• info@novincert.ir

  • :به دلیل قطعی برق با شماره همراه مرکز تماس حاصل فرمایید.

  • :۰۹۱۹۷۸۰۹۵۹۳

گواهینامه ی HSE

گواهینامه ی HSE

مخفف health، safety enviroment میباشدکه بمعنای بهداشت، ایمنی ومحیط زیستست. مدرک HSE حفاظت ازکارکنان وکادر اجراییرا تاحد مطلوب وکافی تضمین میکند وازاین روازآن استقبال زیادی می شودو سازمانهاو شرکتها برای اخذ گواهینامه ی HSE تلاش زیادی می کنند.

اگر بخواهیم گواهینامه ی HSE رابصورت راحت ترو ساده تری بیان نماییم؛ این یک گواهی استکه سازمانها باید اخذ نمایند تااین تضمین واطمینان حاصل شودکه افراد مختلفیکه برای آن سازمان کارمیکنند ایمن خواهند ماندو درطی پروژه های کاری آن سازمان آسیبیبه آنها وارد نخواهد شد. سازمان های دارای گواهی HSE بهاین ترتیب تعامل بهتری باکارکنان خودخواهند داشت وکارکنان درشرایط ایمن ومطمئن برای بالا بردن بازده عملکردی خودتلاش خواهد کرد.

گواهی HSE همچنین بصورت سازمان یافته ای خطرات محیطیراچه ازنظر بهداشتی وچه ازنظر ایمنی شناسایی می نماید. مدرک HSE می تواند آموزشهای لازم وکافیرا دراختیار پرسنل قرار دهدتا ازاین طریق ازخطرات وپیشامدهای احتمالی پیشگیری نمایدیا درمواقغ ضروری وهنگام وقوع مشکل بتواند واکنش مناسبی رانشان دهدکه ازجمله ی این واکنش هامی توانبه استفاده ازلباس وتجهیزات محافظتی متناسب با شرایط ومیزان خطر اشاره نمودو بهاین ترتیب در حفظ جان افراد کوشید وخسارات راکاهش داد.

 

گواهینامه ی HSE

گواهینامه ی HSE مخفف health، safety enviroment

 

 

مدرک HSE تنها محدودبه قوانین نمی شود؛ یعنی باید همراه بارعایت قوانین مورد نظر سازمان ها تلاش نمایند برای داشتن محیطی امنتر مواردی رافراتر ازقانون نیزرعایت نمایند.

گواهی HSE رامی توانبه دودسته تقسیم بندی کرد؛ دسته ی اول گواهی HSE آموزشی ودسته ی دوم گواهی HSE شرکتی است. متقاضی دریافت گواهی HSE باتوجه با سازمان، کاربردو شرایط خود می تواند انتخاب کندکه کدام مدرک HSE رامی خواهد اخذ نماید وملزومات آنرا دردستور کار خود قرار دهد. بیشتر شرکت ها سعیبرآن دارندکه گواهی HSE شرکتی رابرای رعایت بیشترو حفاظت ازکارکنان خودو بطور کلی بالا بردن سطح ایمنی اخذ نمایند.

گواهی HSE آموزشی خودبه دو بخش تقسیم می شود؛ اولین بخش مدرک HSE اداره ی کار است: این مدرک بابرگزاری کلاس هاودرنهایت گرفتن امتحان توسط اداره ی کار صورت می گیردکه درنهایت پس ازپایان دوره شما می توانید مدرک خودرا درسایت مشاهده کنیدو بصورت کتبی مدرک HSE دراختیار شما قرارنخواهد گرفت ودسترسی ودریافت آن تنها ازطریق سایت امکان پذیر خواهد بود.

بخش دوم مربوطبه مدرک HSE مکاتبه ای استکه دارای فوایدو مزایای قابل توجهی برای سازمان اخذ کننده ی مدرک HSE می باشد. برای دریافت گواهی HSE مکاتبه ای دیگر نیازبه شرکت درکلاسها وامتحان نهایی اداره ی کار نیست واین آموزشها بصورت غیر حضوری دراختیار متقاضی اخذ گواهی HSE قرار خواهد گرفت. گواهی HSE مکاتبه ای بصورت مستقل است. باید اشاره کردکه این نوع مدرک HSE ممکن است اعتبار اداره ی کار رانداشته باشد امابعنوان یک گواهی HSE معتبر قابل استفاده واستناد است وازاین بابت نیازبه نگرانی نیست.

مدرک HSE دراولین رویکرد توسط شرکت صنایع شیمیایی مطرح شدتا ازبروز حوادث شغلی وپرخظر درمحل کار جلوگیری شود. این کاردرسال 1985 انجام گرفت. این اقدام صنایع شیمیایی بعلت فجایع پیشین وخسارات شدید جانی ومالی پیش آمده درطی سالیان مختلف بودکه سازمان هاوکارکنان آنها باآن دست وپنجه نرم می کردندو درصدد کاهش آن بهبهترین نحو بودند.

مدرک HSE رامی توان یک اقدام مسئولانه ودرعین حال داوطلبانه درسراسر جهان تلقی کردکه برای نخستین بار توسط انجمن تولید کنندگان صنایع ومواد شیمیایی کانادا مورد بررسی قرار گرفت ومطرح شد.

مدرک HSE مانند گواهی ایزو کهتوسط شرکتهای معتبر صدور گواهینامه ایزو صادر میگردد، استانداردها وقوانین رادرسطح بین المللی بررسی می کندو آن ها رادرنظر می گیرد تاامنیت وایمنیرا بصورت کلی تضمین نمایدو نکات وشرایط بهداشتی ومحیطی رانیزبه آن بپردازد.

 

گواهینامه HSE 1

مدرک HSE دراولین رویکرد توسط شرکت صنایع شیمیایی مطرح شد

 

 

اخذ گواهی HSE توسط هرسازمانی بمنزله ی تعهدو الزام رفتار مدیریتی صحیح وکارآمد درجهت ایجادوحفظ یک محیط سالم استکه هم چنین امنیت کافی رانیزدارا می باشدوموارد محیط زیستی رانیز رعایت می نمایدکه بهداشت وسلامتی رانیز درآن محیط کاری درنظرمی گیرد وتلاش می کندازمحیط کار خودوکارکنان درحد مطلوبی محافظت نماید.

ازطریق گواهی HSE سازمان ها اهداف مختلفی رادنبال می کنندکه از مهم ترین آنها می توانبه کاهش خطرات احتمالی برای کارکنان ومحیط کاری اشاره نمود. هم چنین کاهش محسوسی رادرسرانه ی مصرف انرژی، پساب های تولید شده و تولید گازهای گلخانه ای می توان مشاهده نمود.

 برای اخذ گواهی HSE می توان از شرکت ها ومشاوران مجرب آن ها بهره گرفت تابارعایت قوانین و ملزومات درجهت اخذ مدرک HSE بهبهترین نتیجه رسیدو ازاعتبار مدرک HSE دریافت شده مطمئن بود.

برای برقرای ارتباط باکارشناسان ماباشماره تلفن های زیر تماس حاصل فرمایید.

02144829531|02144829133

خواندن مقاله های درج شده توصیه میگردد:

گواهینامه HSE-MS

HSE

مارا در گوگل اینگونه جستجو میکنند:hse ,hseplan ,HSEگواهینامه, HSEسریع, HSEاخذ گواهینامه, شاخص های HSE, اچ اس ایHSE ,HSEچیست,...

منو

از نوین سرت در گوگل حمایت کنیم.

مورد تایید وزارت صنعت معدن تجارت