• info@novincert.ir

  • :به دلیل قطعی برق با شماره همراه مرکز تماس حاصل فرمایید.

  • :۰۹۱۹۷۸۰۹۵۹۳

گواهی ISO

گواهینامه iso

گواهینامه iso ،در گواهینامه های استاندارد جهانی ،تقریبامیشودگفت که دربین ودسته گواهینامه های پرطرفدارهاقرارمیگیردکه علتش راخواهم گفت: گواهینامه iso ،بطورحدودی درتمامی شاخه هاورشته فعالیتهامیتوانداظهارنظرکندوهمچنین میتوانددرهرعرصه وفعالیتی واردبشودپس بهمین دلیلکه گواهینامه iso ،تقریبادرهمه عرصه هامیتواندسیستمش راپیش ببردباعث جذب متقاضی های خواستار گواهینامه iso ،خواهدشد

 گواهینامه ایزو :به معنای سادش سیستم مدیریت کیفیت ، ISO9001 ،شناخته شده استکه یک استاندارد مشهور  درمجمعهای بین المللی گواهینامه iso ،میباشد. سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 ،یکیدیگرازنامهای گواهینامه iso ،میباشدوهمانطورکه از اسمش پیداست ،یک نوع شیوه و استاندارد درجهت تنظیم وسامان بخشیدن مدیریت کیفیت سازمانهای شرکتهامجموعه هاوتولیدی هامیباشدکه فرآیندهای سازمانی انهارااصلاح وشیوه های بهتری رامعرفی وارائه میکندباری شرکتهاوکارخانجات ومجموعه هاییکه گواهینامه ISO ،رادرخواست میکنندوهمچنین دررابطه با گواهینامه iso ،میشوداین توضیح رادادکه گواهینامه ایزو ،استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ،رامیشودبه عنوان مادر تمام استانداردهای جهان معرفی کردوبرای اخذ استانداردهای دیگر ،بهتراست درابتدا به استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ،یعنی همان گواهینامه ISO9001 ،مراجعه کردوانرا دریافت نمودوسپس شروع باقدام کردن درجهت اخذ گواهینامه iso ،ویادیگر گواهینامه های مربوط به صنعت ،خودکرد.

 

5

9001ایزو یک استاندارد مشهور  درمجمعهای بین المللی گواهینامه iso ،میباشد 

 

 

 

 دریافت  گواهینامه ایزو :بطورکل امامیشودکاروفعالیت گواهینامه iso ،رااینچنین تعریف کردکه پیاده سازی وتدوین وتنظیم استاندارد برای شرکتهای خواستار گواهینامه ایزو ،وهمچنین ایجادیک رونداجرایی کارامدواستاندارددرجهت توسعه همیشگی وناتمام برای شرکتها سازمانهاوکجکوعه های تولیدی میباشدوخب مطمعنادریافت همچین گواهینامه iso ،نیازمند هماهنگی وارائه بهسازمان جهانی استانداردمیباشدونحوه شرکت ودرخواست دراین سازمانهاوعرصه هاازطریق تشکیل وعضوشدن درکمیته های فنی مطابق باهمان عرصه درکمیته استاندارد جهانی بین المللی وسازمان دهی به شرکتهاوگروه های ذی نفع ومشخص انجام میشود

گواهینامه iso ،وزیرمجموعه هایش:البته درادامه پاراگراف قبلی این کمیته های نام برده بایدحتمازیر نظرسازمان استانداردیکه درایران فعالیت میکنندباشندوهمچنین وظیفه آنهابازرسی وبررسی میباشد

دریافت گواهینامه ISO :مراحلی داردکه تمامی مراحل دریافت گواهینامه iso ،بقوانین وقانونهای استانداردی واستانداردسازی توجه داردوبرمیگردد،که ازانجاییکه ممکن هست دررابطه باکلمه استانداردبرایتان مشکل وسوالی پیش ایدبرایتان کلمه استانداردراشرح خواهم داد:استانداردمدرک وسندی میباشدکه دربرگیرنده تمامی راهنمایی ها ،تمامی قوانین ویاویژگی هایی است کبرای فعالیت ونتایج استانداردسازی درمنظر گواهینامه iso ،برای استفاده عمومی بکارگرفته میشودوهدف آن ازاین کارهادستیابی بنظم درمحیطهاوحیطه های شغلی برای درخواست کننده گواهینامه ایزو ،میباشد

امتیازدریافت ISO : کسب گواهینامه ایزو ،موجب خواهدشدکسازمان هاشرکتهاومجموعه هاییکه خواستار گواهینامه iso ،هستندازروش استانداردسازی وآگاهی یافتن ازنیازکارمنصوب وبازارعملکردان شرکتهاکارخانجات ومجموعه هاراارتقاوبهبودخواهدبخشید.

