• info@novincert.ir

  • :به دلیل قطعی برق با شماره همراه مرکز تماس حاصل فرمایید.

  • :۰۹۱۹۷۸۰۹۵۹۳

استعلام ایزو

استعلام ایزو

گواهینامه ایزو کتوسط متقاضیان محترم اخذمیشودحتمانیازباعتبارسنجی والبته استعلام گواهی نامه ISOمیباشد ،زیراباتوجه بعدم نظارت کافی برصدورگواهینامه های ایزوتقلبی وافرادسودجوکازبی اطلاعی وناآگاهی شرکت هامتاسفانه سواستفاده کرده واقدام بصدورگواهینامه های ایزو تقلبی می کنند ،موجب شده تا استعلام ISO ازاهمیت بیشتری برخوردارگردد.

اساسااصالت گواهی نامه ایزو بدین معناست کگواهی نامه ISO برای شرکت صادرمیشودومربوط بهمان CB یامرجع صدورگواهینامه ایزو باشدکشرکت متقاضی آن راانتخاب کرده  باشد ،بعبارت بهتراین عبارت بدین معناست کبرندانتخاب شده جهت اخذگواهینامه ایزو ،بصورت اصل ومستندازمرجع مربوط بآن برندصادرشودومراجع مختلف ومتفرقه ،گواهینامه های ایزووانواع مختلف آن راجعل نکرده باشند.

 

 

گواهینامه ایزو 7474ا5ف

بااخذمدرک ISO ،درقسمت پایین سند ایزو ،کدرجیستری مدرک رامیتوانید مشاهده کرد

 

 

 

درزمان دریافت و اخذمدرک ISO ازشرکت یامرجع صدورگواهی نامه ایزو ، نگرانی که دربسیاری ازمدیران وپیمانکاران وجوددارد ،مبنی براصل بودن گواهی نامه ISO اخذشده است، لذادراین مقاله قصدداریم ،آگاهی شمارانسبت باین موضوع افزایش دهیم.

بااخذمدرک ISO ،درقسمت پایین سند ایزو ،کدرجیستری مدرک رامیتوانید مشاهده کرد.بعبارتی مرجع صادرکننده ISO ،یک کدرجیستری رابرای استعلام شرکت متقاضی تعریف میکندکاین کدرجیستری یاRegistration Code بعنوان تاییدیه گواهینامه ISO تلقی میگردد.

نیمی از اصل بودن یا تقلبی بودن گواهی نامه جهت استعلام ISO باین کدرجیستری بازمی گردد. جهت دریافت استعلام ایزو ،میتوانیدبآدرس سایت سایت درج شده درپایین مدرک گواهینامه ISO مراجعه کنیدودرقسمت مشتریان یابانگلیسی clients وکادر Certification ،کدگواهینامه ایزو صادرشده خودراواردنماییدتااطلاعات شرکت شماباتاییداستعلام ISO نمایش داده شود.

استعلام ایزو ،بیان کننده اصالت مرجع صادرکننده گواهی نامه ایزو است. جهت استعلام ایزو ،کافی است موسسه صدورگواهینامه ایزو یا CB متغیروتحت اعتبارABرابرگزینید.

نحوه استعلام ایزو ورجیستری IZO ،چالش اغلب اخذکنندگان مدرک ایزومیباشد.حال سوال اساسی این است کمراجع معتبرصدورگواهی نامه ایزو چگونه مشخص میگردد ،نحوه استعلام ورجیستری گواهی نامه ISO چگونه است ،جای بررسی دارد.

برای بررسی اصالت گواهی نامه ایزو لازم است کمواردزیرراکنترل شود:

۱ .نام وبرندمرجع صادرکننده گواهینامه ایزو

۲.تطبیق نام مرجع صادرکننده باسایت مرکزتاییدصلاحیت ایران

۳.بررسی تاریخ اعتبارگواهی نامه ایزو ازسوی مرکزملی تاییدصلاحیت ایران

سند IZO معتبرقدم اول واساسی دراستعلام ایزو بوده است ،مدرک ایزو معتبرتوسط مراکزاهداکنندگان گواهی نامه های ایزو ،صادرمیگردد.موضوع مهم جهت مشخص کردن مرجع صدور گواهینامه ایزو معتبراین است کمراجع صدوراستانداردایزومیباشدوتحت نظارت انجمن اعتباردهندگان IAFفعالیت کنند ،بنابراین درصورتیکه متقاضی بخواهدمتوجه اعتبارمرجع صدورگواهی نامه IZO شوید ،میتوانیدبامراجعه بسازمان استانداردملی ،بصحت واعتبارموسسه متقاضی پی ببرید.

