• info@novincert.ir

 • :به دلیل قطعی برق با شماره همراه مرکز تماس حاصل فرمایید.

 • :۰۹۱۹۷۸۰۹۵۹۳

فرآیندهای ایزو

فرآیندهای ایزو

فرآیندهای ایزو ،بدنبال اهمیت استانداردایزو گسترش یافت وبیش ازگذشته موجب شدتاکشورهایی کاستانداردهای ایزو ،برای آنهاملاک ومعیاری ازموفقیت کشورشان وصنعت اقتصادییشان مطرح میگردد ،عنوان شود. IZO ازاتحاددوسازمان فدراسیون ببن المللی انجمنهای استانداردملی وکمیته هماهنگی استانداردسازمان ملل متحد(UNSCC)تشکیل گردید.فرآیندهای ایزو رامیتوانیم بدین صورت تعریف کنیم کتمام اقدامات وفرآیندهای لازم جهت کسب موفقیت مسیراخذ ،طراحی ،اجراوحفظ ISO طی میشود ،درگستره وتعریف ایزوجای میگیرد.

فرآیندهای ایزو ،بنحوی طراحی واجرامیگرددکه میتواند تمام شرکتهاوسازمانهارانسبت باخذگواهی نامه IZO هوشیارنماید.گواهی نامه هاوفرآیندهای ISO ،انواع مختلفی دارد.بطورکلی شرکتهاوسازمانهای زیادی هستندکازاخذگواهینامه ISO سودخواهندبردوبرای آنها ،انواع ایزوهای اختصاصی وعمومی موجوداست، انواع گواهی نامه های ایزو قابل صدور، عبارتنداز:

 • گواهی نامه ایزو صنعت خودرو
 • گواهینامه ISO صنایع کامپیوتری
 • گواهی نامه ایزو آزمایشگاه ها
 • گواهی نامه های IZO شرکتهای تبلیغاتی
 • گواهی نامه ایزو نشریات
 • گواهینامه IZO هتلها
 • گواهی نامه ایزو رستورانها
 • گواهینامه ISO صنایع معدنی
 • گواهینامه ایزو شرکتهای ساختمانی
 • گواهینامه IZO شرکتهای خدماتی
 • گواهی نامه ایزو کارخانه های تولیدی
 • گواهی نامه ایزو شرکت های پیمانکاری
 • گواهی نامه IZO مراکزآموزشی
 • گواهی نامه ISO مراکزدرمانی
 • گواهی نامه ایزو صنایع غذایی
 • گواهی نامه ایزو نشریات
 • گواهینامه ایزو صنعت نفت وگاز
 • گواهینامه ایزو شرکتهای تبلیغاتی
 • گواهی نامه IZO هتلها

فرآیندهای ایزو درنهایت منجربایجادیک مسیروالگوریتم مشخص ضمن کسب استانداردهای مربوط بحوزه ایزو شده وتمام تلاش خودرابکارخواهدبست تاضمن رعایت حقوق دوجانبه مصرف کننده وتولیدکننده ،بیش ازپیش بموفقیت دست پیداکندوموفقیت خودرامدیون مسیرمشخص شده فرآیندهای ایرو بوده وهست‌.

فرآیندهای ایزو ،درطی سالیان طولانی اصلاح شده وجان تازه ای رابمویرگ های ایزو ،سرازیرساخته است ودرزمینه کسب تمامی موفقیتهاقادراست کانواع شرکتهای مختلف راازاین سودهمه جانبه برخوردارنماید.

امروزه فرآیندهای ایزو ،درتولیدوعرصه محصولات وخدمات ،ازچنان اهمیتی برخورداراست کدرعرصه تجارت جهانی ،داشتن این استانداردهاوگواهینامه ها ،شرط اولیه وبسیارمهم درتجارت ودادوستدهای بین المللی محسوب میگردد.

اصولافرآیندهای ایزو ،بطورکلی دربردارنده ملاکهاومعیارهای حوزه اجرایی ایزو بوده وتمامی تلاش خودرابکارخواهدبست تاهرچه سریعترودقیق تر پروسه حفظ ونگهداری ایزوراپس ازکسب استانداردهای ایزو رعایت نماید.

شرکتهاوموسساتی کاقدام باخذ ایزو میکنند ،درنظرداشته باشندکتمامیت ایزو بسیار بفرآیندهای ISO وابسته بوده واصولافریضه کسب گواهینامه ایزو ،برخورداری ازتمامیت موجود واجرای درست وموفق گواهینامه های ایزو بوده وهست.

