• info@novincert.ir

  • :به دلیل قطعی برق با شماره همراه مرکز تماس حاصل فرمایید.

  • :۰۹۱۹۷۸۰۹۵۹۳

گواهینامه ISO

گواهینامه ISO

گواهینامه iso :،در گواهینامه های استاندارد جهانی ،تقریبامیشودگفتکه دربین ودسته گواهینامه های پرطرفدارهاقرارمیگیردکه علتش راخواهم گفت: گواهینامه iso ،بطورحدودی درتمامی شاخه هاورشته فعالیتهامیتواند اظهارنظرکند وهمچنین میتواند درهرعرصه وفعالیتی واردبشودپس بهمین دلیلکه گواهینامه iso ،تقریبادرهمه عرصه هامیتواند سیستمش راپیش ببردباعث جذب متقاضی های خواستار گواهینامه iso ،خواهدشد

 گواهینامه ایزو :بهمعنای سادش سیستم مدیریت کیفیت ، ISO 9001 ،شناخته شده استکه یک استاندارد مشهور درمجمعهای بین المللی گواهینامه iso ،میباشد. سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 ،یکیدیگرازنامهای گواهینامه iso ،میباشدوهمانطورکه ازاسمش پیداست ،یک نوع شیوهو استاندارد درجهت تنظیم وسامان بخشیدن مدیریت کیفیت سازمانهای شرکتهامجموعه هاوتولیدی هامیباشدکه فرآیندهای سازمانی آنهارااصلاح وشیوههای بهتری رامعرفی وارائه میکندباری شرکتهاوکارخانجات ومجموعه هاییکه گواهینامه ISO ،رادرخواست میکنندوهمچنین درارتباطبا گواهینامه iso ،میشوداین توضیح رادادکه گواهینامه ایزو ،استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ،رامیشودبه عنوان مادر تمام استانداردهای جهان معرفی کردوبرای اخذ استانداردهای دیگر ،بهتراست درابتدابه استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ،یعنی همان گواهینامه ISO 9001 ،مراجعه کردوآنرا دریافت نمودوسپس شروع باقدام کردن درجهت اخذ گواهینامه iso ،ویادیگر گواهینامه های مربوط به صنعت ،خودکرد.

 

 

1

گواهی ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت میباشدکه برای هر شرکتی مهم است.

 

 دریافت گواهینامه ایزو :بطورکل امامیشودکاروفعالیت گواهینامه iso ،رااینچنین تعریف کردکه پیاده سازی وتدوین وتنظیم استاندارد برای شرکتهای خواستار گواهینامه ایزو ،وهمچنین ایجادیک رونداجرایی کارامدو استاندارد درجهت توسعه همیشگی وناتمام برای شرکتها سازمانها ومجموعه های تولیدی میباشدوخب مطمعنادریافت همچین گواهینامه iso ،نیازمند هماهنگی وارائه بهسازمان جهانی استانداردمیباشدونحوه شرکت ودرخواست دراین سازمانهاوعرصه هاازطریق تشکیل وعضوشدن درکمیته های فنی مطابق باهمان عرصه درکمیته استاندارد جهانی بین المللی وسازمان دهیبه شرکتهاوگروه های ذی نفع ومشخص انجام میشود.

گواهینامه iso ،وزیرمجموعه هایش:البته درادامه پاراگراف قبلی این کمیته های نام برده بایدحتمازیر نظرسازمان استانداردیکه درایران فعالیت میکنندباشندوهمچنین وظیفه آنهابازرسی وبررسی میباشد

دریافت گواهینامه ISO :مراحلی داردکه تمامی مراحل دریافت گواهینامه iso ،بقوانین وقانونهای استانداردی واستانداردسازی توجه دارد وبرمیگردد،که ازانجاییکه ممکن هست دررابطه باکلمه استاندارد برایتان مشکل وسوالی پیش ایدبرایتان کلمه استاندارد راشرح خواهم داد:استاندارد مدرک وسندی میباشدکه دربرگیرنده تمامی راهنمایی ها ،تمامی قوانین ویاویژگی هایی است کبرای فعالیت ونتایج استانداردسازی درمنظر گواهینامه iso ،برای استفاده عمومی بکارگرفته میشودوهدف آن ازاین کارهادستیابی بنظم درمحیطهاوحیطه های شغلی برای درخواست کننده گواهینامه ایزو ،میباشد

امتیازدریافت ISO : کسب گواهینامه ایزو ،موجب خواهدشدکسازمان هاشرکتهاومجموعه هاییکه خواستار گواهینامه iso ،هستندازروش استاندارد سازی وآگاهی یافتن ازنیازکارمنصوب وبازارعملکردان شرکتهاکارخانجات ومجموعه هاراارتقاو بهبودخواهدبخشید.

