• info@novincert.ir

  • :به دلیل قطعی برق با شماره همراه مرکز تماس حاصل فرمایید.

  • :۰۹۱۹۷۸۰۹۵۹۳

گواهینامه ISO

گواهینامه ISO    

گواهینامه ISO : گواهینامه ایزو ،ویا استاندارد ایزو ،بطورکل برای بهبود سیستم سازمانها درزمینه وحرفه های مختلف درراستای بندهای استاندارد جهانی فعالیت میکند

گواهی نامه ایزو چیست :همانطورکه دربندبالایی اشاره شد گواهینامه ایزو ،بعنوان استانداردی دراختیارسازمانها وسیستم مدیریتی شرکتهاقرار میگیردکه درراستای بندهای استاندارد جهانی عمل میکندو استاندارد جهانی هدفش بهبود عملکردوسیستماتیک کردن سازمانهاو شرکتها درسرتاسر دنیاوجهان میباشدکدر پیش بردن هدفهای بزرگ خودش شروع به برنامه ریزی اهداف کوچکتر وتشکیل سیستمی بانام گواهینامه iso ،ویاحتی iso ،کرده است حال سیستم ایزو ،راتاحدی گسترش داده استکه دراکثر فعالیتها وزمینه ها iso ،میتواندحرفی برای گفتن داشته باشدو سیستم وسازمان حرفه موردنظررا تغییرداده وروبه سوی پیشرفت وبهبودببرد.

جامع بودن گواهینامه iso : گواهی نامه ایزو ،درحدی گسترش وپیشرفت داشته است کدیگر کارشناسان ایزو ،شرکت صادرکننده معتبر گواهینامه iso ،شرکت مایعنی شرکت نوین سرت ،مثالی برایش تعریف کرده اندکه ازسبزی فروش سرکوچه تاشرکت بازرگانی شمال تهران میتوانند گواهینامه iso ،راداشته باشنداین مثالیکه کارشناسان ایزو ،شرکت نوین سرت میزنندبمعنای بسط وگستردگی گواهینامه iso ،میباشدکه البته دراصل سیستم iso ،میباشداما بدلیل اینکه مشخص کندشرکت ویاسازمان موردنظربرطبق بندهای استاندارد جهانی وسیستمiso  پیش رفته است مدرکی باعنوان گواهی نامه iso ،بشرکت وسازمان موردنظرکه سیستم iso ،درشرکتش پیاده سازی شده است میدهندتا مشخص شوداین شرکت وسازمان برطبق استانداردهای جهانی عمل میکندو خط مشی شرکت برطبق سیستم iso ،وازآن مهمتر برطبق دستورالعملهای سازمان استاندارد جهانی میباشد

 

پ

isoامتیازگواهینامه ایزو گواهینامه ای بین المللی وعضوزیر گزوه سازمان استاندارد جهانی میباشد

 

امتیاز داشتن گواهینامه ایزو : حالکه با گواهینامه ایزو ،وخود سیستم iso ،تاحدودی اشناشده ایم بموضوع بعدی یعنی امتیاز داشتن گواهینامه ایزو ،خواهیم پرداخت.زمانیکه شرکت وسازمانی موفق بکسب گواهینامه ایزو ،وپیاده سازی گواهینامه ایزو ،بشودمطمعنا درکارهاوبرنامه ریزی هایش موفق خواهدبودو میتواندتا سالهابا کارهاومستنداتیکه بندهای سازمان جهانی استاندارد ازطریق گواهینامه iso ،وپیاده سازی iso ،ازسازمان وشرکتها میخواهدونظارت کامل برشرکت وسازمان تازمان پیاده سازی کامل مستنداتیکه iso ،برآنهاتاکیدداردمیتوان باقاطعیت نتیجه گرفت شرکتیکه برطبق استانداردهای جهانی و گواهینامه iso ،پیش برود قطعابه جاهای مطلوبی نیزخواهدرسید

