• info@novincert.ir

  • :به دلیل قطعی برق با شماره همراه مرکز تماس حاصل فرمایید.

  • :۰۹۱۹۷۸۰۹۵۹۳

گواهینامه ی HSE بین المللی

گواهینامه ی HSE بین المللی مانند گواهی ایزو یک مدرک بین المللی می باشد وقوانین وچارچوب های مخصوص بخودرا دارد.

گواهی HSE متشکل ازسه واژه ی health، safety و enviroment می باشدکه بمعنی سلامتی، امنیت ومحیط زیست تلقی می گردند. این یعنی این مدرک درراستای استاندارد سازی وتعریف چارچوب ها دراین سه حوزه بفعالیت می پردازد.

مدرک HSE که بعنوان یک مدرک پرطرفدار بین سازمان ها وشرکت ها بشمار می آید، حفاظت ازکارکنان وپرسنل سازمان ها راتضمین می نماید. بنابراین شرکت ها برای رعایت بیشتر استانداردها درحوزه های سلامت، ایمنی ومحیط زیست برای اخذ گواهی HSE تلاش می نمایندتا بااطمینان بیشتری بفعالیت بپردازندو کارکنان آن ها نیز درشرایطی مطمئن خدمت رسانی نمایند.

گواهی HSE  ومخصوصا گواهی HSE بین المللی بصورت منظم وسازمان یافته ای شرکت ها رادرمسیر درستی قرار می دهد واز ضررو زیان وخسارات احتمالی جلوگیری می کند. بدین صورتکه سازمان ها آموزش های لازم را تحت استانداردهای گواهی HSE بکارکنان وپرسنل خود می دهندتا بدین ترتیب ازپیش آمدهای ناگوار جلوگیری نمایندو درمواقع ضروری بتوانند بهترین عملکردرا ازخود نشان دهند. این اقدامات درست درزمان حادثه می تواند موارد بسیار زیادی مثل استفاده ازلباس وتجهیزات مناسب راشامل شود.

 

گواهینامه ی HSE

گواهی HSE متشکل ازسه واژه ی health، safety و enviroment می باشد

 

 

در گواهی HSE نه تنها اصرار بررعایت قوانین است، بلکه سازمان ها درتلاش اند تادر برقراری هر چه بیشتر امنیت وایمنی سازی بکوشند تابدین ترتیب علاوه بررعایت استانداردهای HSE، محیط کاری وفضای امن تری داشته باشندو سلامت کارکنان وتجهیزات دراین شرایط تضمین شودو درنهایت راندمان وسودآوری سازمان نیز افزایش یابد.

مدرک HSE وخصوصا مدرک HSE بین المللی رامی توان بعنوان یک اقدام مسئولانه درسرراسر جهان تلقی نمود. همچنین این مدرک رامی توان یک مجوز داوطلبانه محسوب نمودکه شرکت وسازمان باوجدان وبا مسئولیت برای حفظ جان کارکنان خود این گواهی رااز طریق شرکت های معتبر صدور گواهی HSE اخذ می نمایدو استانداردهای آن رارعایت می نماید.

گواهی HSE برای اولین بار توسط انجمن تولید کنندگان صنایع ومواد شیمیایی کانادا مورد بررسی قرار گرفت ودر سطح دنیا مطرح شد. پس ازآن سازمان های دیگر نیز بمنظور برقراری شرایط امن ومطمئن برا اخذ گواهی HSE وهمچنین HSE بین المللی تلاش کردندتا ازاین طریق بتواند علاوه برحفظ جان کارکنان خودبا آسیب ها وخسارات کمتر بازده خودرا بالا برده ودر شرایط بهتری فعالیت نماید.

از مزایای دریافت گواهینامه ی HSE برای شرکت ‌هاو سازمان ها می ‌توان موارد ذیل را خاطر نشان کرد:

1- میزان ریسک ناشی ازاجرای فعالیت‌های مرتبط بامحصولات وخدمات ارائه شده ارزیابی وبررسی می گردد.

2- پرسنل کاری با اخذ گواهی HSE ترغیب می شوندتا درجهت افزایش اعتماد آن ها نسبت بمدیریت بدلیل تلاش برای ایجاد محیط کاری ایمن، تمام سعی خودررا داشته باشند.

3- میزان ریسک مرتبط بامخاطرات خذف ویا کاهش می یابد وجنبه‌های زیست محیطی رعایت می گرددو بهبود می یابد.

4- خسارت‌های مستقیم وغیرمستقیم حوادث کاری وخطرات ناشی ازکار کاهش می یابد.

5- خسارت‌های مستقیم وغیرمستقیم  مربوط بحوادث شغلی کم می شود.

6- صدمات جانبی ونقص عضو محیط کار نیز کاهش می یابد.

ازدهه1990، نگرش وعملکرد کلی برای مدیریت مدرک HSE بصورتی بودکه برای هرنوع سازمان وموسسه ای متناسب است ومی تواند امنیت وسلامت آن سازمان راتضمین نماید.

مدرک HSE درسطح استانداردهای بین المللی ظاهرشده است، بهمین دلیل مدریک HSE بین المللی داریم واستانداردهای واحدی برای آن تعریف می شود. مانندالزامات وقوانینیکه برای هدایت وارزیابی رفتارشرکت ها درقبال محیط تدوین شده وشکل گرفته است.

در مدرک HSE بمحیط زیست بعنوان یک موضوع مهم نگاه شده است وقوانین براساس رعایت اصول محیط زیستی وضع شده اند. تادرنهایت باحفظ ایمنی کمترین آسیب بهآن وارد گردد.

درصورت اجرای HSE دریک جامعه، بسیاری ازمشکلات بصورت خودبه‌خودی حل شده یا بهبود می یابند وشرکت های متقاضی باید فرهنگ گواهینامه HSE رادرکارو حوزه ی فعالیتی شرکت خود بوجود آورندو درجهت عملی سازی آن نهایت تلاش خودرا نمایند.

 

گواهینامه HSE 1

برای اخذ گواهی HSE بین المللی نیاز است تادر زمینه ی فعالیت مورد نظرمان با مشاورین ومتخصصین این امر مشورت نماییم

 

 

مدرک HSE  موجب گسترش زیرساخت های کشور بوسیله ی  سازمان ‌های اجراکننده HSE شده وقادرند توسعه پایدار رااعمال نمایند. ازعوامل اصلی واساسی درزمینه اخذ ودریافت استاندارد HSE درابتدا باید زمینه ی فعالیت شرکت رامشخص نمود؛ باید هدف نهایی سازمان خودرا بشناسیم، عوامل خطررا شناسایی کنیم وخسارات احتمالی رانیز محاسبه نماییم. پس از آن باید بیندیشیم کدام زمینه ی HSE بیشترین کاربردرا برای سازمان ما دارد.

گواهی HSE درزمینه ی فعالیت مورد نظر ما بارعایت استانداردهای ایمنی وزیر سایه ی ایزو و HSE بین المللی می کوشدتا سازمان مارا از خطرات احتمالی آگاه کندو بدین ترتیب ایمنی رابرای سازمان مابه ارمغان بیاورد.

برای اخذ گواهی HSE بین المللی نیاز است تادر زمینه ی فعالیت مورد نظرمان با مشاورین ومتخصصین این امر مشورت نماییم ومدارک ومستندات لازم راارائه نماییم.

منو

از نوین سرت در گوگل حمایت کنیم.

مورد تایید وزارت صنعت معدن تجارت