• info@novincert.ir

 • :به دلیل قطعی برق با شماره همراه مرکز تماس حاصل فرمایید.

 • :۰۹۱۹۷۸۰۹۵۹۳

الزامات ایزو 9001

الزامات ایزو 9001

الزامات ایزو 9001 بدنبال آن است تابااستفاده ازبروزترین وجدیدترین مفاهیم سیستم مدیریتی وبکارگیری وکاربردتجربیات درسطح ملی وبین المللی ،اشغال ذهنی ودغدغه مدیران اجرایی راکاهش داده ویک سیستم هدفمندراطراحی میکند.سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 ،این توانایی رابسازمان خواهددادتابدون نیازبنظارت مستقیم، مدیریت ورهبری بمرحله اجرایی برسد.

الزامات ایزو 9001 واستانداردسیستم مدیریت کیفیت نام دارد ،بدین معناکاین استانداردبدنبال ایجادسیستمی است ککیفیت رادرسراسرموسسه وسازمان اجرایی، بمرحله عمل برساند.

اساسامدیریت کیفیت، بمعنای هدایت ونظارت بارویکردکیفیت است، هدفی کدراستاندارد9001 وجوددارد، این است کسازمانی کالزامات ISO 9001 ،راپیاده سازی واجرامیکند، متعهدمیگردد کمحصولی تولید کند کثبات کیفیت داشته باشد، بعنوان نمونه درصورتی کمحصول درطبقه بندی دردرجه1 است، بدرجه2یا3نزول نکندوکیفیت همچنان حفظ وارتقایابد، زیرارسیدن به نقطه اوج، یک چالش و ماندن دراوج، چالش دیگری است.

ازمواردیکه درایزو ۹۰۰۱والزامات ISO 9001 ،بسیارحائزاهمیت است ،تفکرسیستمی ورویکروفرآیندی است ،این استاندارد ،این استانداردسازمان وموسسه رادرقالب یک سیستم میبیندوبانگاه فرآیندگرایی است. استانداردایزو9001 ،موسسه ومکان اجرایی رادرقالب یک سیستم نظاره گربوده وارتباط مطلوبی رابین واحدهای سازمانی برقرارمیکندتاعلاوه بربهبودارتباطات سازمان وکیفیت این ارتباطات، بتواندمحصول وخدمات بهتری رابمشتری ارائه دهد.

همچنین استاندارد ایزو9001 ،باایجادالزاماتی درمستندسازی سازمان ،سعی درایجادوبرقراری نظم داردتافرآیندهاواقداماتی کبفع مشتری است راباکیفیت بالا ،روش مشخص وبهترین پشتیبانی فراهم کند ،اماروندشکل گیری ونگارش الزامات ISO 9001 ،روندطولانی راپشت سرنهاده است ،بدین ترتیب که :

نسخه ابتدایی ایزو9001 ،درسال 1979،کمیته فنی TC176 سازمان بین المللی استاندارد ،به نام کمیته تضمین کیفیت ومدیریت کیفیت تشکیل گردید ،که درسال 1987 ،اولین نسخه استانداردمنتشرشدکتنهامفاهیمی درموردمحصول ،کیفیت ،مشتری وخدمات رابیان کرد ،امااین کوریکولوم ،تنهابرروی کاغذبودندوهیچگونه قابلیت اجرایی نداشتند. درسال 1994 ،الزامات اجرایی استانداردتدوین وتصویب شده شامل 20 بنداجرایی بود ،کدرسال 2000 ،این الزامات بهشت بندکاهش یافته ورویکردفرآیندی رامدنظرقرارداد ،رویکردی کالزامات استاندارد 9001 ،رابسیستم ورویکردتیمی نزدیک ترکردواین رویکرد ،تغییربزرگ وشگرفی دراستانداردبود. درسال 2008 ،تغییرات جزیی واجمالی درمتن استاندارد ISO 9001 ،انجام شدکالبته تغییری دراصل استاندارد ،ایجادنکرد. برخی ازاین تغییرات شامل مواردی مانندانتخاب نماینده مدیریت ازبین مدیران ،تاکیدبیشتربرصلاحیت کارکنان وپرسنل کاری بود.

درسال2015 ،پس ازصحبت های مختلف درخصوص تغییرات عمده ای ایجادشد. بندهای استانداردبه 10 بندتغییرکرد.نگرش وتفکربرمبنای مدیریت ریسک ،مدیریت دانش ،برنامه ریزی استراتژیک وتحلیل محیط های سازمانی وموارددیگر ،باستاندارداضافه شدوالبته مفاهیمی چون نمایندگی ،مدیریت اجرایی ،نظامنامه کیفیت ،اقدامات پیشگیرانه ومواردی ازاین قبیل ،ازاین استانداردحذف گردید.

