• info@novincert.ir

  • :به دلیل قطعی برق با شماره همراه مرکز تماس حاصل فرمایید.

  • :۰۹۱۹۷۸۰۹۵۹۳

صدور ایزو

صدور ایزو

صدور ایزو برای شرکت ها مانند یک شتاب دهنده عمل می نمایدو آن هارا بپیش می راند. درادامه بمزایا وعملکرد صدور گواهینامه ی ایزو می پردازیم.

گواهینامه ی ایزو یک مدرک بین المللی است وازهمین روی بسازمان ها ومشاغل کمک می کندتا درسطح بین المللی بتوانند مطرح باشندو هم چنان تضمین واطمینان داشته باشند.

ایزو یک سازمان غیردولتی می باشد، این بهآن معنی استکه اعضای آن، نیازی نیست نماینده ملی کشورخودشان باشند ودر موارد بسیاری نیز بهاین شکل است. بهر حال ، ایزو بعنوان یک عامل مهم دربین بخش های خصوصی وعمومی بشمار می آید، زیرا اعضای ایزو دردولت وادارات دولتی دارای مسئولیت های مختلفی می باشند ونقش مهمی رادرارتباطات صنعتی ایفا می کنند، بهمن دلیل گواهینامه ایزو بعنوان یک پل ارتباطی درحیطه ارتباطات صنعتی تلقی می گرددو درنتیجه درتعامل مستقیم ومداوم بادولت ها قراردارند.

 

صدور ایزو

مدرک ISO اقدام بتدوین وتصویب استانداردها نموده است وامروزه درتمام دنیااز آن استقبال شده است

 

 

هدف استانداردهای اعمال شده درچارچوب گواهی ایزو، بوجود آوردن چارچوبی بین المللی درراستای اجرای بهینه ی سیستم های مدیریتی وتضمین شدن کیفیت کالاها، سیستم ها یاخدمات است. مدرک ISO اقدام بتدوین وتصویب استانداردها نموده است وامروزه درتمام دنیااز آن استقبال شده است. باتوجه بهاین موارد می توان دریافتکه گواهینامه ی  استاندارد ایزو بعنوان یکی ازاساسی ترین پایه های علم وفناوری درمسیر پیشرفت وتولیدهرمحصول ویاخدمات تعریف می گردد.

صدور ایزو وتلاش درجهت رعایت قوانین آن بسازمان وشرکت شما اطمینان وتضمین لازم رابرای شرکت درمناقصات می دهد. گواهی ایزو بعنوان یک برگ برنده محسوب شده ودر میان سایر رقبا موجب پیروزی سازمان شما می شود. این درحالی است که مشتریان وشرکت های درتعامل باشما نیز براساس گواهی ایزو اعتماد بیشتری بسازمان شما می کنند وتعاملات رابه صورا پایاپای ادامه می دهند.

صدور ایزو بعنوان یک تایید برای شرکت یاسازمان مربوطه تلقی می گردد. علاوه برآن سازمان مذکور تاجاییکه ازچارچوب ها وقواعد ایزو خارج نشود، می تواند ایده های نوآورانه وجدید داشته باشد ودرهای جدیدی ازعم وفناوری رابه روی شما بگشاید.

صدور ایزو باتوجه بزمینه ی کار وفعالیت شرکت ها صادر می شود وبه همین علت انواع بسیار زیادی ازاین گواهی راداریم. سازمان شما نیز می تواند باتوجه بزمینه ی فعالیتش درجهت صدور ایزو برآید. این بهآن معنی استکه یک سازمان نمی تواند تمام ایزوهای موجود رااخذ نماید. همچنین نمی توان عنوان داشتکه یک سازمان ایزوهای مربوط بزمینه های مختلف ونامربوطی رااخذ نموده است.

صدور گواهینامه ی ایزو توسط شرکت های معتبر صدور گواهینامه ی ایزو صورت می گیرد. این مراکز بصورت حرفه ای ومطمئن این کاررا برای سازمان شما انجام می دهندتا بااخذ ایزو بتوانید فعالیت بهتری رادرسطح بین المللی داشته باشید.

برای صدور ایزو نیاز است سازمان شما تمام مدارک ومستندات مورد نیازرا جمع آوری کند ودر اختیار سازمان مربوطه قرار دهد. درسازمان ایزو واستاندارد کمیته های فنی وکارشناسی وجود دارندکه باتوجه بزمینه ی کاری سازمان شما مدارک ومستندات رابررسی می نمایند. پس ازآن مراحل بعدی ونهایی اخذ ایزو را طی می نمایندو شمارا برای انجام اداره ی مسیر راهنمایی می نمایند.

برای اخذ گواهی ایزو سازمان شما موظف است متعهد شود تاتمام چارچوب ها واستانداردهای ایزو رارعایت نمایدتا بتواند زیر سایه ی گواهی ایزو فعالیت های خود را به نحو احسن انجام دهد.

 

صدور ایزو 1

برای صدورو اخذ ایزو نیاز استبه یکی از شرکت های معتبر صدور گواهی ایزو مراجعه نمایید

 

 

گواهی ایزو براساس باور عمومی جامعه بهآن معنی استکه ازمصرف کنندگان حمایت می نماید و امکانات بسیاری رادر اختیار آن ها قرار می دهد. این باور اشتباه نمی باشد اما باید دانستکه گواهی ایزو برای تولیدکنندگان وسازمان ها نیز مزایای زیادی دارد وموجب توسعه ی گسترده وسودآوری وسیعی نیز برای آن ها می شود. پس درواقع گواهی ایزو یک مدرک بسیار خوب استکه هم به تولیدکننده وهمبه مصرف کننده خدمت می کندو معاملاتیکه باحفظ قوانین گواهی ایزو شکل می گیرند مطمئن وتضمین شده بوده که باعث کاهش درضررو زیان وخسارات احتمالی برای دو طرف می گردد.

صدور ایزو برای هرسازمانی باعث صرفه جویی درزمان، انرژی وهزینه ی آن سازمان می شود، بطوری که گواهی ایزو مانند یک راهنما عمل می کندو بهترین مسیر رابرای سازمان شما نشان می دهد. این کار باعث بهترین عملکرد ازسوی شما می شودو ضررو زیان ها راکاهش می دهد.

برای صدورو اخذ ایزو نیاز استبه یکی از شرکت های معتبر صدور گواهی ایزو مراجعه نمایید وبا ارائه ی مدارک ومستندات لازمه درجهت اخذ گواهی ایزو برآیید. باید دقت نمایید تادراین مسیر حتما ازمراکز معتبر استفاده نماییدو ازنگات وراهنمایی های آن ها بهره ی کافی راببرید.

مشاوران صدور گواهی ایزو باتوجه بزمینه ی کاری شما بهترین مسیررا دراختیار شما قرار می دهند تا بتوانید درکوتاه ترین زمان وبا کمترین هزینه ی ممکن گواهی ایزو رااخذ نمایید وبااطمینان بیشتری بفعالیت بپردازید.

منو

از نوین سرت در گوگل حمایت کنیم.

مورد تایید وزارت صنعت معدن تجارت