سودها ومنافع فرآیندهای IZO :

 • بررسی کردن محصولات وتولیدات موسسه یاسازمان موردنظربراساس اهداف ازپیش تعیین شده ومشخص
 • شفافسازی درتولیدات وخدمات شرکت
 • تعهددرکاهش هزینهای تولید
 • اعتمادواطمینان داخلی سیستم وشرح وظایف ومسُولیتهای داخلی مشخص ومعین
 • تعهدبمدیران شرکتهاومشتریان خارجی
 • تعهدبمصرف کنندگان وتامین خواسته هایشان بااندازه گیری رضایت مشتریان بصورت مرتب وکاملابرنامه ریزی شده
 • ایجادتوان رقابتی بالاباسایررقباوتوسعه تولیدات وخدمات ملی

امروزه باگسترش روزافزون تکنولوژی وبدنبال آن ،کسب وکارهای اینترنتی ،مشتریان نسبت بقبل آگاه ترشده وسطح توقعات بالاتری رادارند ،بهمین دلیل بدنبال ضمانت وکیفیت بالای محصولات هستندوکیفیت درنظرودیدگاه آنهاحرف اول رامیزند ،درنظرداشته باشیدککسب رضایت خاطرمشتری باعث خواهدشدتاباروش بازاریابی ارجاعی بضمانت مطلوب رسیده وبیش ازپیش اعتمادمشتریان راحفظ نمایید. خاطرتان باشدکگذشته ،حال وآینده بازاریابی درگرودستان شمست درصورتی کبتوانید فرآیندهای کسب ایزو راباموفقیت هرچه تمام تربه سرانجام رسانده وروندروبرشدخودراحفظ نمایید.

درفرآیند هتی ایزو ،تفاوتی نداردکشمابدنبال کدامیک ازاستانداردهای ایزو هستید ،وقتی شرکت شماازاستانداردهای مشخص وتعریف شده سازمان بین المللی استاندارد بهره مندباشد ،بزرگترین تعهدرابجامعه ومشتریان خودارائه کرده است.

مشتریان بامشاهده نشانهای استانداردبین المللی برروی محصولات وخدمات شما ،بکیفیت وتعهدشمااطمینان کرده ودرادامه فوایداشاره شده ،شماموردرضایت مشتریان قرارخواهیدگرفت.

سازمان جهانی استاتدارد ،همه ساله بابهره گیری ازتجربیات قبلی وگفتگوباپرسنل کاری خود ،تلاش داردتاضمن حفظ فرآیندهای ایزو ،این روندراگسترده تروموفق ترادامه دهد ،بنابراین بدانیدوآگاه باشیدکطی کردن این مسیرهای فرآیندهای ایزو ،کاملابستگی بهوش اقتصادی ودغدغه مالی موسسات وشرکتهای مختلف دارد.

بنابراین شمابایدبهترین مشاوران ومتخصصین رابرای دریافت این استانداردهای بین المللی بصورت واقعی داشته باشید. مادرمجموعه موسسه حقوقی نوین سرت ،تمام توان خود راآبکارخواهیم بست تابیش ازگذشته بارعایت فرآیندهای IZO بکسب موفقیت شمااحترام بگذاریم چراکباورداریم طی کردن طولانی ترین مسیرها هم باگام نخست آغازشد ،بهمین دلیل بهمراهی وهمیاری شمانیازداریم ومیدانیم کبی نقص نیستیم امابرای بهترشدن ،ازهیچ تلاشی فروگذارنبوده ونیستیم. مادرمجموعه نوین سرت، بهترین وبرترین مدیران ومتخصصان پیاده سازی استانداردهای بین المللی راگردهم آوردیم تاخدمات متناسب باسازمان بیت المللی استانداردرابصورت بومی وداخلی برای شماببهترین شکل ممکن فراهم آوریم ،کافی است باکارشناسان حوزه ایزو نوین سرت تماس حاصل فرماییدتاضمن برخورداری ازمشاوره اولیه رایگان ،به هدف خوددست پیداکنیم.

درنهایت این نکته رادرنظرداشته باشیدکه اخذ ایزو ،فرآیندISO وساختار IZO بگونه ای است کتنهامیتوان ازمراجع صدورمعتبروازطریق متولیان دارای مجوزرسمی صورت پذیردتاپاسخگویی کامل رابارمغان آورد. بنابراین درصورتیکه مایل وراغب هستیدکبرای اخذوگرفتن ایزو ،اقدام نمایید ،هرچسریعترازطریق راههای ارنباطی بانوین سرت تماس حاصل فرمایید.

تیم ومجموعه کاری نوین سرت

ed

صفحه ی رسمی نوین سرت را در اینستاگرام دنبال کنید.

منو

از نوین سرت در گوگل حمایت کنیم.

مورد تایید وزارت صنعت معدن تجارت