مسیرانتخابی دشوارقرارمیگیرند.صادرکردن گواهی نامه ایزو ارزان توسط مراجع مختلف صدورگواهی نامه ایزو ،مسیرمتفاوتی رادرپیش میگیردوسیاست کاری متفاوتی رااجرامیکنند ،لذادراین راستاباتوجه باهداف شزکت هادرکسب گواهی نامه ایزو ارزان ،شرکتهالازم استکه بیک انتخاب درست دست زنند.

صادرکردن گواهی نامه IZO ارزان نیازبپیاده سازی واقعی مستندات وکوریکولوم های گواهینامه ISO نداشته وبهزینه های اساسی ومشاوره های سنگین حوزه ISO هم ندارد.درک محیط برون سازمانی میتواندبادرنظرگرفتن مسائل موردبحث درزمینه های فناوری ،رقابتی ،تجارتی ،اجتماعی واقتصاری خواه درسطح بین المللی ،خواه درسطح ملی ،منطقه ای یامحلی راتحت اشعاع قراردهد.

درک محیط درون سازمانی هم بنوعی میتواندبادرنظرگرفتن مسائل مرتبط بافرهنگ ودانش ،بتسهیل عملکردسازمان اقدام نماید.کسب وکارگواهی نامه ISO ارزان ،تفسیرعام آندسته ازفعالیتهایی است کمرکزومقصوداصلی آن ،سازمان عمومی بوده واجتناب ریسک ،قبول ریسک بمنظوردنبال کردن یک فرصت ،حذف منبع ریسک ،تغییراحتمال یاپیامدهای ریسک ودرنهایت عواقب اشتراک گذاری ریسک ،حفظ ریسک وتصمیم آگاهانه رادرزیرمجموعه اهداف خودقرارخواهدداد.

گواهی نامه ایزو ارزان بنوعی فرصت تلقی میشود ،فرصتی کمیتواندمنجربروال های جدید ،ایجادمحصولات جدید ،گشایش بازارهای جدید ،پرداختن بمشتریان جدید ،ایجادمشارکت ها ،استفاده فناوری جدیدودیگرامکانات مطلوب ومناسب شودوجهت پرداختن بنیازهای سازمان ومشتریان اقدام نماید.

 

گواهینامه ایزو ارزان

بیشترین افرادمتقاضی گواهینامه ایزو ارزان ،مجموعه هایی هستندکسودآوری ،مناقصه داشتن اولویت کاریشان میباشد

 

این زیرساخت هاشامل:

 • ساختمانهاوتاسیسات مرتبط
 • تجهیزات ازجمله سخت افزارها ،ندم افزارها ،منابع حمل ونقل
 • فناوری های اطلاعات وارتباطات

یک محیط مناسب میتواندترکیبی ازعوامل انسانی وفیزیکی شامل مواردذیل است:

 • عوامل روانی
 • استرس
 • عوامل مربوط بپیشگیری یاخستگی
 • عوامل اجتماعی
 • عوامل فیزیکی همچون دما ،گرما ،رطوبت ،نور ،جریان هوا ،پاکیزگی صدا
 • البته ذکراین نکته بسیارحائزاهمیت است که درموردگواهی نامه ایزوارزان ،این رویه کاملابسته بمحصولات ،خدمات ارائه شده ،هدف شرکت وسازمان برای کسب گواهی نامه ایزو ،مدت زمانی کمتقاضی به مراجع صدورگواهی نامه IZO اعلام میداردهم وابسته است ونمیتوان برای هرموسسه این موضوع راعنوان کرد.

دانش سازمانی ،دانشی میباشدکخاص همان سازمان بوده ومعمولاازطریق تجربه بدست میآید.این دانش اطلاعات رابمنظوردستیابی جهت اهداف سازمان مورداستفاده قرارداده وباشتراگ میگذارد.

دانش سازمانی جهت کسب گواهی نامه ایزو ارزان بعنوان مهره تعیین کننده مطرح بوده واین دانش سازمانی مبتنی برمواردزیراست:

۱.منابع برون سازمانی استانداردها

۲.دانشگاه ها

۳.کنفرانس ها

۴.جمع آوری دانش مشتریان

۵.ودرنهایت تامین کنندگان برون سازمانی

موسسه نوین سرت بااحاطه برموضوع دانش سازمانی ودرک نیازبازارمشتریان وموسسات بکسب ودریافت گواهی نامه ایزو ارزان درتلاش است کباجراوصدورگواهینامه های IZO ارزان باتوجه بنیازمشتریان مبادرت ورزدومیکوشدتاازصاحب نظران ،حقوقدانان ومشاوران ومتخصصان ایزو بهره جسته وباجرای این اقدامات وصدور گواهی نامه ایزو ارزان اقدام نماید.برای کسب اطلاعات بیشتروبهره برداری هرچه بیشترازتلاش های موسسه Novincert باکارشناسان مرکزنوین سرت تماس گرفته وازمشاوره رایگان برخوردارشوید.

مطالعه مقالات زیرین به شما علاقمندان توصیه میشود:

گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای OHSAS18001

سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان /کارفرمایان ISO10004

گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی ISO22000

میتوانید در مرورگر گوگل نیز اینگونه مارا سرچ کنید:ممیزی ایزو, ایزو چیست, چرا ایزو بگیرم, مراحل اخذ ایزو, مراحل دریافت ایزو, مراحل گرفتن ایزو, مراحل اخذ ایزو از شرکت, ایزو پیاده سازی, ISOپیاده سازی, ایزو معتبر, ایزو از کجا بگیرم, ایزو از کجا بخرم, ایزو ارزان, ایزو فوری, ایزو چیست, ایزو چیه, ایزو مناقصه

منو

از نوین سرت در گوگل حمایت کنیم.

مورد تایید وزارت صنعت معدن تجارت