• info@novincert.ir

  • :به دلیل قطعی برق با شماره همراه مرکز تماس حاصل فرمایید.

  • :۰۹۱۹۷۸۰۹۵۹۳

گواهینامه hse

گواهینامه HSE

گواهینامه hse

گواهینامه hse ، درابتدا میتوان به لغت hse ، اشاره نمودکه مخفف کلمات health & safty & environment میباشد،بمعنای سلامت و ایمنی و محیط زیست.

اخذ گواهینامه hse ،قبل ازپرداختن به موضوع اخذ گواهینامه hse ،لازم است به گواهی iso9001 ، اشاره ای کنیم و اعلام بداریم میتوان از iso9001 ، گواهینامه ایزو 9001 ، بعنوان مادر استانداردها نامبرد.همانطورکه درورزش ازدومیدانی بعنوان مادرورزشها نامبرده میشود،درگواهی ایزو ، صدور گواهی ایزو ،هم از ایزو 9001 ، بعنوان مادرتمامی استانداردها ،نامبرده میشود،وبرای اخذ گواهینامه hse ، بهتراست که درابتداموفق به اخذ مدرک ایزو ،شوید،البته بدین منظورنیستکه اول باید ایزو 9001 ، را پیاده سازی نمایید و سپس hse-ms ، راپیاده سازی کنید،بلکه بصورت موازی و همزمان امکان پیاده سازی و اجرای ایزو 9001  ، گواهینامه hse ، میباشدوبصورت همزمان موفق به دریافت گواهی hse ،و صدور گواهی ایزو شوید.

درزمینه اخذ گواهینامه hse ، شمامیتوانید iso14001 و ohsas18001 ،رااخذ نماییدودرواقع اگر موفق به دریافت گواهی ایزو و گواهی ohsas ، شویدنیازی به گواهینامه hse  ،بصورت جداگانه ندارید ،اماازآنجاییکه کارفرمایان در مناقصات ، گواهینامه hse ، رادقیقاذکرمینمایند،متقاضیان مجبوربه دریافت گواهینامه hse ،میشوند.عمومادرمناقصات ازشمامدرک ایزو 9001و ایزو 14001 و ohsas18001 ،و گواهینامه hse، راباهم میخواهندوگاهادیده شده است که ازمدرک ims ،گواهینامه ims ،هم ذکرگردیده است.امابایدبدانیدکه گواهینامه ims ،مانند گواهینامه hse ،یا گواهینامه های ایزو ، قابلیت صدور ندارد و فقط یک اصطلاح میباشد.درصورت تمایل متقاضیان گواهینامه ims ،همچون گواهینامه hse ،گواهینامه iso ،صادرمیگرددولی باید بدانیدکه گواهینامه ims ،درخارج ازایران وتحت اعتبار مراجع بین المللی iaf ،نمیباشدو گواهینامه داخلی میباشد.

اما گواهینامه hse ،ازین قاعده مستثنی میباشدومیتوان صادرنمودالبته گواهینامه hse ،یک گواهینامه داخلی حساب میشودولی بدلیل اینکه درایران حتی رشته دانشگاهی hse ، داریم ،صدور گواهی hse ،بیشتر ومعتبرتراز صدور گواهینامه ims میباشد.

احتمالا شمادرزمینه های زیرجستجونموده ایدوبه این صفحه منتقل شده اید

دانلود جزوه آموزش hse
دوره hse شیراز
آموزش مجازی hse
مرکز آموزش hse
دوره های آموزشی hse دانشگاه تهران
هزینه دوره hse
دوره hse مشهد
دوره های hse دانشگاه شریف
چگونگی گرفتن گواهینامه hse
نمونه گواهینامه hse
مدرک معتبر hse
ثبت نام مدرک hse
گواهینامه صلاحیت ایمنی
مدرک بین المللی hse
گواهینامه hse چیست
دوره آموزشی hse
برای کسب نیتجه بهتر درزمینه آموزش hse و گواهینامه hse ،روی لینک زیر کلیک نمایید.
ثبت نام مدرک hse

 ۰۲۱-۴۴۸۲۹۵۳۱               ۰۲۱-۴۴۸۲۹۱۳۳

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

منو

از نوین سرت در گوگل حمایت کنیم.

مورد تایید وزارت صنعت معدن تجارت