• info@novincert.ir

  • :به دلیل قطعی برق با شماره همراه مرکز تماس حاصل فرمایید.

  • :۰۹۱۹۷۸۰۹۵۹۳

ایزو 45005

ایزو 45005

ایزو ،بعنوان یک سازمان بین المللی وجهانی ،همواره بربهترسازی وموثرسازی شرایط کسب وکار ،بجلوقدم برمیدارد.شایدبجرات بتوان گفت ،بزرگترین مزیت ISO درسراسرجهان ،قدرت بالای این سازمان جهانی درانعطاف پذیری وتطابق باتغییرات روزدرسطح بین المللی است.

پاندمی کرونا و ویروس Covid-19  کامروزه سوژه داغ تمام رسانه هاست ،حدودیکسال است کزندگی جوامع بشری راتحت الشعاع قرارداده است ،درشرایطی کواکسن کرونا ،نویدآینده ای درخشان رامیدهد ،سازمان جهانی استاندارد و ایزو ،اقدام بتعریف وتثبیت استانداردجدیدی تحت عنوان ISO 45005 نموده استکه بنوبه خودبتواتد سهمی هرچندکوچک دربهبود زندگی کارمندان وپرسنل کاری داشته باشد ،زیرااجتناب ویروس کرونادرشرایط امروزغیرقابل ممکن است وتنهااقدام ما ،میتواندتغییرسبک زندگی ورفتارهای روزمره مااست.

ایزو 45005 ،باارزیابی شرایط پاندمی کرونا ولزوم حفظ جان پرسنل کاری هرمجموعه ای تلاش دارد کبا تغییرشرایط کاری در حداقل ابعادممکن ،بیشترین امنیت رابرای پرسنل کاری بهمراه آورد. ETUC بعنوان ارگانی تجاری وبین المللی همواره براین موضوع تاکیدداشته است کحفظ سلامت نیروی انسانی لازم است کدرراس امورتمام کارفرمایان باشد ، درشرایط کرونا هم این موضوع ،کاملاصادق بوده وتمام حق و حقوق کارکنان لازم،است تادرشرایط موجودحفظ واجراشود وهدف ازطراحی ایزو ۴۵۰۵ هم همین امر وموضوع مهم وحیاتی بوده است.

ISO 45005 ،پاسخی به بیماری همه گیر COVID-19 و افزایش خطر این بیماری برای سلامتی ، ایمنی و رفاه افراد درهمه شرایط است ، از جمله افرادی که در خانه وبصورت دورکاروبا تلفن همراه کارمی کنند ،ونیزکارگران وسایرعلاقه مندان جهت کارحضوری و بصورت فیزیکی رادربرمیگیرد.

دولت ها ، نهادهای نظارتی و سایر نهادهای حرفه ای درسراسرجهان راهنمایی در مورد کار ایمن در طی بیماری همه گیر COVID-19 را منتشر کرده اند. ایزو 45005 ، یک مجموعه عمومی ازدستورالعمل هاراارائه می دهد که مکمل این اطلاعات است وازاصولی پشتیبانی می کند:

- اقدامات منطقی ومناسب برای مدیریت خطرات ناشی از COVID-19 برای حفاظت از سلامتی و ایمنی کارگران و سایراشخاص حاضردرمحل کار ،بصورت جامع بمرحله عمل برسد.

- کارگران نبایدملزم بانجام کار شوند ،مگر اینکه این اقدامات لازم وپروتکل های بهداشتی بطورکامل اجرا شده باشد.

IZO 45005 ،دربردارنده توصیه های عملی بسازمان هاوکارگران درمورد چگونگی مدیریت این خطرات بوده وبرای سازمان هایی استکه فعالیت خود راازسر می گیرند ،بسیارمناسب وکاربردی است.

این راهنما ISO 45005، بشکل عمومی ارائه شده وصرف نظراز ماهیت تجارت ، ارائه خدمات ،اندازه یا پیچیدگی برای سازمانها قابل استفاده است. گایدلاین Iso 4505 ،تشخیص میدهدکبسیاری از سازمانهای کوچکتر دپارتمانهای اختصاصی برای کارهایی مانند بهداشت و ایمنی شغلی (OH&S) ، مدیریت امکانات یا منابع انسانی ندارند. اطلاعات دقیق تربرای عملکردهای خاص ازنهادهای حرفه ای وطیف گسترده ای از استانداردهای ملی و بین المللی، بکمک ایزو45005 ،دردسترس است.

