• info@novincert.ir

  • :به دلیل قطعی برق با شماره همراه مرکز تماس حاصل فرمایید.

  • :۰۹۱۹۷۸۰۹۵۹۳

گواهینامه معتبر IMS

گواهینامه IMS

گواهی نامه IMS یاسیستم مدیریت یکپارچه، بعبارتی یکپارچه سازی تمام سیستم های سازمانی وفرآیندهای مربوط بآن درقالب یک چارچوب کامل میباشدتاسازمان بعنوان یک واحدبااهداف یکپارچه سازی فعالیت نماید.

IMS یک سیستم مدیریت یکپارچه سازی میباشدکبنفع موسسه شماازطریق افزایش کارایی وکاهش هزینهاموجب ارتقای تعهدموسسه شماشده ورضایت پرسنل ومشتریان وبهبودمستمررانشان میدهد.

بایک سیستم مدیریت یکپارچه IMS ،کل موسسه باهدف بهبودعملکردکل سیستم فعالیت میکندویک تصویرواضح ویکنواخت درکل موسسه شما ،چگونگی تاثیرآنهابریکدیگروخطرات مرتبط رامشخص میکند.

IMS ،بتیم مدیریت موسسه شمااین امکان رامیدهدتاسیستمی مجهزبرای رسیدن باهداف موسسه خودراطراحی واجرانمایید.

استاندارد IMS مجموع گواهینامه های ایزو۹۰۰۱ ،ایزو۴۵۰۰۱وایزو۱۴۰۰۱ میباشد.

IMS بمنظورتمرکزدرفعالیتهای سیستم های مدیریتی ،کاهش زمان وهزینهای ممیزی ایجادمیگردد.

IMS بمنظورتمرکزدرفعالیتهای سیستم های مدیریتی ،کاهش زمان وهزینه های ممیزی ایجادمیگردد.

بسیاری ازسازمانهایی کاستانداردمدیریتی ایزو۹۰۰۱،ایزو۱۴۰۰۱وایزو۴۵۰۰۱رادرموسسه خودمستقرکرده اند ،قادرندگواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه یا IMS رااجراوپیاده سازی نمایند‌.

درگذشته بدلیل عدم وجودساختاری یکسان دراستانداردهای مدیریتی، حتی باانجام یکپارچه سازی چندین سیستم مدیریتی ،یکسری مشکلاتی وجودداشت کدرادامه بآنهامیپرداریم،این مشکلات شامل مواردذیل میگردد:

۱.زمان زیادی صرف کسب آمادگی برای اجرای ممیزیهای داخلی وخارجی میشد.

۲.تمرکزویکپارچگی درسیستم مدیریتی وجودنداشت.

۳.مستندات دقیق درتهیه گزارشات اعمال نمیشدوهمین امرسبب دوباره کاری میشد.

۴.مستندات تکراری یاموازی جهت انجام فعالیتهاوجودداشت.

اشاره کردیم که IMS یاسیستم مدیریت یکپارچه متشکل ازسه ISO میباشد ،ایزو۹۰۰۱،درحیطه مدیریت کیفیت تولیدات یاخدمات سازمانی بفعالیت میپردازد ،ایزو۱۴۰۰۱ ،درحوزه زیست محیطی ومدیریت محیط زیست سالم فعالیت میکند ،سازمانهایی کموفق به اخذ گواهی نامه ایزو۴۵۰۰۱میشوند ،بمحیط زیست آسیب نمیرسانندودرنهایت ایزو۴۵۰۰۱یامدیریت ایمنی وسلامت درجهت حذف یابحداقل رساندن  ریسک های شغلی ،ایمنی وبهداشت پرسنل بفعالیت میپردازد.دریافت گواهی نامه ISO45001توسط موسسات بیانگرتوجه بایمنی وسلامت کارکنان است.

پیش ازارائه معرفی ISO45001درسال2018،IMSیاسیستم مدیریت یکپارچه سازی شامل ISO9001، ISO14001 وOHSAS18001بودکه درنهایت استانداردISO45001جایگزین OHSAS18001گردید.

 

2IMSگواهینامه

ایجاد IMS بسال 1968 برمیگردد ،زمانیکه جهت حمایت وپشتیبانی ازبرنامه فضایی آپولوناساپایه گذاری شد

 

 

عمده تفاوت HSE وIMS  درگواهی نامه ایزو۹۰۰۱میباشد ،بدین معنیکه گواهینامه های IMS و HSE هردوازنوع گواهینامه های ترکیبی هستند ،بدین معنیکه IMS شامل سه استاندارد ایزو۹۰۰۱ ،ایزو۱۴۰۰ وایزو۴۵۰۰۱ بوده واستاندارد HSE-MS شامل دوگواهی نامه ایزو۱۴۰۰۱وایزو۴۵۰۰۱ میباشد.

باین علت جهت موسسات وشرکتهایی کمایل بدریافت گواهینامه مدیریتی هستند ،بهتراست ازنظرهزینه وکارایی بدریافت IMS مبادرت ورزند.