گواهی نامه IZO معتبرمیبایست حتماسه ساله صادرگردد ،سالیانه دونوبت ممیزی مراقبتی بمرحله عمل وانجام برسدتاتمدیدگواهی نامه IZO میسرگردد.اعتبارگواهینامه ایزو سال اول انجام شده وسال دوم حتماجهت تمدیدگواهینامه ISOمتقاضی ودرخواست دهنده میبایست درخواست ممیزی مراقبتی داشته است.کارفرمایان جهت تمدیدگواهینامه ISOحتمامیبایست دو الی سه ماه قبل ازسررسیدتاریخ تمدیدگواهینامه ایزواقدام نمایندوجهت پیاده سازی الزامات ایزووسپس ارسال مستندات بمرجع صدوربعدگووهی نامه IZO توسط مرجع صدورگواهی نامه ایزو تمدیدمیگرددومجدداقابلیت رجیستری پیدامیکند.

 

 

گواهینامه ایزو ارزلن 2

استعلام ایزو اصلی اساسی است وگواهی نامه ایزو معتبرمیبایست حتماکدرجیستری معتبرداشته باشد

 

 

گواهی نامه ایزو چنانچه توسط متقاضیان ومدیران اجرایی تمدیدنگردد ،غیرقابل رجیستری شده و غیرقابل استعلام بوده وچنانچه ایزومعتبرباشد ،مرجع صدوربلحاظ اینکه الزامات استانداردتوسط متقدضی انجام نشده ،میتواندگواهی نامه ایزو ،شرکت متقاضی راباطل نموده واعتبارگواهینامه ISOتمدیدنگردد.

استعلام ایزو اصلی اساسی است وگواهی نامه ایزو معتبرمیبایست حتماکدرجیستری معتبرداشته باشد ،اخیرابعضی افرادسودجوگواهی نامه ISO بدون کدرجیستری صادرمیکنند ،لطفامراقب اینوع گواهی نامه های ایزو صادرشده توسط افرادسودجوباشید.

بطورکلی اگربخواهیم مراحل استعلام ایرو را باهم مرورکنیم ،میتوانیم مراحل قدم بقدم استعلام ISO رابصورت زیربیان کنیم:
  • پایش اصالت شرکت ومرجع صدورگواهی نامه ایزو(CB)
  • استعلام ازشرکت مادرومرجع وبهره مندی ازپست الکترونیکی د سایت اصلی
  • درسایت اصلی سازمان جهانی استانداردبنمایندگی ،شعبه ودفترایران بایدارجاع وآدرس دهی شده باشدونکته حائزاهمیت این است کوضع تحریم هابراین رویه اثرگزارنیست.
  • اعتبارشرکت صادرکننده ازطریق IAF وازمسیرABکشورش اعتبارداده می شودودرغیراینصورت معتبرنیست.
  • وجودنام موسسه درلیست سازمان استانداردایران بمعنی اعتبارملی ازنهادتاییدصلاحیت ایران است.

درنهایت اعتبارسنجی گواهی نامه ومدرک ایزو ،بوسیله رجیستری واستعلام شماره برگه ایزودرسایت مرجع صادرکننده برگه ISOبوده وبدین منظوربایدباکارشناسان مهم ایزوتماس گرفته وازراهنملیی آنهابهره مندشد ،حتی اگرسایت صدورایزو عضوانجمن IAF نباشد ،بایددرسایت خودمرجع رجیسترشده وقابل استعلام باشد ،همان استعلام ISO میتواندبرگه گواهی نامه ایزو شمارااعتباربخشد.

گواهی نامه ایزو معتبرواستعلام ایزو بهمراه قیمتمناسب ماموریت ووظیفه نوین سرت است ،آن هم درشرایطی کفقدان نظام صنفی برای خدمات مشاوره وصدورگواهی نامه های ایزووباتوجه باین موددکسازمان ملی استانداردایران بعنوان متولی این قضیه برموضوعات مهم تری متمرکزشده است ونظارت براین حوزه ازخدمات ایزو ،فاقدسازوکارخای اجرایی بوده ونیزباتوجه بتقاضای شرکت های مختلف جهت اخذگواهی نامه استانداردایزو واستانداردهایی همچون CE اروپامارابرآن داشته است تاجهت رعایت حقوق مشتریان این حوزه ،ازاهمیت استعلام ISO آگاه کرده وبتوانیم بااطمینان خاطربمقصودنهایی خودکدریافت خدمات مشاوره واخذگواهی نامه هایISO وCE اروپامیباشدآگاه سازیم.جهت برخورداری ازاطلاعات بیشتربهمراه مشاوره رایگان باکارشناسان نوین سرت تماس حاصل فرمایید.

مشاوره نوین سرت درتمام مراحل برای شماتوضیح وتفسیرخواهدشدوتمامی مواردی که دررجیستری مطرح میگرددوبوسیله متخصصان حیطه ایزو موردپایش وارزیابی قرارگرفته وقابل رجیستری واستعلام میباشد‌.

منو

از نوین سرت در گوگل حمایت کنیم.

مورد تایید وزارت صنعت معدن تجارت