یکی ازاهداف ویرایش الزامات ISO 9001 ،یافتن استاندارد ایزو۹۰۰۱ ،ارتقای الزامات مربوط بآدرس دهی تغییرات درسیستم وسطوح عملیاتی است.الزامات ISO 9001 ،پایه محکمی برای کسب وکاری است کقصدتوسعه وگسترش راهمزمان بااسترتژیک سازمانی دارید.هنگامی کموسسه ای محتوای خودرابهمراه طرفهای ذینفع مرتبط شناسایی نمودوسپس فرآیندهایی راکاین ارتباط راپشتیبانی میکند ،شناسایی نمود، آدرس دهی تغییرات بطورفزاینده ای بعنوان یک عنصرجهت موفقیت مداوم بمرحله عمل میرسد.

باشناسایی این فرآیندها ،سازمان نیازخواهدداشت تاریسکهاوفرصتهای مرتبط بااین فرآیندهاراشناسایی وارزیابی کرده تاجهت دستیابی باهداف مرتبط باتعیین ریسکهاوفرصتها ،تغییران ممکن، اجرایی گردد.

این تغییرات میتواندباهریک ازعناصرفرآیندهاازقبیل منابع ،اشخاص ،فعالیتها ،کنترلها ،اندازه گیریهاو...مرتبط باشد.

هدف ازاین تغییرات ،سودآوربودن آن جهت سازمانهاونیازبانجام آن است. بعلاوه نیازاست تاریسکهاوفرصتهای معرفی

 شده ،موردارزیابی واقع گردد. این تغییرات شامل مواردذیل است کعبارتنداز:
 • فرآیندها
 • ابزارآلات
 • تجهیزات
 • آموزش کارکنان
 • انتخاب اسپانسرومنبع مالی
 • ومدیریت تامین کننده است.
زمانی کسازمان ،نیازبتغییرات سیستم مدیریت کیفیت راتعیین مینماید ،تغییرات بایدباروش برنامه ریزی شده و سیستمایک ،بانجام میرسدضمن رعایت این موارد ،موسسه اجرایی ،بایدبه نواردی توجه کندکاین موارد ،شامل :
 • تعیین هدف ازتغییرات وارزیابی پیامدهای تعیین این اهداف
 • یکپارچگی سیستم مدیریت کیفیت
 • قابلیت دسترسی بمنابع
 • اختصاص هدفمندمسئولیت هاواختیارات بپرسنل کاری بنابتوانایی واستعدادافراد
 • تقویت کارگروهی ،بین افرادمختلف موسسه

الزامات ایزو 9001 ،بایدتغییرات برنامه ریزی شده راکنترل کرده وپیامدهای ایجاتغییرات ناخواسته رابازبینی نمایدوبمنظورکاهش دادن اثرات مخرب ،درصورت نیاز ،اقدامات واکنشی صورت پذیرد.

درالزامات استاندارد IZO9001 ،درطی تغییرات طراحی وتوسعه موردشناسایی قرارمیگیرد ،بمنظوراطمینان یافتن ازاین موردکهیچگونه تاثیری برانطباق محصول یاخدمات وجودندارد ،این تغییرات موردبازبینی وکنترل قرارخواهدگرفت.

سازمان وموسسه موردنظرضمن اجرای الزامات ایزو ۹۰۰۱ ،بایداطلاعات مستندشده راکنتیجه بازبینی تغییرات است ،راتشریح مینمایند.

مواردی کلازم است ،هنگام طرحریزی واجرای الزامات جدید Iso9001 ،مربوط بموضوع تغییرموردتوجه قرارمیگیرند:
 • اجرای ممیزی های داخلی
 • اجرای ممیزی های خارجی
 • اجرای تکنیک های مدیریتی
 • بررسی نتایج بازنگری مدیریت
 • بررسی فرمت های تعیین شده

باتوجه بشرایط دائمامتغیربیرونی ودرونی ،امروزه ودردنیای پررقابت امروزی ،سازمانهاوموسسات بصورت ناخواسته وغیرقابل پیش بینی ،درمعرض ریسکهای بیشتروسطوح بالاتری ،نسبت بگذشته قرارمیگیرند ،بنابراین وجودمنطق وروش استاندارد ،همچون ISO9001    برای مدیریت ،شناسایی وکنترل ریسک هابسیارکاربردی بودی والزامات ایزو۹۰۰۱ ،میتواندنقش کلیدی دراجرای ساختاری ونیازمندیهای سیستم مدیریتی درسارمان داشته باشد ،درواقع ضمانت کننده بقای سازمان بوده ونقش کمکی رادراین حیطه برعهده دارد.

موسسه حقوقی نوین سرت ،باگردآوری کارشناسان حقوقی ومتخصصان حوزه ایزو ،درتلاش است تامتقاضیان راببهترین شیوه وشگردممکن ،همراهی کرده ومشاوره های مناسب ودرخورشرکتهاوموسسات مختلف بافعالیتهای گوناگون رافراهم آورد ،جهت کسب اطلاعات بیشتروبرخورداریازمشاوره رایگان اولیه ،بانوین سرت تماس حاصل فرمایید.

منو

از نوین سرت در گوگل حمایت کنیم.

مورد تایید وزارت صنعت معدن تجارت