مزایای اخذ گواهینامهISO  : کسب گواهینامه ایزو ،درایجاد محصولات وخدماتیکه ایمن هستندقابل اعتمادوومعتمدوباکیفیت بالاوبسیارکمک کننده میباشدهمچنین اگرشماخواننده مقاله گواهینامه iso ،کنجکاوهستیدکه مزیتهای گواهینامه iso ،رابدانیدپس این نکته نیزقابل توجه ودارای اهمیت میباشدکه گواهینامه ایزو ،حتی درزمینه های مختلف میتواندبکسب وکارهاکمک کرده وانهارابسوی پیشرفت هدایت نمایدتاضمن کاهش وخطاهاواشکالات ومسئله هادرهمین حوالی استفاده وبهره وری مثب راافزایش خواهددادوبااین امکان مقایسه کردن مستقیم محصولات ازبازارهاومکانهای اقتصادی مختلف ورودشرکتهاکارخانجات ومجموعه های تولیدی رابه بازارهای جدیداسان وقابل دسترس خواهدکردوبه پیشرفت وتوسعه عادلانه ومتواضع تجارت واقتصادجهان کمک خواهدکرد

ISO  گواهینامه :گواهینامه iso ،مزیتهای دیگری نیزداردبرای نمونه مثال گواهینامه iso ،همچنین فقط برای سودبردن شرکتهااستفاده نمیشودبلکه برای نفع ودورشدن مصرف کنندگان ازمحصولات بدون استانداردوبامشکلات ودردسرهای فراوان نیزمقابله میکندوهمچنین محصولات وخدماتی راکه دارای گواهینامه استانداردهای جهانی ومخصوصادارای گواهینامه iso ،هستندراتعیین میکنددرسطح جهانی تابااطمینان مشتریان درفت کننده ان خدمات ویامحصولات ازانهااستفاده کنند

انواع گواهینامه iso :دراین پاراگراف مامیخواهیم بعنوان کارشناسان iso ،بمدلهای مختلف گواهینامه استاندارد iso ،بپردازیم وانهارابه شماعزیزان وبزرگواران خواننده این مقاله گواهینامه iso ،معرفی کرده ومعنای گواهینامه های مختلف iso ،رابرای فعالیتهاوزمینه وحیطه تجاری شرکت کارخانه ومجموعه شماعنوان کنیم:

ISO9000 :مدیریت کیفیت ، ISO/IEC27000سیستم های مدیریت امنیت اطلاعات ، ISO14000 :مدیریت محیط زیست ، ISO31000:2018 :مدیریت ریسک ، ISO50001:2018 :مدیریت انرژی ، ISO26000:2010 :مسئولیت اجتماعی ، ISO28000:2017 :مشخصات سیستم های مدیریت امنیت جهت زنجیره حمایتی ، ISO37001:2016 :سیستم مدیریت ضدرشوه ، ISO45001 :بهداشت وایمنی شغلی ، ISO22000 :سیستم مدیریت غدا ،تمامی عناوین ومدلهای ذکرشده دراین بنهای پاراگراف تمام ان اسامی ورشته هاوزمینه های مختلف گواهینامه iso ،هستندکه دربندهای بالایی وپاراگرافهای بالاتردررابطه باانهاباشماعزیزان خواننده مقاله گواهی نامه ایزو ،صحبت کرده وانهاراتایپ کرده ام وحالکه شماعزیزان وبزرگواران خواننده مقاله گواهی نامه ایزو ،باانهااشناشدیدبهتراستکه برروی انهاتمرکزکرده واصلامتوجه موضوعی شویدکه ایااصلاشرکت کارخانه ومجموعه شماهمه ی اینمدلهای گواهینامه ایزو ،راداردویاخیرکه اگرنداردشرکت شمانیازپیدامیکندکه گواهی نامه iso ،های جدیدتری راکسب کندکه میدانیدبااین نوسانات ارزوتحریم هاهرچه سریعتراقدام به کسب گواهینامه ایزو ،کنیدبرای گرفتن بهمان سرعت ومیزان عالیترین کاررابرای سودبردن از گواهینامه ایزو ،انجام داده اید

گواهی نامه iso :حال من میخواهم برای شماعزیزان تعدادی ازنحوه سرچهارادررابطه با گواهینامه ایزو ،راباشمابه اشتراک بگذارم کشمانیزبدانیدچگونه بایداین کارراانجام بدهیدبرای نمونه مثال ، مراحل کسب کردن ایزو ، قیمت ایزو ، قیمت ISO ، هزینه گرفتن استاندارد ایزو ، قیمت ایزو 9001 ، قیمت ایزو 14001 ، هزینه ایزو 45001 ، هزینه ایزو 22000 ، ایزو رایگان ، iso رایگان

منو

از نوین سرت در گوگل حمایت کنیم.

مورد تایید وزارت صنعت معدن تجارت