• info@novincert.ir

  • :به دلیل قطعی برق با شماره همراه مرکز تماس حاصل فرمایید.

  • :۰۹۱۹۷۸۰۹۵۹۳

نحوه اخذ ایزو فوری

نحوه اخذ ایزو فوری

نحوه اخذ ایزو فوری، ازکاربردی ترین مواردجستجودرگوگل بوده وبنابه درخواست مدیران اجرایی وپیمانکاران محترم بوده ،لذااگربدنبال صادرات کالاوخدمات خوددرحوزه خلیج فارس وشهرهای مختلف کشورمان هستید ،اگربدنبال تقویت برندوافزایش فروش خدمات وکالاهای خودهستیدو درنهایت اگربزودی برای مناقصه یامزایده بخصوصی آماده میشویدونیازبکسب گواهی نامه ایزو فوری دارید ،توصیه میکنیم این مقاله راکه درموردنحوه اخذ ایزو فوری است رامطالعه بفرمایید.

باتوجه بهدف وخواسته وهمچنین صنف وزمینه فعالیت شمامیتوان ایزوهای موردنظرراشناسایی وبرای دریافت و اخذ ایزو فوری اقدام نمود.معمولا بیشترین گواهی نامه های IZO کمورددرخواست متقاضیان محترم مدرک وسند ISO است ،شامل ایزو۹۰۰۱ ،ISO14001 ،HSEوHACCPاست کبنابماهیت این گواهی نامه هابطورمیانگین بین۷الی۱۵روزکاری قابل دریافت هستند.

نحوه اخذ گواهی نامه ایزو فوری ،ترفندجدیدونوآورانه ای برای هرسازمان باهراندازه وهرفرآیندی امکانپذیرشده است.

نحوه اخذ ISO فوری ،درکمترین زمان وباصرف هزینه کم امکانپذیرشده است ،حضورووجودگواهی نامه IZO باندازه ای درمناقصات ومزایدات اخیرپررنگ شده است کعملاموسسات وکمپانی هایی کبدون سند ISO حضورمیابندحتی باوجودرزومه قابل قبول ،شانسی ندارندودرموسسات دولتی کبدون اغراق حضوربامدرک IZO اجباری است وهمین امرپیمانکاران رابراین امرواداشته کبهرنحووشگردی نحوه اخذگواهی نامه ایزو فوری راکسب کنند.

 

 

دریافت گواهینامه های ایزو1

نحوه اخذ گواهی نامه ایزو فوری ،ترفندجدیدونوآورانه ای برای هرسازمان باهراندازه وهرفرآیندی امکانپذیرشده است

 

 

 

دلایل مدیران برای کسب و اخذ گواهی نامه ایزو فوری :

  • الزام باخذگواهی نامه ایزو ازشرکت بالادستی
  • حضوردرمناقصات واخذامتیازات لازم
  • علاقه مدیران ازمراحل اخذ گواهی نامه ایزو فوری
  • امکان حضوردرمناقصات باکمترین زمان وانرژی تاکسب اجازه والزامات واستانداردهای گواهی نامه های ایزو فوری

جهت استقرارسیستم مدیریتی براساس استانداردIZO فوری ودرخواستی سازمان ،کارکنان میباشد ،کارکنان وتیم کاری وپرسنلی سازمان بایدآموزش ببینندوسپس مستندات سیستم مدیریتی شامل فرم ها ،روش های اجرایی ،دستورالعمل هاو...توسط گروه مشاور ،متناسب باسازمان شماطراحی میشودوسپس  مستندات توسط مسئولین فرآیندهاوکارکنان اجرامیشودودرصورت نیازمستندات درطی اجراموردبازنگری قرارمیگیردودرنهایت بمنظورآمادگی جهت انجام ممیزی داخلی موردارزیابی توسط افرادماهروآموزش دیده قرارمیگیرد.

گواهی نامه ایزو فوری و نحوه اخذ ایزو فوری بنوعی حالت محدود شده سند ایزو است کببرگزارکنندگان مناقصه ومزایده عنوان میکندکشماپیگیر اخذ ISO فوری بوده وهستیدودرصورت برنده شدن درمناقصه ومزایده ،حتمانسبت بگواهی نامه ایزو واخذ سند ISO واجرای مسستندات ISOبوده وهستید.

علت این وقفه این مورد است کاجرای الزامات ISO بخصوص درحیطه ممیزی خارجی است کپروسه ای زمانبربوده وبا محدودیت وپروسه اخذ گواهی نامه ایزو فوری این تمروروند امکانپذیرنمیباشد.

