• info@novincert.ir

 • :به دلیل قطعی برق با شماره همراه مرکز تماس حاصل فرمایید.

 • :۰۹۱۹۷۸۰۹۵۹۳

چرا باید ایزو بگیریم ؟

چرا باید ایزو بگیریم ؟

کسب ISO ،بعنوان دغدغه بسیاری ازمدیران اجرایی و موسسات داخلی مطرح بوده وهمواره درتلاش برای دستیابی باین هدف، تمام تلاش خودرابکارمیبرند، اما براستی چرا ایزو بگیریم؟ دریافت ISO تاچاندازه مهم است وچجایگاهی دربازاروحوزه کسب وکارخوددارد.شرکت هاوسازمان هایی که اقدام به اخذایزو می کنند، خودرانسبت به جامعه مسئول و متعهدمیدانندودرتلاش هستند تاخدمات رامطابق با شرایط اساندارد، موثر گذشته درآن، کاربرددارد.

کسب واخذ گواهی نامه ISO ،بمعنای استانداردهای لازم در خصوص کیفیت ورضایت ازمحصولات وخدمات ارائه شده است که هدف جامعه است.کسانی که می توانند این گواهی نامه رادریافت کنندکانتظارات گواهی IZO ،راطبق استانداردهای جهانی برآورده ساخته وشایسته کسب مدرک وسندگواهی نامه ایزو است.

شرکت هایی که موفق بکسب واخذگواهی نامه ISO میشوند ،بکیفیت خدمات وکاهایی کارائه میدهند ،بسیاراهمیت داده وهمین امرباعث میشودکپیشرفت مستمروقابل توجهی راداشته باشند.این موسسات درعرصه رقابت ،همچنان حضورداشته ومشتریان خودرانتنهاازدست نمیدهند ،بلکه روزبروز ،بتعدادآنهابیشترافزوده می گردد.

مزایای دریافت سند IZO :

 • بررسی همه جانبه تولیدات ومحصولات خود ،براساس اهداف وبرنامهای مشخص ،قابل پیشبینی و سیستمایتک
 • شفافیت درتولیدات وخدمات باتعیین شاخص های موثرومشخص
 • ممانعت ازدوباره کاری بعلت فرآیندهای کاری مشخص
 • تعهدکاری درکاهش هزینه های تولیدی وخدماتی
 • اعتمادواطمینان بسیستم داخلی موجودوشروع وظایف ومسئولیت های داخلی مشخص
 • تعهد بمدیران شرکتها ومشتریان بین المللی
 • ایجادتعهدبمصرف کنندگان وتامین خواسته آنهابصورت منظم ومداوم بااندازه گیری وارزیابی کیفیت بصورت منظم وقابل برنامه ریزی
 • ایجادوارتقای توان رقابتی بالاباسایررقباودرراستای تعالی وتوسعه تولیدات وخدمات ملی وبین المللی
 • گواهی نامه بین المللی IZO راکسانی ارائه میدهندککیفیت خدمات وتوجه بارتقای کیفیت رااصل مهم خودقرارداده وباتوجه باعتباری کباگرفتن سندIZO راکسب کرده ومیتواندتبلیغات گسترده ای داشته باشد.
 • بادارابودن گواهی نامه IZO ومدیریت سیستمهای کیفیت ،میتواندکیفیت محصولات خودراارتقادهدوهموارا رضایت مشتری راداشته باشد.
 • ISO ،این توانایی وامکان رابشمامیدهدتافرآیندهای شرکت خودراشناسایی کرده تابتوانیدکنترل ومدیریت بهتری ازفرآیندتجاری خودراراداشته باشد.
 • افزایش پایداری وکاهش انحرافات ،اشکالات وتغییرات درفرآیندهایکی دیگرازمزایایی است کهرشرکتی برای حفظ مشتریان خود ،لازم داردواین امکان ،زمانی رخ میدهدکآن شرکت ایزو،رادریافت کرده باشد.
 • بدین دلیل کهرشرکت ،عملکردونیزپرسنل کاری خودتمرکزمیکند ،استانداردISO9001 نیازاساسی است.
 • بکمک این روند، مدیران اجرایی میتواننداهداف مشخصی راتعیین کرده وبوسیله راهکارهای صحیح ،درست ومناسب که ایزو ،دراختیارآنهاقرارمیدهد ،مدیریت وتمرکزبهتری برشرکت وکارکنان خودداشته باشد.
 • باگرفتن ISO ،شرکت شمادرسطح شرکتهای منتخب جهانی قرارگرفته چراکاستانداردهای ISO ،یک استانداردبین المللی باوجهه شناخته شده است.