مزایای اخذ گواهینامهISO  : کسب گواهینامه ایزو ،درایجاد محصولات وخدماتیکه ایمن هستندقابل اعتمادوومعتمدوباکیفیت بالاوبسیارکمک کننده میباشدهمچنین اگرشماخواننده مقاله گواهینامه iso ،کنجکاوهستیدکه مزیتهای گواهینامه iso ،رابدانیدپس این نکته نیزقابل توجه ودارای اهمیت میباشدکه گواهینامه ایزو ،حتی درزمینه های مختلف میتواندبکسب وکارهاکمک کرده وآنهارابسوی پیشرفت هدایت نمایدتاضمن کاهش وخطاهاواشکالات ومسئله هادرهمین حوالی استفاده وبهره وری مثب راافزایش خواهددادوبااین امکان مقایسه کردن مستقیم محصولات ازبازارهاومکانهای اقتصادی مختلف ورودشرکتهاکارخانجات ومجموعه های تولیدیرابه بازارهای جدیداسان وقابل دسترس خواهدکردوبه پیشرفت وتوسعه عادلانه ومتواضع تجارت واقتصادجهان کمک خواهدکرد

ISO  گواهینامه :گواهینامه iso ،مزیتهای دیگری نیزداردبرای نمونه مثال گواهینامه iso ،همچنین فقط برای سودبردن شرکتهااستفاده نمیشودبلکه برای نفع ودورشدن مصرف کنندگان ازمحصولات بدون استانداردوبامشکلات ودردسرهای فراوان نیزمقابله میکندوهمچنین محصولات وخدماتی راکه دارای گواهینامه استانداردهای جهانی ومخصوصادارای گواهینامه iso ،هستندراتعیین میکنددرسطح جهانی تابااطمینان مشتریان دریافت کنندش خدمات ویامحصولات ازآنهااستفاده کنند.

 

 

گواهینامه ایزو 7474ا5ف

ایزو گواهینامه نوین سرت شمارا در این امر یاری میدهد.

 

 

انواع گواهینامه iso :دراین پاراگراف مامیخواهیم بعنوان کارشناسان iso ،بمدلهای مختلف گواهینامه استاندارد iso ،بپردازیم وایشانرابه شماعزیزان وبزرگواران خواننده این مقاله گواهینامه iso ،معرفی کرده ومعنای گواهینامه های مختلف iso ،رابرای فعالیتهاوزمینه وحیطه تجاری شرکت کارخانه ومجموعه شماعنوان کنیم:

ISO 9001 :مدیریت کیفیت ، ISO / IEC27000سیستم های مدیریت امنیت اطلاعات ، ISO14000 :مدیریت محیط زیست ، ISO 31000:2018 :مدیریت ریسک ، ISO 50001:2018 :مدیریت انرژی ، ISO 26000:2010 :مسئولیت اجتماعی ، ISO 28000:2017 :مشخصات سیستم های مدیریت امنیت جهت زنجیره حمایتی ، ISO 37001:2016 :سیستم مدیریت ضدرشوه ، ISO 45001 :بهداشت وایمنی شغلی ، ISO 22000 :سیستم مدیریت غدا ،تمامی عناوین ومدلهای ذکرشده دراین بنهای پاراگراف تمام ان اسامی ورشته هاوزمینه های مختلف گواهینامه iso ،هستندکه دربندهای بالایی وپاراگرافهای بالاتردررابطه باانهاباشماعزیزان خواننده مقاله گواهی نامه ایزو ،صحبت کرده وانهاراتایپ کرده ام وحالکه شماعزیزان وبزرگواران خواننده مقاله گواهی نامه ایزو ،باانهااشنا شدیدبهتراستکه برروی آنهاتمرکزکرده واصلامتوجه موضوعی شویدکه ایااصلاشرکت کارخانه ومجموعه شماهمه ی اینمدلهای گواهینامه ایزو ،راداردویاخیرکه اگرنداردشرکت شمانیازپیدامیکندکه گواهی نامه iso ،های جدیدتری راکسب کندکه میدانیدبااین نوسانات ارزوتحریم هاهرچه سریعتراقدامبه کسب گواهینامه ایزو ،کنیدبرای گرفتن بهمان سرعت ومیزان عالیترین کاررابرای سودبردن درزمینه گواهینامه ایزو ،انجام داده اید

گواهی نامه iso :حال من میخواهم برای شماعزیزان تعدادی ازنحوه سرچهارادررابطهبا گواهینامه ایزو ،راباشمابه اشتراک بگذارم کشمانیزبدانیدچگونه بایداین کارراانجام بدهیدبرای نمونه مثال ، مراحل کسب کردن ایزو ، قیمت ایزو ، قیمت ISO ، هزینه گرفتن استاندارد ایزو ، قیمت ایزو 9001 ، قیمت ایزو 14001 ، هزینه ایزو 45001 ، هزینه ایزو 22000 ، ایزو رایگان ، iso رایگان

سرت تماس حاصل فرمایید.

02144829133|02144829531

گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای OHSAS18001

سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان /کارفرمایان ISO10004

علاقمندان اینگونه مارا جستجو میکنند:ممیزی ایزو, ایزو چیست, چرا ایزو بگیرم, مراحل اخذ ایزو, مراحل دریافت ایزو, مراحل گرفتن ایزو, مراحل اخذ ایزو از شرکت, ایزو پیاده سازی, ISOپیاده سازی, ایزو معتبر, ایزو از کجا بگیرم, ایزو از کجا بخرم, ایزو ارزان, ایزو فوری, ایزو چیست, ایزو چیه, ایزو مناقصه, ایزو مناقصات, دانلود ایزو, دانلود استاندارد ایزو

 

منو

از نوین سرت در گوگل حمایت کنیم.

مورد تایید وزارت صنعت معدن تجارت