• info@novincert.ir

 • :به دلیل قطعی برق با شماره همراه مرکز تماس حاصل فرمایید.

 • :۰۹۱۹۷۸۰۹۵۹۳

خلاصه ایزو

خلاصه ایزو

ISO یا International Organization For Standardizations ،یک مجمع بین المللی ،غیردولتی ومستقل بوده وبهماهنگ کردن استانداردهای متفاوت جهانی میپردازد.تاریخ تاسیس تشکیل ایزو بسال 1926 برمیگرددووباهمکاری 20کشوردنیادرژنو-سوییس باهدف یکپارچه سازی استانداردهای مختلف جهان تشکیل شد.

امروزه، نزدیک به 170 هزاراستانداررتوسط موسسه جهانی ایزو ارائه شده است کدرحوزه های مختلف مورداستقاده قرارگرفته است.

هدف تاسیس سازمان IZO ،یکپارچه سازی وتدوین استاندارددرسراسرجهان ،ایجادسهولت درتجارت بین المللی ،حمایت ازتولیدکننده ومصرف کننده وتوسعه همکاری های علمی ،تکنولوژی واقتصادی است.

بعبارتی خلاصه ISO ،این مجوزرابارگانهاوموسسات میدهدتاباتدوین استانداردهای خاص درمبادلات کالاهاوخدمات ارائه شده ،نظارت کند.

موسسه جهانی IZO ،هزاران استاندارددرزمینه موضوعات مختلف تدوین کرده است کموردتاییدهمه اعضاقرارگرفته وبتصویب رسید.

ISO کوظیفه اصلی آن، توسعه استانداردسازی وفعالیت های مرتبط درجهان ،بانگرشی تسهیل کننده نسبت بتبادلات بین المللی کالاها ،خدمات ،بهبودهمکاری درمحدوده علمی ،فنی ،اطلاعاتی ،فعالیت های اقتصادی وحمایت ازتولیدکننده ومصرف کننده بصورت همه جانبه ودوطرفه وبادرنظرگرفتن سودومنفعت هردوطرف است.

سازمان بین المللی استاندارد (ایزو)تدوین استانداردهای فنی واجتماعی رابرعهده دارد.ایزو دربردارنده استانداردهایی است کشامل کلیه مواردمربوط بتکنولوژی وکمک بساخت وعرصه کالاوخدمات موثرتر ،ایمن تروبهداشتی تراست.

ازجنبه بین المللی ،استانداردهای ISO ،تجارت بازرگانی  بین کشورهاراآسان کرده وبطورکلی استاندارد IZO ،تجارت وبازرگانی بین کشورهاراآسان ترکرده وباحمایت ازمصرف کنندگان کالاهاوخدمات ،کیفیت خدمات ارائه شده راارتقامی دهد.سارمان جهانی استانداردجهت بررسی دقیق تروظایف واختیارات خود ،اعضای خودرادرسه دسته تقسیم میکند:

۱.اعضای اصلی(Membrane Baby) : نمایندگان مراجع استانداردهادرکشورهایی است کاستانداردهای ISO رااجرامیکنند ،بنابراین تتهایک سازمان میتواندبعنوان نماینده ازهرکشورعضودرآید.

۲.اعضای مکاتبه ای(Correspondent Membrane):معمولاسازمانی ازیک کشوراست کتابحال فعالیتی درارتباط بااستانداردکردن واستانداردسازی نداشته است.این  اعضاتنهادرمواردی کذینفع است ،اطلاعات رابدست آورده ودرفعالیت های فنی مشارکتی ندارد.

۳.اعضای مشترک(Subscriber Membrane):این عضویت مربوط بکشورهایی است کدارای اقتصادی خردمیباشند.

خلاصه ISO ،استانداردکردن واستانداردسازی ازپایانه های علم وفناوری بوده کدرپیشرفت صنعت واقتصاد ،نقش بسزایی داردوبایددرجهت افزایش سطح کیفیت ها ،تلاش کردوفناوری پیشرفته تولیدهرمحصول نایل آمد.استانداردکردن ،نوعی تلاش برای حفاظت منافع مصرف کنندهااست ونیازهای فردی واقتصادی مصرف کننده رادرنظردارد ،امادرجهت استحکام نیازهای فردی واقتصادی مصرف کننده توجه دارد.

در خلاصه IZO ،می توان اشاره کرد که سودحاصل ازرعایت استانداردبرای تولیدکننده بیش ازمصرف کننده است ،زیراصرفه جویی حاصل ازکاهش انواع قطعات ومواداولیه ضروری ضایعات ،باندازه ای چشنگیراست کهرگونه سرمایه گذاری درزمینه استانداردسازی فرآورده هاوخدمات رابرای صاحبان ضایع موجه میسازد ،بطوریکه آنان دراندک زمان ممکن قادرند ،نتایج محسوس آن رابصورت مبالغ ذخیره شده مشاهده نمایند.بااجرای درست قوانین ومقررات ISO ،هزینه های انبارداری وساخت ابزاروماشین آلات کاهش یافته ،چرخه تولید منظم شده ،آرایش عملکردکارخانه هابنحومتعادلی تنظیم میگردد.

