• info@novincert.ir

 • :به دلیل قطعی برق با شماره همراه مرکز تماس حاصل فرمایید.

 • :۰۹۱۹۷۸۰۹۵۹۳

درخواست ایزو

درخواست ایزو

درخواست ایزو یکی ازرایج ترین درخواست هایی استکه شرکت ها وسازمان ها دارندو مستندات ومدارک آن رابرای اخذ آنبه شرکت های معتبر صدور گواهینامه ی ایزو ارسال می کنند.

گواهینامه ی ایزو به عنوان یک مدرک وشاخص بین المللی شناخته می شود. بدین صورت که اصول واستانداردهای تمام کشورهای دنیا درآن بررسی می شود. درخواست ایزو بدین صورت می­ باشدکه شرکت شما بادریافت ایزو باید تمام این استانداردها رارعایت کند. بههمین دلیل استکه می تواند درسطح بین المللی به فعالیت بپردازد.

با اخذ ایزو که پس ازدرخواست ایزو برای سازمان شما صورت می گیرد، این تعهد ازجانب سازمان شما صورت می گیردکه بارعایت تمام چارچوب های بین المللی می تواندبه معامله وداد وستد باشرکت هاییکه درکشورهای دیگر وجود دارند، بپردازدو این می تواند یکی ازبزرگ ترین دستاوردها برای هر سازمان وشرکتی باشد.

سازمان بین المللی استاندارد ISO متشکل ازاعضای اصلی یانمایندگان هرکشور می باشد. این سازمان باعث می شودتا شرایط تجاری ومبادلات بازرگانی بین کشورهای مختلف آسان گرددو اعتمادو اطمینان بیشتری درآن وجود داشته باشد. بدین ترتیب تمام کالاهاو خدمات زیرمجموعه ای خودرا مورد حمایت قرار می دهد.

ازدیگراعضای سازمان جهانی استاندارد، می توانبه عضومشترک یاSubscriber member اشاره نمودکه بکشورهایی مربوط می شودکه شرایط اقتصادی خرد دارندو درخواست آن ها عضویت درسازمان جهانی ایزو است.

 

 

1گواهینامه ایزو 45001

گواهینامه ی ایزو به عنوان یک مدرک وشاخص بین المللی شناخته می شود

 

 

با اخذ گواهی ایزو سازمان شما درمسیر موفقیت وسودآوری باسرعت بیشتری پیش خواهد رفتو گواهی ایزو مانند یک راهنما برای آن عمل می نماید. بدین صورت دست یابیبه هدف نهایی بسیار آسان تر خواهد شد وهم چنین سودآوری نیز برای سازمان شمابا درخواست ایزو بدست خواهد آمد.

پس ازثبت درخواست ایزو واخذ این گواهی سازمان بین المللی استاندارد ISO ، مسئول مستندسازی استانداردهای فنی واختیاری می باشد، اگر بخواهیم این مفهوم راساده­ تر توضیح دهیم؛ ،فعالیت های ISO کهدر نهایت منجربه توافق نامه های بین المللی می شود، درآخر بشکل استانداردهای بین المللی نشر پیدا خواهد کرد.

با درخواست گواهی ایزو واخذ آن چه در مقام مصرف کننده باشید وچه درمقام تولید کننده سازمان استاندارد ایزو ازشما حمایت خواهد کرد. زیرا این قوانین درهر صورت مناسبات، معاملات وکالاها راضمانت می بخشد واین کار باعث می شودکه تعاملات بین سازمان شماو مشتری یا بین شما وسازمان ارایه کننده ی خدمات بدرستی صورت گیرد وضرر و زیان کمتری بدو طرف برسد.

اخذ گواهینامه ی ایزو فواید ومزایای بسیاری داردکه درصورت رعایت این ممیزی ها و الزامات از آن ها بهره مند خواهید شد. درادامه بهاین فوایدو مزایا اشاره می گردد:
 • کاهش در مبالغ صرف شده برای انبارداری وساخت ابزارآلات وتجهیزات صورت می گیرد.
 • فعالیت های تولیدو زیر شاخه های آن نظم پیدا می کنند.
 • در روند صورت گرفتن کارهای کارگاه ها،کارخانه ها ودفاترخدماتی پیگیری منظم وصحیحی صورت می گیرد.
 • اسناد، مدارک، نقشه هاو طرح هادر کوتاه ترین زمان ممکن، بازیابی می شوندو ازاین طریق میتوان آن ها را مورد استفاده قرار داد.
 • طبقه بندی وبایگانی اطلاعات، مدارک ومستندات بطوردرست وصحیحی صورت میپذیردو درمجموع دقت کار بالا می رود.
 • بدین ترتیب همکاری دربین واحدهای سازمان وموسسه برای پیشبرد اهداف وفعالیت های کاری بیشتر امکان پذیرمی شود.
 • هم فکری وهمکاری تیم پرسنل کاری ومجموعه فعالیتی درمورد مسائلیکه اهمیت بیشتری دارند، تخصصی تر میشودو درنتیجه مشکلات سازمان شما سریع تر حل می شود.
 • درادامه ی روند با اخذ ایز، باتولید وخدمات رسانی باکیفیت وبسته بندی وارتباط موثربامشتری، رضایت مندی مصرف کنندگان بیش از پیش میسر می گردد.
 • این چنین استکه گواهینامه ISO واستانداردسازی براساس آن، ستون های اساسی ومهم رابرای پیشرفت وتوسعه صنعت واقتصاد  ایجاد می کند.

درخواست ایزو سازمان شمارا درمسیر درستی قرار می دهد وروشن استکه سرمایه گذاری راجع به کیفیت درمسائل تولیدی وخدماتی درراستای رفع نیازهای مشتریان وایجاد کیفیت بهتر وبالاتر درارتباط بااقتصاد جهانی بنوعی علمی جدیدو کارآمد درخط مشی اقتصادی هرتجارت موفق ودر مسیر پیشرفتی می باشد.

 

 

درخاست ایزو 1

گواهی ایزو همیشه از ایده های جدید حمایت می کند

 

 

استانداردسازی بااستفاده ازگواهینامه ایزو وپایش وکنترل کیفیت محصولات وخدمات، جان تازه ای رادر کالبد واحدهای مختلف در صنعت وتولیدات کالا و خدمات خواهد دمید.

درخواست گواهی ایزو اگر درابتدای مسیر شما وتاسیس شرکتتان باشد باعث می شود ازآغاز کار خودرا اصولی وبا رعایت چارچوب های بین المللی انجام دهید. بدین ترتیب می توانید درمناقصات مختلف باموفقیت شرکت نمایید وبر سایر رقبای خود پیشی گیرید.

گواهی ایزو همیشه از ایده های جدید حمایت می کندو بدین ترتیب سازمان شما می تواند همگام باتغییرات روز دنیا پیشرفت نماید.

برای درخواست ایزو و اخذ این گواهی می تواند ازمشاوران وکارشناسان باتجربه استفاده نماییدتا با راهنمایی های آن ها و شرکت های معتبر صدور گواهینامه ی ایزو بتوانید این مهم رابا موفقیت طی نمایید.

منو

از نوین سرت در گوگل حمایت کنیم.

مورد تایید وزارت صنعت معدن تجارت