• info@novincert.ir

  • :به دلیل قطعی برق با شماره همراه مرکز تماس حاصل فرمایید.

  • :۰۹۱۹۷۸۰۹۵۹۳

اخذ ایزو رایگان

اخذ ایزو رایگان

اخذ گواهی ایزو رایگان آرزوی هر سازمان وشرکتی است. مخصوصا اگر این سازمان بتازگی فعالیت خودرا آغاز کرده باشد تلاش می کندتا باکمترین هزینه گواهی ایزو رااخد نمایدو گواهی ایزو رایگان بهترین حالتی استکه می تواند برای آن اتفاق بیوفتد.

گواهینامه ی ایزو بعنوان یک مدرک بین المللی درتلاش است تااستانداردها وچارچوب های بین المللی رااعمال نمایدو دارندگان گواهی ایزو راملزم بعایت آن کند. گواهی ایزو همگام باتغییرات قوانین واستاندادها درسطح جهان پیش می رود واز نوآوری ها وایده های جدید نیز حمایت می کند.

گواهی ایزو وحتی گواهی ایزو رایگان به سازمان اخذ کننده آن اعتبار لازم رابرای شرکت درمناقصات وحضور درفضای رقابتی رامی دهد. بدین ترتیب احتمال موفقیت درمناقصات وبطور کلی احتمال موفقیت وسودآوری با اخذ گواهی ایزو بالا می رود. می توان برای اخذ گواهی ایزو و گواهی ایزو رایگان ازطریق شرکت های معتبر صدور گواهی ایزو اقدام نمودو باارائه ی مدارک ومستندات سازمان خوداز مشاوران خبره ی این گونه مراکز بهره مند شد.

برای اخذ گواهی ایزو باتوجه بزمینه ی کاری سازمان خود باید اقدامات متفاوتی راانجام دهیدو طبیعتا برای انواع آن، هزینه های مختلفی باید پرداخت گرددکه باتوجه بهاین زمینه ها هزینه های پرداختی محاسبه خواهند شدکه این کار توسط شرکت های معتبر صدور گواهی ایزو و گواهی ایزو ارزان یا رایگان انجام خواهد گرفت.

 

 

اخد گواهی ایزو فوری

برای اخد گواهی ایزو ازطریق مراکز خصوصی نیز قیمت های متفاوتی مشاهده می شود

 

 

بطور کلی فرآیند اخذ ایزو دارای چند مرحله می باشدکه هر کدام ازاین مراحل هزینه ها و اقدامات مخصوص بخود رادارد.

درمرحله ی اول اخذ گواهی ایزو نیاز است تااز مشاوری باتجربه استفاده نمایید تابه سازمان شما درتهیه ی مستندات ومدارک لازم برای اخذ گواهی ایزو کمک نمایدو کیفیت وکارآیی سازمان شما رابا روش های ممکن برای اخذ گواهینامه ی ایزو بهبود بخشدکه این هزینه براساس حجم سازمان، تعداد پرسنل، پیچیدگی فرآیندها وموقعیت سازمان شما محاسبه می شود.

مرحله ی دوم اخذ گواهی ایزو مربوط به اقداماتی استکه باید درارتباط با سازمان وشرکت صادر کننده ی گواهی ایزو انجام دهیدو هزینه هایی استکه برای اخذ گواهی ایزو دراین مرحله بپردازید.

شرکت های صادر کننده گواهی ایزو درایران دو نوع می باشند؛ یک نوع شرکت ‌های صادر کننده گواهی نامه ایزو هستندکه فعالیت آن ها ‌تحت اعتبار بین المللی می باشدوگروه دیگر بصورت خصوصی فعالیت می کندومستقل ازسازمان بین المللی اعتبار دهندگانIAF است.

هزینه ی اخذ ایزو این دوگروه سازمان صادر کننده ی ایزو طبیعتا متفاوت خواهد بود؛ چراکه یکی ازاین دو نوع ایزو دارای اعتبار بین المللی است ومشمول هزینه ی بیشتری می شود. باید اشاره کردکه باتوجه بکشور صادر کننده ایزو این هزینه نیز ممکن است متفاوت باشدو گواهی ایزو بااعتبار بین المللی بااین دلیل باقیمت های متفاوتی مشاهده گردد.

برای اخد گواهی ایزو ازطریق مراکز خصوصی نیز قیمت های متفاوتی مشاهده می شودکه این هزینه ها می توانداز 200 هزار تومان شروع گردند. البته باتوجه بشهرت و اعتبار موسسه ی مورد نظرو کیفیت کاری این شرکت ها قیمت های مختلفی رامشاهده خواهید کرد. البته بایددر این مرحله ی اخذ گواهی ایزو باآگاهی کامل پیش روید چراکه ممکن است بعضی مراکز برای سوجویی هزینه ی زیادی رااز شما دریافت نمایند یا بعنوان صدور گواهی ایزو رایگان مدرکی فاقد اعتباربه شما بدهند.

صدور گواهی ایزو رایگان یکی دیگر ازخدماتی استکه برخی شرکت ها بسازمان های متقاضی گواهی ایزو ارائه می دهند. شاید درابتدا گواهی ایزو رایگان باتوجه بمراحل وهزینه های اخذ گواهی ایزو غیرعادی بنظر برسد اما بعضی ازشرکت ها خدمات مشاوره ای رابه صورت رایگان انجام می دهند. همچنین کارشناسان بعضی ازاین مراکز بصورت رایگان بسازمان شما کمک می کنند تامدارک ومستندات خودرا جمع آوری کندو برای ارائه آماده نماید.

 

اخد گواهی ایزو فوری.jpg11

هزینه ایکه متقاضی دریافت گواهی ایزو رایگان پرداخت می کند، هزینه ای استکه برای مستندات جهت صدور گواهی ایزو باید بپردازد

 

 

مراکزیکه صدور گواهی ایزو رایگان انجام می دهند درواقع مستندات ومدارک بسیار زیادی رادارا می باشند واز این طریق می توانندبه سازمان متقاضی دریافت گواهی ایزو کمک نمایندو تنها هزینه ایکه متقاضی دریافت گواهی ایزو رایگان پرداخت می کند، هزینه ای استکه برای مستندات جهت صدور گواهی ایزو باید بپردازد. بدین شکل بمیزان زیادی درهزینه ها وزمان شرکت های متقاضی گواهی ایزو رایگان صرفه جویی شده است. مخصوصا اگر این شرکت ها درابتدای مسیر خود باشند پیشرفت بزرگی برای آن ها محسوب می شود.

اخذ گواهی ایزو برای سازمانیکه می خواهد در فضای رقابتی ودر سطح بین المللی موفق ظاهر شود یک امر ضروری است. پس درتلاش است تابا اخذ گواهی ایزو بصورت ارزان و فوری یا بصورت ایزو رایگان دراین امر نهایت تلاش راداشته باشد. پس بهتر است برای اخذ ایزو مخصوصا ایزو رایگان بامشاوران وکارشناسان مجرب ومورد اعتماد مشورت نمایدتابه بهترین نتیجه دست یابدوبه هدف نهایی خود نزدیک تر گردد.

منو

از نوین سرت در گوگل حمایت کنیم.

مورد تایید وزارت صنعت معدن تجارت