• info@novincert.ir

  • :به دلیل قطعی برق با شماره همراه مرکز تماس حاصل فرمایید.

  • :۰۹۱۹۷۸۰۹۵۹۳

مجوز CE

مجوز CE

مجوز CE یکی دیگراز گواهینامه هایی استکه سازمان هاو شرکت ها بایددر روند کاری خود اخذ نمایندکه درادامه بشرح وضرورت الزام آن می پردازیم.

درحال حاضر برای امر صادرات وواردات و هم چنین عاملات مختلفکه درسطح بین المللی صورت می گیرد، چارچوب ها واستانداردهای مختلفی تعریف می گرددکه سازمان شما برای انجام هر چه بهتر این تعاملات بین المملی باید این استاندارهارا رعایت نماید. مجوز CE یکی ازاین گواهینامه ها است که بارعایت این استاندارهای بین المللی بسازمان شما این اعتبار رامی دهدکه درسطح بین المللی بفعالیت مطمئن بپردازید.

مجوز CE سازمان های کشورهای مختلف راملزم می نمایدکه درصورت فعالیت درزمینه های مختلف مثل صنعتی، تجاری وغیره استاندارهای تعریف شده رارعایت نمایندو درچارچوب مجوز CE فعالیت نمایند.

درارتباط بااستانداردهای سری ایزو مثل ISO900  می توان بمباحث کلی وسیستماتیک کیفی اشاره نمودو درعین حال بجزئیات محصولات اشاره زیادی نداشت، این درحالی استکه درمبحث CE نوع محصول وکد EN محصولات دراولویت اول هستندو ازاهمیت ویژه ای برخوردار می باشند.

 

 

شرایط گرفتن گواهینامه ce

مجوز CE ازواژه ی فرانسوی Communaute Europeenn گرفته شده استکه بمعنای مورد تایید اروپا استو محصولاتیکه این گواهی رادریافت می کنند

 

 

گواهینامه ی CE برای محصولاتی بیشتر صادر می شودکه بازار هدف آن ها اروپا است. امابه این معنا نیستکه فقط برای تجارت وصادرات وواردات بااروپا صادرو اعمال می شود؛ بلکه سایر کشورهای غیر اروپایی نیز گواهینامه ی CE رادر دستور کار خود قرار می دهند.

مجوز CE ازواژه ی فرانسوی Communaute Europeenn گرفته شده استکه بمعنای مورد تایید اروپا استو محصولاتیکه این گواهی رادریافت می کنندبه آن معنی استکه تمام ملزومات مجوز CE رارعایت می کنند.

بایدبه این نکته اشاره کردکه گواهی CE بهمحصولات غذایی، آشامیدنی وتولیدات دارویی تعلق نمی گیردو برای آن ها صادر نمی گردداما متاسفانه دیده می شودکه برخی مراکز سودجو بمنظور سواستفاده از شرکت هاو سازمان ها مجوز CE رابرای آنها صادر می نمایندکه فاقد ارزش واعتبار می باشدو غیرمجاز محسوب می شود. بنابراین شما بعنوان شرکت متقاضی گواهی CE درابتدای امر باید بمیزان کافی دراین ارتباط مطالعه وآگاهی داشته باشیدتا بتوانید با موفقیت این مسیررا طی نمایید.

گواهی نامه ی CE معتبر دراروپا، بوسیله ی مراجع صدور اروپایی(NB)و مجموعه های خصوصیکه درزیرمجموعه آن بفاعلیت می پردازند، انجام می شود. این مراجع معتبر، پس از بررسی های شرکت متقاضی دریافت گواهی CE کار ثبت وصدور آن راانجام می دهند. پس ازآن بایددرکمیسیون اروپاو بخش صادراتی آن مورد تایید قرار گیرد.

این تاییدیه بصورت کدچهاررقمیکه NANDO اطلاق می گردد، مشخص می شودو ازاین طریق قابل بررسی است. جهت بررسی کدNANDO  مرجع صدورگواهی نامه CE می توان ازطریق سایت رسمی کمیسیون اروپا، قسمت اعتباردهی شرکتهای NBاقدام نمود‌.

علاوه برکدNANDO در بخش Body وب سایت رسمی کمیسیون اروپا این انکان وجود داردکه شرکت هاییکه جهت صدورگواهینامه CE استاندارد تایید صلاحیت شدند راکه چیزی درحدود 2700شرکت هستندرا مشاهده نمودو بررسی های مورد نیازرا انجام داد.

دریافت گواهینامه CE اروپا هم مثل سایراستانداردهای سری ایزو و HSE کهمزایا وفوااید بسیاری رابرای سازمان ها بهمراه دارند، بسیار مفید وکارآمد خواهد بودکه بهچند مورد ازآن ها درادامه اشاره خواهیم کرد:

از مهم ترین این مزایا این استکه بادریافت مجوز CE می توان محصولات تولیدی رابه اروپا ودیگر بازارهای جهانی صادر نمود.

شرکت ما بعنوان یک شرکت بین المللی مطرح می گرددو درسطح جهانی می تواند بفعالیت ورقابت بپردازد.

گواهی نامه بین المللی معتبری راهمراه باکد چهاررقمی NANDO می توان اخذ نمودو از اعتبارات آن بهره مند شد.

بادریافت گواهی CE این امکان وجود داردتا سطح کیفی محصولات تولیدی مانرا ارتقا دهیم.

 

 

CEدریافت

برای دریافت گواهی CE نیاز است درابتدا سازمان شما اطلاعات کافی رادر ارتباط بااستاندارها وچارچوب های این گواهی داشته باشد

 

 

هم چنین با اخذ گواهی CE کسب اعتماددربین واردکنندگان دربازارهای هدف جهانی  برای سازمان شما صورت می گیردو درنهایت موجب سودآوری بیشتر می شود.

مجوز CE بمشتریان شما نیز این اطمینان رامی دهدکه بتوانند بیش ازپیش باسازمان شما تعامل داشته باشندو شرکت شما باشتاب بیشتری مسیر موفقیت راطی نماید.

گواهی CE یک مجوز درارتباط بااستاندارهای اروپایی است پس سازمان شما می تواند بااخذ این گواهی از بروز رسانی های پروتکل های استانداردهای اروپا بهره مند شودو همگام باتغییرات بین المللی پیش رود.

برای دریافت گواهی CE نیاز است درابتدا سازمان شما اطلاعات کافی رادر ارتباط بااستاندارها وچارچوب های این گواهی داشته باشد، پس ازآن می توانیدبه شرکت های معتبر صادرکننده ی گواهینامه ی CE مراجعه نمایید. مشاوران مجرب دراین شرکت ها باتوجه بزمینه ی کاری سازمان شما ومدارک ومستندات بشما راهنمایی های لازم را خواهد کردتا بهترین تصمیم رادر ارتباط با اخذ گواهینامه ی CE داشته باشیدو فرآیند تکمیل مدارک وممیزی رابه بهترین نحو انجام دهیدبه این ترتیب بوسیله ی این گواهی سازمان شما درراستای رعایت استانداردهای اروپا می تواند درحوزه ی فعالیت خود درسطح بین المللی موفق عمل نماید.

منو

از نوین سرت در گوگل حمایت کنیم.

مورد تایید وزارت صنعت معدن تجارت