 

iso 45005

استاندارد 4505 ،اجازه می دهد تا سند به شکل فعلی قابل بروزرسانی باشدیابیک استاندارد رسمی تبدیل شود

 

مزایای ISO 45005  :

این سند برای سازمانها در مورد چگونگی مدیریت خطرات ناشی از COVID-19 برای حفاظت از سلامت ، ایمنی و رفاه مربوط به کار ، راهنمایی هایی را ارائه می دهد.

اسند ISO 4505 ،برای سازمانها درهر اندازه ،ابعادوبخش ،ازجمله سازمانهایی که:

الف) در تمام شیوع بیماری مشغول بکاروفعالیت بودند؛

ب) در حال پیگیری یابرنامه ریزی برای ازسرگیری عملیات پس ازاتمام برنامه قرنطینه بودند.

ج) مشغول توسعه کادوفعالیت موردنظرخودبودند.

د) جدیدوتازه کارهستندوقصددارندبرای اولین بارفعالیت کنند، بسیارمفیدبوده وراندمان موردنظررادارامی باشد.

این سند همچنین راهنمایی مربوط بحمایت ازانواع کارگران (به عنوان مثال کارگران استخدام شده درسازمان ،کارگران خارجی ، پیمانکاران ، افراد خوداشتغال ، کارگران نمایندگی ، کارگران دارای معلولیت و پاسخ دهندگان اول) و سایر علاقه مندان مربوطه (به عنوان مثال بازدید کنندگان از یک محل کار ، از جمله افراد عمومی)راشامل میشود.

این سند ایزو ۴۵۰۰۵ ،برای ارائه راهنمایی درموردچگونگی اجرای پروتکل های خاص کنترل عفونت در کلینیک ، مراقبت های بهداشتی و سایرموارد نیست واجرای ایم مواردرابردوش متخصصین بهداشتی نهاده است.

توجه قانون و راهنمای قابل اجرا توسط دولت ، نهادهای نظارتی و مقامات بهداشتی برای کارگران در این محیط ها یا در نقش های مرتبط ارائه شده است.

ISO / PAS 45005 بهترین روش بین المللی را در مورد چگونگی مدیریت بهداشت وایمنی کارکنان و سهامداران در طی بیماری همه گیر COVID-19 گرد هم آورده و هدف آن تکمیل راهنماهاو مقررات ملی موجود است.

متخصصان 26 کشور به طور خستگی ناپذیر ،برای تولید این توصیه هابصورت مشخصات عمومی (PAS) تلاش کردند واین عامل توسط 80 کشورعضو کمیته فنی ISO ،برای مدیریت بهداشت وایمنی شغلی تأیید شده است.

استاندارد 45005 ،اجازه می دهد تا سند به شکل فعلی قابل بروزرسانی باشدیابیک استاندارد رسمی تبدیل شود ،بسته بروندپاندمی درآینده وظهوراطلاعات جدیددرموردکووید ،این مواردقابل اصلاح باشد‌

سالی سوینگ وود ، مدیر کمیته تهیه کننده این سند ، گفت که این توصیه های عملی در زمینه مدیریت هر گونه خطرات ناشی از COVID-19 را ارائه می دهد و بدون توجه به موقعیت یا وضعیت سازمان قابل اجرا است.

وی گفت:"ما تشخیص می دهیم كه هر مشاغل دارای منابع انسانی یا OH&S اختصاصی نیستند."

"بنابراین ، راهنمایی ها از نظر اندازه و از نظر رویکردی که برای مدیریت بیماری همه گیردرحوزه قضایی خاص آنها در نظر گرفتهشده وراهکارهای ارائه شده عملی ومناسب هستند.

موسسه نوین سرت ،ضمن تلاش برای بروزرسانی اطلاعات خود ،تمام مواردذکرشده درسندتازه تاییدشده ISO 45005 رابررسی کرده وبمرحله عمل رسانده است ،درصورتی کشماهم بسلامت نیروی انسانی خود ،اهمیت میدهد ،باکارشناسان مجرب نوین سرت تماس حاصل فرمایید.

 

 ed

صفحه ی رسمی نوین سرت را در اینستاگرام دنبال کنید.

منو

از نوین سرت در گوگل حمایت کنیم.

مورد تایید وزارت صنعت معدن تجارت