بمنظوراستقرارسیستم مدیریتی اثربخش واستفاده ازمزایای واقعی ISO قبل ازاخذ گواهی نامه IZO ،آگاهی خودراافزایش دهید.

نحوه اخذ ایرو فوری ،بدین صورت است کبسیاری ازسازمان هابدنبال روشی هستندتابتوانندایزوی موردنظرخودراهرچه فوری تروراحت تردریافت کرده وازآن بهره ببرند.

بطورکل درقانون اخذ IZO گفته شده است کمستندات استانداردموردنظربایدبصورت کامل درسازمان پیاده سازی شودودرآخربایدیک دوره ممیزی داخلی ازطرف شرکت سوم انجام بگیردتابتوان ISO موردنظرخودرادریافت کرد ،امابعضی مواقع میتوان باسخت گیری های درست وبه جا ،این قانون راتسهیل کرد ،بطورمثال سازمانی خواهان شرکت دریک مناقصه ویاهمایش است کمیتواندسودبسیارزیادی برای آنهاداشته باشدامامدیران این مجموعه بصورت ناگهانی متوجه این موردمیشوند ککسب ودارابودن گواهینامه ISO برای حضوردراین مناقصه الزامی بوده وامکان حضوردراین مناقصه برای موسسه موردبحث ماوجودندارد ،این شرکت وموسسه لازم نیست کنگران باشند ،زیرادرظرف مدت یک هفته وحتی درصورت آماده ومهیا بودن مستندات ،دربازه زمانی کمترباخذ گواهی نامه ایزو فوری مبادرت ورزند کبدبن روش اخذ ایزو فوری گفته می شود.

امابرای کسب واخذ ایزو فوری ،ابتداباید سفارش خود را بموسسه نوین سرت اعلام بفرمایید ،سپس ازطرف سازمان وموسسه نوین سرت ،فرمی برای شمافرستاده میشودکبایدآن راتکمیل بفرماییدتابرآوردقیمت اخذ ISO توسط حسابداران شرکت و مدت زمان اخذ گواهی نامه ایزو درخواستی توسط متخصصان حیطه ISO محاسبه شده ودرصورت تایید دو طرف ،گواهی ایزو فوری ظرف مدت 5 روز تا یک هفته برای شماصادروارسال گردد.

روش اخذ ایزو فوری ،برای پیمانکاران ومدیران اجرایی کقصددارند اخذ ایزو فوری رادرکمترین زمان ممکن بانجام برسانند ،بسیارمفیدوکاربردی بوده ولی درهرحال بایدبعدبعدازشرکت درمناقصه ،مستندات رانیزموردپیاد هسازی خودقراردهمد ،امابرای سازمان هایی کهیچ عجله ای برای دریافت ایزو ندارند ،بهتراست قوانین ISO طبق روال عادی خودپیش برودومستندات بصورت کامل درسازمان پیاده سازی شودوسپس ISO رادریافت نمایید.

 

 

دریافت گواهینامه های ایزو

روش اخذ ایزو فوری ،برای پیمانکاران ومدیران اجرایی کقصددارند اخذ ایزو فوری رادرکمترین زمان ممکن بانجام برسانند

 

 

 

اخذ ایزو فوری بواسطه نیاز پیمانکاران ،متقاضیان متعدددرکشورایران  ،حتی کشورهای همسایه باب گردیده است وعموماشرکت های متقاضی گواهی نامه ایزو ارزان بدنبال مدرک ISO موردنظرخودهستند.اخذ ایزو فوری بدلیل وجود سیستم های IT ارتباطی قوی بین CB های معتبروهمچنین تقاضای بالای ایزو فوری باسرعت بالایی بپیش میرودودرعرض چندساعت قادربآماده سازی است.

موسسه نوین سرت ،نامی اشنادرعرصه ارائه وصدور گواهی نامه های ISO ،HSE ،CE اروپا و سایر گواهی نامه های حیطه ایزو بوده وآمادگی کامل حودراجهت کسب انواع گواهی نامه های ایزو اعلام میدارد ،درنظرداشته باشیدکاعتبارموسسه صدورگواهی نامه ایزو ،اعتبارمستقیم موسسه خودشمابوده واعتباردهنده خدمات وکارایی لازم رابشماارائه خواهدداد ،برای اطلاع ازشرایط کسب انواع گواهی نامه های ایزو بانوین سرت تماس حاصل فرمایید.نوین سرت نوعی ضمانت اجرایی برا انواع گواهی نامه ایزو شماست.باکارشناسان نوین سرت تماس حاصل فرمایید.

منو

از نوین سرت در گوگل حمایت کنیم.

مورد تایید وزارت صنعت معدن تجارت