• info@novincert.ir

  • :به دلیل قطعی برق با شماره همراه مرکز تماس حاصل فرمایید.

  • :۰۹۱۹۷۸۰۹۵۹۳

هزینه صدور گواهینامه ایزو

هزینه صدور گواهینامه ایزو

هزینه صدور گواهینامه ایزو

هزینه صدور گواهینامه ایزو ،صدور گواهینامه ایزو ، نرخ هاو مبالغ مختلفی راشامل میشود،زیرا صدور گواهینامه ایزو ،همچنین هزینه صدور گواهینامه ایزو ،دارای مراحل شرایط مختلفی میباشد،منجمله نحوه و مدت زمان حجم پیاده سازی مستندات و DOCUMENTهای موردنیاز ،سختگیری CB مراجع صدورگواهی ایزو ،ممیزی صدور گواهینامه ایزو ،محل دفتر مرکزی شرکت وتعداد سایتهای معرفی شده وفعال پروژه ،زمینه فعالیت و .. تاثیر گذار درتعیین هزینه صدور گواهینامه ایزو ،هستند،امابدلیل رقابتی شدن ووجود تعداد بسیار زیاد مراجع صدور گواهینامه ایوز ، میتوان گفت هزینه صدور گواهینامه ایزو ،به نسبت سالهای گذشته بسیار کمتر شده است وسختگیری مراجع صدور گواهی ایزو ، هم به نسبت کمتر شده است.

هزینه صدور گواهینامه ایزو ،بخش بسیار زیادی ازآن زمان انتخاب مراجع صدور گواهی نامه ایزو ، مشخص میگردد.درحال حاضر بسیاری از مراجع صدور گواهینامه ایزو ، بصورت خصوصی فعالیت مینمایند وبسیاری از مراجع معتبر صدور گواهینامه ایزو ، بصورت بین المللی وبا عضویت درانجمن اعتبار دهندگان IAF ،که بالاترین سطح اعتباری مراجع صدور گواهی نامه ISO ، رامشخص میکند ،فعالیت دارند،درایران مرکز ملی تایید صلاحیت ایران که اصطلاحا به آن NACI، گفته میشود ، مراجع صدور معتبر گواهی ISO ، رااعلام نموده است،برخی ازمراجع صدور گواهینامه ISO ، هم تحت اعتبار NACE فعالیت دارند وهم تحت اعتبار یک AB دولتی کشوری دیگر، اماباید بدانیم که NACI هم تحت اعتبار IAF میباشد، درکل هر مرجع صدور گواهی ISO ، اگربخواهد معتبر باشد باید تحت اعتبار یک AB ثبت شده در IAF فعالیت نماید.

پس هزینه صدور گواهینامه ایزو ، اگربخواهید عضویت AB های معتبر و تحت اعتبار IAF راداشته باشد بالاتراز مراجع خصوصی صدور گواهینامه ایزو ، میباشد.

امابایدمتقاضیان بااطلاعات کافی وبالا بسراغ مراجع صدور گواهینامه ایزو ،بروند وصرف هزینه کمتر ویازمان کمتراز اعتبار کمتر برای گواهینامه ایزو ،خود استفاده نکنند.چون برخی ازاین مراجع صدور گواهی نامه ایزو ، درابتداو بعضاً هیچگاه اعلام نمیدارند که عضویت IAF راندارندو متاسفانه ، هزینه صدور گواهینامه ایزو ، که بصورت خصوصی ارائه نموده اندرا برابر هزینه صدور گواهینامه ایزو معتبر ، تحت اعتبار IAF ،میگیرند.
بامشاوران وکارشناسان زبده مرکز مشاوره و اطلاع رسانی نوین سرت تماس بگیریدتادر زمینه هزینه صدور گواهینامه ISO ، بیشتر وکاملتر وبصورت رایگان راهنمایی شوید.

021-44829531     021-44829133

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

منو

از نوین سرت در گوگل حمایت کنیم.

مورد تایید وزارت صنعت معدن تجارت