• info@novincert.ir

  • :به دلیل قطعی برق با شماره همراه مرکز تماس حاصل فرمایید.

  • :۰۹۱۹۷۸۰۹۵۹۳

ایزو ارزان

ایزو ارزان

ایزو درلغت بمعنای یکسان بودن ویک پارچگی درسیستم استانداردها است. سازمان های بین المللی باوضع قوانین مختلف وبادرنظر گرفتن قوانین وچارچوب های کشورهای مختلف، گواهی ایزو رابعنوان یک قالب وچارچوب کلی ارائه می دهندکه باتوجه بزمینه های مختلفیکه متقاضی برای دریافت گواهی ایزو اقدام می کند، تعاریف وکاربردهای مختلفی دارد.

گواهی ایزو توسط شرکت های معتبر صدور گواهینامه ی ایزو صادر می گرددو درزمینه های مربوطه مثل محیط زیست، صنایع غذایی وغیره بسازمان های متقاضی آن کمک می کندتا درمسیر درست بحرکت خود ادامه دهندو فعالیت، خدمات، سیستم ها وحتی کالاهای خودرا ازطریق گواهینامه ی ایزو تضمین کنندو در مجامع بین المللی و فضاهای رقابتی حضور پررنگ تری داشته باشدو مسیر موفقیت راباشیب تندتری طی کند.

اخذ گواهی ایزو درسال های اخیر باتوجه بگسترش سازمان ها ومشاغل توسعه ی زیادی یافته است وبه میزان زیادی بهآن پرداخته شده است.

 

ایزو ارزان 1

.گواهینامه ی ایزو درایران بدو حالت متفاوت برای طراحی، پیاده سازی وصدور دردسترس می باشد

 

 

اخذ گواهی ایزو ارزان خواسته ی هر سازمانی است؛ مخصوصادر شرایط حال حاضرکه تقاضای گواهی ایزو بخصوص گواهی ایزو ارزان افزایش یافته است و هر سازمان اخذ این گواهی راجز ملزومات کاری خود می داند. باتوجه بهزینه های مختلفی که هر سازمان درمسیر کاری خود متحمل بپرداخت آن می شود، اخذ گواهی ایزو ارزان و فوری می تواند بعنوان یک صرفه جویی مناسب درزمان وهزینه بشمار آید. دراین ارتباط مشاوران ومراکز زیادی وجود دارندکه می توانندبه سازمان ها درارتباط بااخذ گواهی ایزو ارزان کمک بکنند. کارفرما باید جهت اخذ گواهینامه ی ایزو ارزان و فوری مراحل استاندارد کردن محصولات و خدمات خودرا انجام دهندو پس ازآن ممیزی واجرا کردن اصول ایزو رادر دستور کار خود قرار دهندو درزمان کوتاه تری بهاین مهم دست یابند.

گواهینامه ی ایزو درایران بدو حالت متفاوت برای طراحی، پیاده سازی وصدور دردسترس می باشد. بعضی ازاین گواهینامه های ایزو درسطح بین المللی معتبر بوده وبرخی دیگر نیز مستقل وخصوصی می باشندو درآن راستابه فعالیت خود ادامه می دهند.

برای اخذ گواهی ایزو ارزان سازمان متقاضی دریافت گواهی ایزو باید درابتدا مشخص نمایدکه تصمیم دارد کدام نوع ازگواهی ایزو رااخذ نماید.

برای اخذ گواهی ایزو برندهای مختلف داخل وخارج ازکشور هزینه های مختلفی رامی پردازند وسازمان ها درتلاش اند تاجای ممکن بتوانند گواهی ایزو ارزان رااخد نمایند. پس درابتدا باید برای اخذ گواهی ایزو ارزان آگاهی ودانش خود را درارتباط بامستندات ایزو وشرایط وهزینه هاییکه باید برای اخذ گواهی ایزو پرداخت شود، بالا ببرندتا باهزینه ی کمتری نتیجه ی بهتری را مشاهده نمایند.

برای اخذ گواهی ایزو ارزان نیاز است پس از کسب آگاهی توسط پرسنل وکارکنان، آموزش های لازم نیز دراختیار آن ها قرار گیردو مستندات ومدارک لازم رادراختیار مشاوران ومراکز قرار دهند تاتوسط شرکت های معتبر صدور گواهینامه ی ایزو، مدرک ایزو ارزان دراختیار سازمان متقاضی متناسب بازمینه ی فعالیت آن قرار گیرد.

دراخذ گواهی ایزو ارزان باتوجه بهزمان مورد نظر برای اخذآن هزینه متفاوت می باشدکه البته شرکت صادر کننده ی گواهی ایزو نیز درقیمت گواهی ایزو ارزان ممکن است تاثیرگذار باشد. هم چنیندر اخذ گواهی ایزو ارزان بدین ترتیب باید کیفیت نهایی نیز مورد بررسی قرار گیرد.

بطور کلی اخذ گواهی ایزو ارزان تحت نظارت وبررسی IAF حداقل یک ماه بطول می انجامد.

درحال حاضر مدارک ومستندات زیادی وجود داردکه سازمان های متقاضی اخذ گواهی ایزو ارزان می توانند ازآن ها استفاده کنندو تاثیرات آن رابر روند کاری خود بررسی نمایندتا تصمیم بهتری برای اخذ گواهی ایزو ارزان بگیرندو هزینه وزمان کمتری رابابت آن بپردازند.

این گواهی ایزو باعث تضمین وجلب اعتماد برای آن سازمان می شودو مشتری بااطمینان بیشتری باآن سازمان تعامل می نمایندو بدین ترتیب می توانند فعالیت ومشارکت خودرا ادامه دهند.

 

ایزو ارزان

.امروزه اخذ گواهی ایزو ارزان باتوجه بهسیر پیشرفت تکنولوژی وامکانات مربوطه می توان ازمشاوران خبره وشرکت های معتبر صدور گواهینامه ی ایزو بهره ی کافی رابرد

 

 

 

هم چنین گواهی ایزو مسیر درسترا بسازمان مذکور نشان می دهدتا دررسیدن آنبه هدف های ازپیش تعیین شده، نهایت همکاری راداشته باشد.

بصورت کلی فرآیند دریافت گواهی ایزو ارزان زمان بر می باشد. مخصوصاکه فرآیند مستند سازی و پیاده سازی، دو ممیزی داخلی وممیزی ثبت وضبط گواهی ایزو نسبتبه سایر مراحل زمان بیشتری راصرف می کندو باید تدبیرو راه حل مناسبی درآن جهت صورت گیردتا درکمترین زمان وبا کمترین هزینه اخذ گواهی ایزو ارزان برای سازمان متقاضی آن صورت گیرد.

امروزه اخذ گواهی ایزو ارزان باتوجه بهسیر پیشرفت تکنولوژی وامکانات مربوطه می توان ازمشاوران خبره وشرکت های معتبر صدور گواهینامه ی ایزو بهره ی کافی رابرد تاهم هزینه ی کمتریپرداخت شود، هم درزمان صرفه جویی شودو درنهایت بابازده بالاتر سازمان رو به رو خواهیم بود. ازاین رو استکه سازمان ها درصدد آن هستندکه درکوتاه ترین زمان ممکن اقدامبه اخذ گواهی ایزو ارزان نمایندتا در فضاهای رقابتی وبین المللی حضور فعالی داشته باشند.

منو

از نوین سرت در گوگل حمایت کنیم.

مورد تایید وزارت صنعت معدن تجارت