نگهداری اسناد ،نقشه هاوطرحهای مربوط بتولیدمحصولات براساس یک نظام دقیق ،بازیابی شده وپس ازطبقه بندی بایگانی میگردد.همکاری میان واحدهای گوناگون درهرسازمان وموسسه برای پیشبرد فرآیندتولیدی میسرمیگردد.

تفاهم پرسنل کاری درمسائل فنی محقق شده وباانجام تولیدات کالاهای باکیفیت وبسته بندی مطلوب ،رضایت مصرف کنندگان نیزجلب میشودوبرهمین اساس شالوده استواری رابرای پیشرفت وتوسعه نظام اقتصادی کشورمذکوربدنبال خواهدداشت.

درجهان مدرن وصنعتی امروز ،همه آنچه مشاهده میکنیم ونظاره گرهستیم ،دردست تحول است ودراین عرصه ،استانداردهای جدیدی کبمدیریت کیفیت موسوم است ،علاوه برنظارت دقیق بنتیجه محصول نهایی ،بطورمستمرومداوم نظاره گرخط تولید ،ازابتداتاانتهااست.این مدیریت برنامه ریزوهدفمندزندگی وپویایی وشکوفایی رابچرخه تولید ،عرصه خواهدکرد.

درنظرداشته باشیدکه IZO ،باکمک بسرمایه گذاری هدفمندواساسی ،درجهت بهبودکیفیت کالاهای تولیدیبرای پاسخگویی بنیازهای مصرف کنندگان داخلی وراهیابی کالاهاببازارهای جهانی وکاهش واردات ،مهم ترین اصل درخط مشی توسعه اقتصادی هرکشوردرحال پیشرفتوتوسعه صنعت واقتصادرافراهم میسازد.سرمایه گذاری درجهت بهبودوضعیت اقتصادی واجتماعی ،امری ضروری بوده واین امرباIZOباسرعت بیشتری بپیشخواهدکرد.

 ISO تلاش داردباسنجش وکنترل کیفیت محصولات ،برنامه های اصلی راارائه دهد.اساس  کارآیی ایزو درموسسات بصورت پله پله پیش میرود ،ازجمله این کارآیی ها  ،میتوان بمواردذیل اشاره کنیم:

 • ارزیابی وضعیت موجود
 • طراحی ومستندسازی
 • بازنگری ،تاییدوتصویب مستندات
 • بازنگری وبروزرسانی مستندات
 • برنامه ریزی واجرای ممیزی داخلی
اجراسازی ایزو

حداقل 6 ماه ،زمان لازم برای طراحی ،مستندسازی ،استقرارسیستم ،ممیزی ودریافت گواهی نامه درسازمان های درخواست کننده برای پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت است ،امالازم بذکراست ،این نکته درموردتعیین بازه زمانی بعوامل متعددی بستگی دارد ،ازجمله:

 • مقیاس سازمان
 • تنوع محصولات وخدمات ارائه شده
 • نحوه همکاری پرسنل کاری درتمام سطوح های سازمان
 • دولتی یاخصوصی بودن سازمان

لذادرقدم اول کارشناسان ایزو ،باارزیابی شرایط موجود ،بازه زمانی تقریبی راارائه می دهد.

استفاده ازکارشناسان حقیقی وحقوقی وکارشناسی متخصص ،اصل اساسی است کدرنوین سرت بشدت رعایت میشود.موسسه نوین سرت ،بادارابودن نمادالکترونیک ،آماده ارائه خدمات درحوزه ایزو میباشدو استانداردسازی فریضه اصلی نوین سرت است.جهت کسب اطلاعات بیشتروبهره منده ازخدمات مشاوره رایگان ،بانوین سرت تماس حاصل فرمایید.

نوین سرت بادرنظرداشتن بازارهدف وبازارنیازمشتریان ،درتلاش داردکباکسب اعتمادمشتریان ومدیران محترم، اقدام بصدورگواهی نامه های ایزو کرده است، جهت برخورداری ازمشاوره رایگان نوین سرت باکارشناسان حقوقی نوین سرت تماس حاصل فرمایید.

ed

صفحه ی رسمی نوین سرت را در اینستاگرام دنبال کنید.

 

   

منو

از نوین سرت در گوگل حمایت کنیم.

مورد تایید وزارت صنعت معدن تجارت