• info@novincert.ir

  • :به دلیل قطعی برق با شماره همراه مرکز تماس حاصل فرمایید.

  • :۰۹۱۹۷۸۰۹۵۹۳

اخذ گواهی ایزو فوری

اخذ گواهی ایزو فوری

گواهی ایزو فوری ممکن است بعنوان یکی ازبیشترین موارد درخواستی ازطرف سازمان های متقاضی اخذ گواهی ایزو باشد؛ چراکه گواهینامه ی ایزو یکی ازملزوماتی استکه هرسازمان یاشرکتیکه می خواهد درحوزه ی کاری خود بموفقیت دست یابد باید آنرا اخذ نماید.

گواهینامه ی ایزو بسازمان متقاضی کمک می کندتادر مناسبات بین المللی ومناقصات حضور فعال وموفقی داشته باشد. بدین ترتیب دررقابت باسایر رقبا می تواند حضور مطمئن تری داشته باشدو گواهینامه ی ایزو اعتباربه آن می بخشد.

درجریان اخذ گواهی ایزو طبیعی استکه هرسازمانی درتلاش باشدتا باکمترین هزینه ی ممکن پرداختی بتواند گواهینامه ی ایزو فوری رادریافت کند. بدینصورت علاوه برصرفه جویی درهزینه وموارد مالیکه درحال حاضر امر مهمی محسوب می گردد، می تواند درزمان دریافت گواهینامه ی ایزو نیز صرفه جویی نماید. پس گواهینامه ی فوری و ارزان اولین چیزی استکه بهذهن صاحبان کار می آید وطبیعتا جستو جوهای زیادی برای آن می شود.

 

اخد گواهی ایزو فوری

برای دریافت گواهی ایزو بخصوص گواهی ایزو فوری بایدبه شرکت های معتبر صدورگواهینامه ی ایزو مراجعه نمایید

 

دراخذ گواهی ایزو فوری باید توجه داشتکه کوتاه کردن زمان اخذ گواهی ایزو نباید منجربه آن شود که ازکیفیت گواهی بکاهدیا وقتی درهزینه ها صرفه جویی می شود نباید ازاعتبار گواهی ایزو کاسته شودو بایدبه مراکز مورد اعتماد وشرکت های معتبر صدورگواهینامه ی ایزو مراجعه نمود.

گواهینامه ی ایزو بمنزله ی یک اعتبار نامه برای سازمان شما شناخته می شودکه بوسیله ی آن کالا، خدمات وسیستم های خودرا تضمین می کنیدوبه مشتری خود این اطمینان رامی دهیدکه باآسودگی خاطر می توانند باسازمان شما تعامل داشته باشند. پس ضروری استکه برای اخذ گواهینامه ی ایزو بخصوص گواهینامه ی ایزو فوری دانش وآگاهی کافی راپیرامون این نوع گواهی راداشته باشیدوبه کارکنان خود نیز اطلاعات کافی رامنتقل نمایید.

درارتباطبا گواهی ایزو فوری وارزان بایدبه این نکته توجه داشتکه مراکز مختلفی باشیوه های تبلیغاتی نادرست ممکن است سازمان شمارا بسمت خود جذب نمایندو قصد سودجویی داشته باشندو یادرنهایت شما نتوانیدبه نتیجه ی مورد انتظارو مطلوب خود برسید.

برای دریافت گواهی ایزو بخصوص گواهی ایزو فوری بایدبه شرکت های معتبر صدورگواهینامه ی ایزو مراجعه نمایید بطوریکه آدرس ومحل این شرکتها مشخص باشندواز اعتبار کافی نیز برخوردار باشند. بعلاوه درروند اخذگواهی ایزو فوری سازمان شما بتواندباکد رهگیری فرآیند اخذ گواهی ایزو راپیگیری نمایدو ازاین طریق ازهرگونه سواستفاده وضرر وزیان جلوگیری شود.

اخذ گواهینامه ی فوری مراکز وشرکت های معتبر صدورگواهینامه ی ایزو مشاوران خبره ومجربی دارند تابتوانندبه سازمان شما اطلاعات کافی رابدهند ودر مسیر اخذ گواهینامه ی فوری سازمان شمارا یاری دهندتابه بهترین نتیجه دست یابید.