تاثیر اخذ گواهینامه iso برمناقصات :بعنوان شرکت صادر کننده گواهینامه iso ،دربسیاری ازمراجعات ودرخواستهای شرکتهاوسازمانهای بسیاری برای اخذ ایزو ،تجربه هاودانشهایی ازامور اداری نیزبدست اورده ایم بعنوان مثال مراجعه کنندگانی داشته ایم کدرخواست اخذ گواهی نامه ایزو ،راداشته اندوحتی پیاده سازی iso ،کمسئله ای بسیارزمانبروتاحدودی مفیدمیباشدرانخواسته اندوبعدازصحبت با مشاوران ایزو ،شرکت صادر کننده گواهینامه ایزو ،نوین سرت متوجه این مسئله شده ایمکه گواهی نامه ایرو ،رابرای شرکت درمناقصات درحیطه وزمینه شغلی خودمیخواهند اوایل گواهی نامه iso ،برای کشورهای آسیایی وجهان سومی مانند ایران وکشوهای حاشیه مسئله ای ناشناخته بودکه هیچ بطورمثال ایران هیچ شناختی از گواهی نامه iso ،نداشت امابه تدریج زمانیکه مشاهده کردچه سیستم خوب جامع ومفیدی هست iso ،وهمچنین برطبق سازمان استاندارد جهانی عمل میکندبه نتیجه رسیدکه درایران نیز گواهینامه iso ،برطبق استاندارد جهانی پیاده سازی شودوبتدریج برای مجبورکردن سازمانهاوشرکتها درمناقصات اداری ودولتی وحتی خصوصی خود شروطی بمانند داشتن گواهینامه iso ،راپیوست دادتا شرکتهای ایرانی نیزحداقل تاجایی با سیستم iso ،استاندارد جهانی اشنا شوند

امتیازات کسب گواهی نامه ایزو :درراستای پاراگراف قبلی امتیاز داشتن اخذ iso ،کبصورت کلی توضیح داده شدحال میخواهیم دراین قسمت به امتیازات داشتن ایزو ،بصورت جزئی نگاه کرده وبررسی کنیم یکی ازامتیازات کسب کردن گواهی نامه iso ،که قابل لمس وپررنگ میباشداین هستکه درمناقصاتیکه درزمینه فعالیت وحیطه شغلی خودتان برگزارمیشودمیتوانیدازبقیه شرکت کنندهای در مناقصه ،امتیازبیشتری برای دردست گرفتن پروژه موردنظرخودتان داشته باشیدو پروژه رابراحتی ازدست دیگر شرکت کننده هابگیریدحال دومین امتیاز اخذ گواهی نامه iso ،که دربرخی شرکتهاباهدفی بلندمدت ودربرخی دیگرباهدف کوتاه مدت میشودبه آن رسیداین میباشدکه داشتن گواهینامه ایزو ،برای شما دراینده کبخواهیدصادرات ویاوارداتی انجام بدهیدبسیار مفیدوکارامد خواهدبود بهمان دلیلیکه گواهی نامه iso ،درزیرگروه وزیرشاخه گواهینامه های استاندارد جهانی ،و گواهینامه بین المللی ،قرارمیگیردپس دردست داشتن یکی ازآن گواهینامه های بین المللی کمنطبق بابندهای استاندارد جهانی است باری شرکت میتواندامتیازبالایی داشته باشدودراینده برای کارهاوفعالیتهای اقتصادی وبازرگانی بکارآید

 

 

iso امتیاز

گواهینامه ایزو گواهینامه ای برای ارتقاوبهبودسیستم وسازمانهامیباشد

 

 

هزینه اخذ گواهی نامه iso :خیلی ازسرچهای دراینترنت درحیطه گواهینامه ایزو ،مرتبطبا هزینه گواهینامه iso ، هزینه دریافت iso ،ویا قیمت اخذ ایزو ،وحتی هزینه پیاده سازی گواهینامه iso ،میباشدکه نشان دهنداین نکته میباشدکه مسئله مالی گواهینامه ایزو ،درچه اندازه ای برای صاحبان شرکتهاو سازمانها دارای اهمیت ومهم تلقی میشودحال دراین پاراگراف بنده میخواهم این اطمینان رابه مدیران وصاحبان سرمایه وشرکتهابدهم ک شرکت شمابا توجه به بودجه خودش میتواند گواهینامه ایزو ،راتهییه کندبدلیل اینکه گواهی نامه ایزو ،گواهینامه ای ازبرندهای مختلف وهمچنین ازکشورهای متفاوت ومتعددمیباشدبطوریکه ما درشرکت صادر کننده گواهینامه ایزو ،خودمان یعنی شرکت نوین سرت مسئله مالی وهزینه گواهینامه iso ،رااینطورمطرح میکنیم :شمامیتوانید گواهینامه ایزو ،رااز قیمت 600 هزارتومان تهییه بفرماییدتا ده میلیون تومان کتمامی تفاوت قیمتهابرای مرجع صادرکننده وبرندوکشورمربوطه آن میباشدکه درشرکت نوین سرت میتوانیدخودتان انتخاب کنیدازچه کشوروازچه برندی گواهینامه iso ،برایتان صادر شود

منو

از نوین سرت در گوگل حمایت کنیم.

مورد تایید وزارت صنعت معدن تجارت