IMS شامل 3استانداردو4گواهینامه است وبهترین گزینه انتخابی برای تمام واحدهای صنعتی ،پیمانکاری، عمرانی وصنعتی بعلت جامعیت وهزینه های بسیارمناسب میباشد.

توصیه سیستم نوین سرت ،اخذ استاندارد IMS بعنوان اولویت نخست هرمجموعه اجرایی است.

استاندارد IMSدارای سودهاومنفعتهای بسیاری استکه اگربخواهیم بصورت تیترواربآنهااشاره کنیم ،میتوان مواردزیررابرشمرد:

۱.اثبات کیفیت درتولیدات وخدمات شرکتها

۲.رقابت دربازاربزرگ رقابتی درجهت جهانی شدن

۳.دریافت گواهی نامه بین المللی باکدرجیستری

۴.ایجاداحساس امنیت خاطردرمشتریان

۵.تولیدات وخدمات بیشتربدلیل تقویت برند

۶.بهره وری وایجادسیستم مدیریت باکارایی بالا

IMS ،یک سیستم مدیریت یکپارچه استکه یک ارتباط قوی ومستحکم رابین اجزای درجهت رسیدن باهداف برقرارمیکند.

IMS ،یک گواهینامه مدیریت جهانی استکه بصورت منظم ویکپارچه وهمزمان بطراحی ،مستعدوپیاده سازی سیستم مدیریت زیست محیطی وایمنی میباشد.

استاندارد IMS دارای یک ساختارمشخص ونظامندوهدفمنداستکه بعنوان یک پایگاه داده ونظام مدیریت منظم معرفی میشود.

ایجاد IMS بسال 1968 برمیگردد ،زمانیکه جهت حمایت وپشتیبانی ازبرنامه فضایی آپولوناساپایه گذاری شد.

IMS واستانداردهای IMS جدانشدنی هستندوبمرورزمان بهم پیوندداده شده وبصورت یک سیستم یکسان ایجادشدندودرجهت مستندسازی دریک موسسه بکارگرفته شده اند.

بعبارتی میتوان گفت ،گواهی IMS بتنهایی وبخودی خودفاقداعتباراست.

گواهینامه IMS یک خواسته رایج دربین مشتریان ودرخواستکنندگان گواهینامه ایزو است.

ببیانی ،IMS یک اصطلاح استوماهیت فیزیکی ندارد ،بنابراین قبل ازآن لازم است حتما

استانداردهای مربوط بگواهی نامه ISO9001،ISO14001 وISO45001  برای یک موسسه صادرشود.

جهت دریافت وصدور IMS میتوانیدازطریق موسسه نوین سرت اقدام نمایید.جهت دریافت مشاوررایگان باتیم مشاوره ای برجسته نوین سرت تماس حاصل فرمایید.

جهت پیاده سازی واجرای IMS میتوانیدبموسسه نوین سرت اعتمادنمایید،مراحل اجراسازی استاندارد IMS شامل:

مرحله اول-پیاده سازی IMS :دراین مرحله ،تیم مشاوره ای نوین سرت بصورت هماهنگ بپیاده سازی IMS واستانداردهای مدیریتی ایزو9001 ،ایزو14001 وایزو45001 اقدام میکند.درصورت استفاده ازخدمات مشاوره ای نوین سرت میتوانیدازمزایای زیربهره مندشوید:

۱.طراحی سیستم مدیریت یکپارچه متناسب باموسسه شما

۲.کاهش زمان استقرارIMS نسبت باجرای هریک ازاستانداردهای مدیریتی بصورت مجزا

۳.بهره مندی ازتجارب مشاوره ای پیاده سازی استاندارد IMS

مرحله دوم-ارزیابی رسمی جهت دریافت گواهی نامه IMS :

ارزیابی رسمی شامل اجرای ممیزی خارجی دومرحله ای است ،درمرحله اول پیاده سازی ممیزی خارجی ،مستندات تیم مدیریت یکپارچه توسط ممیزی خارجی بررسی نشده وآمادگی موسسه شماجهت ممیزی مرحله دوم موردارزیابی قرارمیگیرد.

درممیزی خارجی مرحله دوم ،IMS ،سیستم مدیریت یکپارچه براساس استاندارد ISO9001 ،ISO14001 وISO45001بصورت نمونه ای توسط ممیزی خارجی صورت میپذیرد.

مرحله سوم-دریافت گواهینامه استاندارد IMS:

پس ازاجرای ممیزی خارجی ،درصورتیکه سازمان عدم انطباق ،بحرانی نداشته باشد ،گواهی IMS توسط شرکت گواهی دهنده ایزوصادرمی شود.

اعتباراستاندارد IMS سه سال بوده ودرجهت بررسی انطباق سیستم مدیریت یکپارچه ،ممیزی مراقبتی دردوره های زمانی مشخص شده توسط تیم نوین سرت صورت میپذیرد.

جهت دریافت خدمات مشاوره ای نوین سرت مربوط باستاندارد IMS لطفاحتماباتیم نوین سرت تماس حاصل فرمایید.

منو

از نوین سرت در گوگل حمایت کنیم.

مورد تایید وزارت صنعت معدن تجارت