• info@novincert.ir

  • :به دلیل قطعی برق با شماره همراه مرکز تماس حاصل فرمایید.

  • :۰۹۱۹۷۸۰۹۵۹۳

گواهینامه ی ایزو

گواهینامه ی ایزو :

ایزو باتوجهبه استانداردهاو قوانینیکه درسطح بین المللی مطرح می گردد، گواهی ایزو رابرای سازمان های متقاضی آن صادر می نمایند. بهاین ترتیب این سازمان درمسیر پیشرفت خود سرعت بیشتری می گیردو درراستای افزایش کیفیت وکارایی خود بیشتر تلاش می کند.

گواهی ایزو درسازمان های مختلف بمنظور کاربردهای متفاوتی مثل محصولات تولید شده، خدمات وسیستمها مورد استفاده قرار میگیرد. سازمانهابا اخذ گواهی ایزو این اطمینانرابه مشتری خود میدهندکه خدمات وکالاهای ارائه شده قابل اعتماد واطمینان بوده وبه پشتوانه گواهی ایزو می توانند درجوامع بین المللی حضور بهتری داشته باشند وهمچنین روابط بهتری رانیز بامشتریان خود داشته باشندو ازاین طریق موفقیت وپیشرفت روز افزونیرابرای خودبه ارمغان آورند.

گواهی ایزو بعنوان یک گواهی ومدرک بین المللی توسط شرکت های معتبر صدور گواهینامه ی ایزو بهسازمان های متقاضی آن ارائه می گردد. پس این شرکت ها باید اتفاقات وپیش آمدهارا درسطح جهانی مورد بررسی وکنترل قرار دهندتا درصورت بروز تغییرات واصلاحات احتمالی ازآن آگاه باشندو همواره رابطه ی بین سازمان ها ومشتری درتعامل وشرایط مناسب باقی بماند. بهاین ترتیب سازمان موردنظر درحفظ اعتبار خود میکوشد.

گواهی ایزو مانند یک راهنماو نشان دهنده ی مسیر درست عمل میکند وسازمان هابااخذ ایزو میتوانند مسیر صحیح تری رابپیمایندواز خطاهای احتمالی جلوگیری کنندو خطر شکست برای آنها بهمیزان زیادی کمتر شود.

 

 

گواهینامه ایزو 7474ا5ف

صدور ایزو توسط شرکت های معتبر صدور گواهینامه ی

 

 

گواهی ایزو محدودبه حوزه ی خاصی نمی شودوسازمانهای مختلف باکاربردهای مختلفی میتوانند ازطریق شرکتهای معتبر صدور گواهی ایزو اقدامبه اخذ ایزو نمایند. بهاین علت استکه صدور ایزو درحوزه های متفاوتی صورت می گیردوما اسامی مختلفی ازآنرا شنیده ایم یا مواجه شده ایم مثل iso 20000 کهبه حوزه ی استاندارد مدیریت کیفیت درخدمات فناوری اطلاعات IT مربوط میگرددو مسائل پیرامون آنراتحت الشعاع خود قرار میدهد.

صدور ایزو توسط شرکت های معتبر صدور گواهینامه ی ایزو درارتباطبا حوزه ی فعالیت سازمان موردنظر میتواند مانع اشتباهات وخطاهای مختلفی شودوبههمین ترتیب می تواند باعث کاهش درهزینه ها شودوازخسارات احتمالی بکاهد. هم چنین ازهمین طریق میتوان درانرژی وزمان مصرفی نیز صرفه جویی کرد. درانتها نیزمی توان بابازده وراندمان بالاتری روبه روشد. بوسیله ی گواهی ایزو وفواید آن حضور بهتری نیزمی توان درمجامع بین المللی داشت وموفقیت چشم گیری راشاهد بودوازاین طریق رابطهی مطمئن تری بامشتری نیزداشت.

اخذ گواهی ایزو درحوزههاو موارد مختلفی می تواند صورت گیرد مثل: ایمنی غذا، ایمنی هواپیما، ایمنی بهداشت، محیط زیست و...کهرابطه ی سازمان ومشتری راارتقا میبخشند وموجب پیشرفت روز افزون سازمان درمسیر درست آن می گردند.

شرکت های معتبر صدور گواهینامه ی ایزو می توانند درزمینه های مختلفیبه سازمان ها کمک کنندوباصدور ایزو موجب افزایش اعتبار سازمان شمادرجوامع بین المللی شوندوسازمان شمابه این ترتیب درفضای رقابتی احتمال پیروزی بیشتری داردودرمناقصات بیشتری می تواندباموفقیت ظاهر شودو سودآوری داشته باشد. همان طورکه پیش ازاین گفته شدبه این ترتیب اخذ ایزو میتواند شماوسازمانتان رادرمسیر درستی قراردهد، ضرر وزیان ها راکاهش دهدو راه پیشرفت راهموارتر نماید. ازاین روستکه اخذ گواهی ایزو رابهتر است دراوایل کاردردستور کارخودقرار دهید.

 

 

گواهی نامه ایزو

گواهینامه ی ایزو نهتنها کالاو خدمات راتضمین میکندبلکه ازایده های جدیدونوآوریها نیزاستقبال میکند

 

 

استاندارد گواهینامه ی ایزو مانند سایر موارددر دنیا ممکن است دچار تغییراتی شود. پس باید همراه بااین تغییرات واصلاحات پیش رود تاسازمان مربوطه بااستنادبه گواهی ایزو بتواند همچنان حضور مطمئن وپررنگی درسطح بین المللی داشته باشدورابطه ی مناسب خودرابامشتری حفظ نماید. درهمین راستا بررسیهای مختلفی درحوزه مختلف علمی وصنعتی صورت می گیرد واصلاحات وموارد تکمیلی انجام میشود ومی توان تاثیرآنهارا درقوانین وچارچوب های جدید اخذو صدور ایزو مشاهده نمود. سازمان استاندارد ایران نیزپس ازبررسی های مربوطه تلاش خواهد کرد تااین اصلاحات رامطابق باشرایط وقواعد کشورمان دراخذ وصدور ایزو اعمال نماید.

اخذ گواهی ایزو بهسازمان شما کمک می کند تامسیر درست خودرابه سمت هدف مورد نظر بشناسیدو بااستفاده ازآن زمان، انرژی وهزینه ی موردنیازرامحاسبه نماییدتاازهرگونه هدررفت احتمالی ازاین طریق جلوگیری شود.

گواهینامه ی ایزو نهتنها کالاو خدمات راتضمین میکندبلکه ازایده های جدیدونوآوریها نیزاستقبال میکند وسعی داردتابه آنها نیز اعتبار بخشد.

دراخذ گواهی ایزو می توان ازمشاوران مجرب نیز بهره بردو مسیر درست اخذوصدور گواهی ایزو بهاین ترتیب طی شودو سازمان مورد نظر بتواند بااطمینان واعتماد درسطح بین المللی ظاهر شود.

02144829133|02144829531

خواندن مقالات زیر توصیه میشود:

گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ISO9001

گواهینامه سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001

منو

از نوین سرت در گوگل حمایت کنیم.

مورد تایید وزارت صنعت معدن تجارت