کارفرما درراستای دریافت گواهینامه ی ایزو فوری ارزان باید فرآیندهایی تحت عنوان استانداردسازی محصولات وخدمات خودرا انجام دهدو بعداز ممیزی واجراسازی وپیاده سازی اصول ایزو کهاز طریق مرجعیکه گواهینامه ی ایزو راصادر کرده است اعمال می شود، مدرک ایزو فوری و ارزان خودرا اخذ می کندوبه کارفرما تحویل میدهد.

 

اخد گواهی ایزو فوری.jpg11

جهت اخذ گواهینامه ی ایزو فوری وارزان بهمراکز وشرکت های معتبر صدورگواهینامه ی ایزو مراجعه نمایید

 

گواهینامه ی ایزو یک مدرک بین المللی می باشد یعنی باتوجه بهقوانین موجود درکشورهای مختلف چارچوب های این مدرک تبیین می گردد. پس سازمان شما برای اخذ گواهینامه ی ایزو بخصوص گواهینامه ی ایزو فوری باید درابتدا پیرامون این چارچوب های بین المللی مطالعه ی کافیراداشته باشدو تمامی آنها رارعایت نمایدتا باسرعت هرچه بیشتر بتواند گواهینامه ی ایزو فوری رااخد نماید. پس ازاخذ گواهینامه ی ایزو فوری می تواند باتضمین واعتباریکه دارد درفضای رقابتی ومناقصات شرکت نمایدو احتمال پیروزی وسودآوری آن افزایش یابد.

اخذ گواهینامه ی ایزو بایدبه این نکته توجه داشتکه درایران گواهینامه ی ایزو دردو بخش قرار می گیرد؛ برخی ازاین گواهینامه های ایزو درسطح بین المللی هستندو اعتباری جهانی دارندو نوع دیگر بصورت مستقل وخصوصی بهفعالیت می پردازند. سازمان شما باتوجه بهنوع فعالیت ها ومیزان مطرح بودن سطح بین المملی باید شرایط خودرا مورد سنجش وبررسی قرا دهد وانتخاب نمایدکه کدام یک ازاین دونوع گواهینامه ی ایزو رامیخواهد اخذ نمایدو سپس درجهت اخذ گواهینامه ی ایزو فوری و ارزان به مراکز وشرکت های معتبر صدورگواهینامه ی ایزو مراجعه نماید.

درراستای اخذگواهینامه ی ایزو ارزان و فوری برحسب نوع ایزو کهسازمان متقاضی انتخاب می نماید ودرخواست می دهد، کارکنان نیاز است آموزش های ضروری وکافی راببینند، پس ازآن مستندات ومدارک تیم مدیریتکه شامل فرم ها، روش های اجرایی، دستور العمل هاو سایرمدارک ومستندات می شود، بوسیله ی گروه مشاوریکه شرکت های معتبر صدورگواهینامه ی ایزو بهمراه دارند،متناسب باسازمان شماطراحی شود ودرنهایت نقشه کاربردی درراستای گواهی ایزو توسط مسئولین فرآیندهاوکارکنان سازمان اجرا وعملیاتی می شود. بدین ترتیب سازمان شما می تواند گواهینامه ی ایزو فوری رادریافت نماید.

مطالعه مقالات زیرین به شما علاقمندان توصیه میشود:

گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای OHSAS18001

سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان /کارفرمایان ISO10004

گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی ISO22000

میتوانید در مرورگر گوگل نیز اینگونه مارا سرچ کنید:ممیزی ایزو, ایزو چیست, چرا ایزو بگیرم, مراحل اخذ ایزو, مراحل دریافت ایزو, مراحل گرفتن ایزو, مراحل اخذ ایزو از شرکت, ایزو پیاده سازی, ISOپیاده سازی, ایزو معتبر, ایزو از کجا بگیرم, ایزو از کجا بخرم, ایزو ارزان, ایزو فوری, ایزو چیست, ایزو چیه, ایزو مناقصه

منو

از نوین سرت در گوگل حمایت کنیم.

مورد تایید وزارت صنعت معدن تجارت