• info@novincert.ir

 • :به دلیل قطعی برق با شماره همراه مرکز تماس حاصل فرمایید.

 • :۰۹۱۹۷۸۰۹۵۹۳

شرایط صدور گواهی نامه ایزو

شرایط صدور گواهی نامه ایزو

شرایط صدور گواهی نامه ایزو درایران بنسبت ودرمقایسه باکشورهای اروپایی وآمریکایی آسانتروراحت تراست وبراساس سیستم گذاری شرکت درخواست دهنده ونیازشرکت متقاضی کاملامتفاوت است.

شرایط صدورگواهینامه ISO بسته بنیازمتقاضیان متفاوت بوده، بطوری کمتقاضیان اخذگواهی نامه  IZOبدودسته تقسیم میشوند:

متقاضی اخذگواهی نامه ایزو فوری

متقاضی اخذ گواهی نامه ISO وپیاده سازی واجراسازی استانداردIZO

شرایط صدورگواهی نامه ایزو کاملاانعطاف پذیربوده وبعنوان نمونه متقاضیان ایزوفوری ،معمولاجهت مناقصات ومزایدات نیازباخذ ISO فوری داشته وشرکت های پیمانکارنفت وگازوهمچنین موسسات پیمانکاری جهت شرکت درمناقصه نسبت بکسب گواهینامه ایزو اقدام میکنندودراین موارد ،شرکت هاوموسسات متقاضی زمان وفاکتورسرعت بشدت برایشان حائزاهمیت است.

 

 

شرایط اخذ مدرک ایزو

استاندارد ISO بدین علت تشکیل شدست کپیشرفت جامعه بشری وانسانیت رارقم بزندوخدمات موسسات رابهبودبخشد

 

 

متقاضیان اخذگواهینامه ایزوفوری بنابشرایط مناقصه ای کهدرپیش رودارند ،نیازی جهت پیاده سازی الزامات سازمان استانداردو ایزو نداشته وهمچنین نمیخواهنددرگیرمستندات وپیاده سازی الزامات واستانداردهای ISO شوندوصرفانیازباخذگواهی نامه ایزو فوری داشته تادرآینده نسبت بکسب واخذقدمبه قدم سند ISO اقدام ورزند.

درحالیکه درطرف مقابل ،متقاضیانی هستندکبجهت دلایل متعددازکسب اعتباردربازارهای بین المللی گرفته تاکسب اطمینان مشتریان ،متقاضی مدرک IZO هستند.

استاندارد ISO بدین علت تشکیل شدست کپیشرفت جامعه بشری وانسانیت رارقم بزندوخدمات موسسات رابهبودبخشد.همچنین کالاهاوخدمات قابل ارائه بمشتریان کیفیت بالایی داشته باشد.افرادی کخواهان پیاده سازی الزامات درسازمان وموسسه خودجهت بهبودروابط بامشریان هستند ،نیازبساختاری بین کارکنان موسسه خودهستند.

موسساتی کخواهان پیاده سازی واقعی استاندارد ISO هستند ،اهمیت بالایی جهت پیمودن اصولی امورمربوط بسازمان خودهستند ،متقاضیان اخذ گواهی نامه ISO معمولاتحت مرجعیت IAF  ودرمدت زمان یک تاچهارماه بسته بمرجع انتخابی جهت اخذگواهی نامه ایزواصلی ،بین سه تادوازده میلیون هزینه درخواست میکنند ،دقت بفرماییدکگواهی نامه ISO اصلی صادرشده میبایست حتمادرسایت تاییدشده وقابلیت رجیستری واستعلام داشته باشد.

شرایط صدورگواهی نامه IZO ازاصولی ترین روشهاجهت پیاده سازی مستندات وروش های مدیریتی برای مجموعه تحت نظراست.شرایط صدور گواهی نامه ISO بنوعی ارزیابی عملکردموسسه شماودرمقیاس بزرگتر ،عملکردکشوراست.شرایط اخذ وصدورIZO صدورگواهی نامه استقرارسیستم تاحدتوان شرکت شماست.

ازشرایط اخذگواهینامه ایزوبرای شرکت هامیتوان بمواردزیراشاره نمود:

 • تعدادنفرات شاغل
 • تعدادفرآیندهای درحال اجرا
 • اهتمام مدیریت سازمان برای پیاده سازی ISO
 • گواهینامه ایزو اخذشده
شرایط صدورگواهی نامه ایزو ،به CBموردنظرهمبستگی داردبطوریکه گواهی نامه ایزو ،فقط توسط Certify bodyصادرمیشکد.CBشرکت هایی هستندککارتولیدی یاخدماتی انجام میدهندوبکمک کارشناسان ومتخصصانیکه درسازمان ایزو مشغول بفعالیت هستندوبااستفاده ازروش های نوین شرکت خودراازهمه لحاظ ارتقامیدهند ،کاین روش هاشامل جذب مشتری وحفظ آن ،تولیدمحصولات راکیفیت وبالابردن سطح مدیریت است.

شرایط صدورگواهی نامه ایزو ،درهنگام همه گیری ویروس کرونا ،درصورتیکه یک نهادصدورگواهی نامه ،بخشی ازصدورمجددگواهی نامه سیستم مدیریت ISO رابصورت ممیزی ازراه دورانجام داده وبرنامه ریزی نمایند ،قادراست مابقی ممیزی رابصورت On-Siteیادرمحل انجام دهند.