استاندارد ایزو مدرک وسندی است کدربرگیرنده راهنمایی ها ،قوانین یاویژگی هایی است کجهت فعالیت ونتایج آنهابرای استفاده عمومی کازطرف سازمان شناخته شده وبتصویب میرسدوهدف آن ،دستیابی بنظم دریک زمینه خاص است.

بفرآیندایجادواجرای استاندارد ،استانداردسازی گفته میشودکهدف آن ،بهبودسازگاری ،امنیت وکیفیت میباشد.

اهداف اخذوکسب ایزو :

 • کسب جایگاه جهانی در استانداردسازی
 • ارتقای وجهه داخلی
 • حفظ تعادل بین منافع تولیدکننده ومصرف کننده
 • ایجادزمینه برای پذیرش موانع کشورها

خط مشی IZO جهت ارتقای وضعیت فعلی وبهبود وضعیت موجود، شامل مواردذیل است:

 • کیفیت (Quality)
 • ایمنی(safety)
 • کارایی(Efficiency)
 • قابلیت اطمینان (Reliability)
 • تعویض پذیری (Interchangeability)
 • سازگاری (Compatibility)
اخذ ایزو ،مستقیمابیانگرکیفیت محصول ونظام مدیریتی کیفیت است و استانداردهای هادرجهت دستیابی بمحصول باکیفیت بکاربرده میشود ،معمولاهنگامیکه صحبت ازکیفیت میشود ،مواردذیل مدنظراست :
 • قیمت
 • تحویل بموقع
 • مشخصات فنی

نتیجه وماحصل تمام مواردیکه بدان اشاره شد ،ازلحاظ بازاریابی ،جلب اعتمادمشتریان ،راهنمایی وهدایت بدرون قیف های بازاریابی ،تبدیل امکانات موجودوخدمات ارائه شده بمشتریان بالقوه وسپس امکانات حقیقی است.درکناراین موارد ،استفاده ازاستانداردهایی مانندرضایت مشتریان ورسیدگی بشکایتها ،موسسه وشرکت میتواندبااین رودمشتریان خودراحفظ وازطریق آنها ،مخاطبان ،مشتریان وخریدان بیشتری راجلب وکسب میکند.

تمام این مواردبهمراه مشتریان بیشترواعتمادهمه جانبه آنهاازمحصول یاخدمات ارائه شده ،باعث بالارفتن ارزش برندواعتبارشرکت میگردد.باافزایش اعتباروجلب اعتمادبازارهای خارجی بااخذگواهی نامه های ایزو لازم جهت صادرات ،شرکت هاوسازمانها ،بازارهای سودآورسایرکشوهارانیزدردست میگیرند. درمجموع ،توسعه کپیشرفت همه جانبه برای نیل بآرمانهای شرکت ،بهودی خود، یاری گرشرکت درگردونه رقابت تجاری است.

بادارابودن مدرک IZO،وقتی شرکت ازگواهینامه های ایزو بهره مندباشد ،درواقع بیشترین تعهدوتضمین کیفیت راعهده دارشده است واین موضوع جلب اعتمادعمومی رادرپی خواهدداشت.باتوجه بتمامی نکات اشاره شده ونیز،باتوجه بمواردذکرشده میتوان باین جمع بندی رسیدکدلیل شرکتهاوسازمانهای مختلف ،باابعادومقیاس متفاوت وهمواره بدنبال اخذگواهی نامه های ایزو بوده وجهت دستیابی باین هدف ،ازهیچ گزینه از فروگذارنخواهیدبود.

موسسه نوین سرت ،بابهره گیری ازبهترین تیم های کارشناسی ومتخصصین خبره ،درتلاش است تاتمام مواردمهم وحائزاهمیت رادرنظرمیگیرند ،پروسه کسب واخذایزو ،پروسه ای حائزاهمیت بوده کمسیرکسب آن ،بخشی ازروند مهم کسب مدرک وسند ISO است ،لذاجهت برخورداری ازمشاوره رایگان اولیه باکارشناسان حوزه ایزو ،نوین سرت تماس گرفته وازامکانات موسسه نوین سرت بهره ببرید. نوین سرت ،باکسب مجوزازوزارت صنعت ،معدن وتجارت زمینه اعتمادرادرمشتریان ایجادکرده وباکسب نمادالکترونیک ،سایت خودبیمه کرده است ،درصورت کسب اطلاعات بیشتربانوین سرت تماس حاصل فرمایید.

منو

از نوین سرت در گوگل حمایت کنیم.

مورد تایید وزارت صنعت معدن تجارت