شرایط کسب گواهی نامه ایزو منوط بفاکتورهای متعددیست ونکات مختلفی رابهمراه داردکازآن جمله میتوان بمواردذیل اشاره نمود:

 • ارزیابی اثربخشی سیستم مدیریت ،ایجاددیدگاه صحیح نسبت بتغییرات وادامه یافتن ارتباط وکاربردی پذیری استانداردهای ISO
 • ارزیابی تعهداثبات شده مربوط باثربخشی وبهبودسیستم مدیریت موردممیزی ونهایتاارتقای عملکردکلی آنها
 • ارزیابی اثربخشی سیستم مدیریت موردممیزی درارتباط بادستیابی سازمان باهداف دنتایج موردنظر
 • درصورت وجودعدم انطباق عمده(Major NC)تعریف محدوده های زمانی برای اصلاحات(Correction)واقدامات اصلاحی(Correction Action) انجام وتاییدشدن آنها ،قبل ازتاریخ انقضای گواهی نامه

شرایط صدورگواهی نامه ISO ،لزومادردریافت گواهینامه کاغذی IZO خلاصه نمیشودواستفاده از ایزو درتبلیغات یاسایرکاربردهانیازبشناخت دقیق گواهی نامه ایزو ودلایل کاربردمفیدآن داردتابدانیم کعلت کسب گواهی نامه ایزو ودارابودن ISO أساسا کمک بماخواهدکرد.

شرایط صدورگواهی نامه ایزوودلایل کسب آن دربالابردن کیفیت محصولات تولیدی یاخدماتی خلاصه می شود ،ISO تاییدمیکندکه یک سیستم مدیریت ،فرآیندتولید ،خدمات یاروش مستندسازی کلیه الزامات استانداردسازی وتضمین کیفیت رادارد. ایزو دربردارنده استانداردهایی برای اطمینان ازکیفیت ،ایمنی وکارآیی محصولات ،خدمات وسیستم هاتدوین میگردد.

شرایط صدورگواهینامه وبطورکلی گواهی نامه های ISO دربسیاری اززمینه های صنعت ازمدیریت انرژی ومسئولیت های اجتماعی تاتجهیزات پزشکی راشامل میشود.هرگواهی نامه دارای استانداردهاومعیارهای جداگانه ای بوده وباتوجه بمقاصدشرکت هاطیف گسترده ای راشامل میگردد.

شرایط صدورگواهینامه ایزو توسط سازمانها ،شرکتها ،موسسات وکارخانجات متعددوحتی کسب وکارهای کوچک بدون درنظرگرفتن نوع فعالیت اخذمیگردد.

 

 

دریافت گواهینامه های ایزو

شرایط صدورگواهی نامه ISO ،لزومادردریافت گواهینامه کاغذی IZO خلاصه نمیشود

 

 

رقابت بین افرادباتوجه برشدصنعت وتکنولوژی بسیارتنگاتنگ بوده ورقابت بنحووگونه ای است کتمامی کارفرمایان درگیررشدوتعالی سازمان خودشده وبنحوی بدنبال کسب واخذسهم بیشتری ازبازارفروش هستند ،بنابراین بدنبال پیدایش مزیت نسبت بهمکاران خودبوده ودرتلاشندتابنحوموثری گوی رقابت راازهمتایان خودبربایندونبض بازاررادررست بگیرندوآگاهی درمورد شرایط کسب گواهی نامه IZO دراین زمینه کارسازاست.

شرایط صدورگواهی نامه ایزو ،بستگی بسطح سختگیری مرجع صادرکننده ایزو وسطح اعتبارمرجع صادرکننده مدرکISO  داشته وچنانچه متقاضی خواهان گواهینامه ایزومعتبرباشد ،حتمامیبایست درانتخاب مرجع وموسسه صدورگواهی نامه IZO خودبدرستی اقدام نمایند.

درانتهابصورت مختصرومفید شرایط صدورگواهینامه IZO راعنوان میکنیم:

 • تصمیم مدیریت نسبت بپیاده سازی صحیح ومناسب صدورگواهی نامه ایزو
 • انتخاب مشاورجهت پیاده سازی صحیح ومناسب اصول ایزو
 • شناخت سازمان وتجزیه وتحلیل وضعیت فعلی سازمان
 • ارائه آموزشهای لازم بکارکنان ومدیران اجرایی
 • تشکیل کمیته راهبردی وکمیته اجرایی
 • طرح ریزی سیستم بوسیله کمینه های راهبردی سازمان
 • تهیه مستندات لازم
 • اجرای وپیاده سازی سیستم رفع مشکلات وعدم انطباق هاوتطابق ها
 • اجرای ممیزی داخلی
 • پیاده سازی ممیزی خارجی

موسسه نوین سرت جهت برقراری شرایط اخذ گواهی نامه ایزو وکمکبه صاحبین کاروسرمایه آمادگی خودرااعلام میدارد ،جهت برخورداری ازمشاوره رایگان ،ارتباط وآشنایی باحقوقدانان ومشاوران حوزه ISO بانوین سرت تماس حاصل فرمایید.

منو

از نوین سرت در گوگل حمایت کنیم.

مورد تایید وزارت صنعت معدن تجارت