• info@novincert.ir

  • :به دلیل قطعی برق با شماره همراه مرکز تماس حاصل فرمایید.

  • :۰۹۱۹۷۸۰۹۵۹۳

مشاورایزو

 مشاور ایزو

مشاورایزو

مشاور ایزو ، صدورگواهی ایزو ، برای شرکتهای متقاضی اخذ گواهینامه ایزو ،لازم است،شرکتهای متقاضی صدور گواهی ایزو ، بتنهایی قادربه پیاده سازی ایزو ، نیستندو نیازبه مشاورایزو ، دارند.

مشاورایزو ، باهمکاری سازمان متقاضی دریافت مدرک ایزو ، میتوانند مستندات روشهای اجرایی و documentها ،آماده سازی نمایند.فرآیند شناسایی سازمان ،شناسایی فرآیندهای مرتبط با کیفیت ، درزمینه اخذ گواهی ISO ،توسط مشاورایزو ،زمان مشخصی نداردو نمیتوان زمان مشاور ایزو ،بطور دقیق اعلام نمودو حدود زمان پیاده سازی ایزو ، اعلام میگردد.

پس ازفاز شناسایی سیستم ،شناسایی فرآیندها ، توسط مشاورایزو ، اجرای فرآیندها ،پیاده سازی مستندات تهیه شده و فرآیندهای شناسایی شده ،پیش میاید.

برای پیاده سازی ایزو ، فرآیندهای شناسایی شده ایزو ، توسط مشاور ایزو ، هم نمیتوان زمان دقیقی ارائه نمود،زیرا زمان پیاده سازی ایزو ،بعوامل مختلف وبسیاری بستگی دارد،منجمله توانایی مشاورایزو ،سازمان متقاضی ایزو ، مدیریت سازمان متقاضی دریافت مدرک ایزو ، پرسنل کارمندان وسرمایه انسانی سازمان متقاضی اخذ گواهینامه ISO ، همکاری بین مشاورایزو ،سازمان متقاضی صدور گواهی ISO ،حجم سازمان حجم مستندات حجم فرآیندهای شناسایی شده در ایزو ، و....

مشاورایزو ، اگراز کارایی بالایی برخوردار باشد ،باید بتواند بااستفاده ازسیستم مدیریت ،ترناول مالی شمارا جابجا نماید،وبالاتر ببرد، مشاور ایزو ، درسطح بالاباید توانایی بهبود سیستم وپیشرفت سیستم را داشته باشد، فقط به مستندسازی وپیاده سازی بصورت عمومی اکتفا ننماید.البته درنظر داشته باشید مشاور ایزو ، متبحر وکار بلدکه میتواند راندمان کاری سازمان متقاضی صدور گواهی ایزو ، رابالا ببرد و سود بالایی نصیب سازمان متقاضی دریافت مدرک ایزو ، ISO ،نمایدبا مبالغ پایین ودستمزد کم مسلماً اینکاررا انجام نخواهد داد، بلکه مشاورایزو متبحر ، درخواست تقاضای همکاری بصورت درصدی خواهد داشت ،زیرابه توانایی خود اعتماد واعتقاد راسخ دارد ،همچنین هزینه وبعبارت بهتر دستمزد خودرا پس ازبه سرانجام رسیدن پیاده سازی وبالارفتن سودشرکت متقاضی گواهینامه ISO ،مطالبه خواهد کرد،این تقاضای دستمزد پساز انجام کار بعنوان ضمانت انجام وعده ها و پروپزال اولیه مشاور ایزو ، خواهد بود.البته دقت بفرمایید اگر کسی دراین حداز علم ودانش باشد،مسلماً برایش کارکردن بعنوان صرف مشاور ایزو ، رضایت بخش نخواهد بود ومطمئناً بدنبال ایجاد کسب وکار برای خودو بهبود ورشد کسب وکارخود خواهدبود،البته شاید درحال حاضر هستند مشاورانی که ازنظر علمی وتوان فنی بالایی برخوردارند که مشاوره ایزو ،بعنوان جزء مهمی ازعلایقشان میباشد وکماکان بعنوان مشاور ایزو ،به جامعه وسازمانهای خواهان پیاده سازی واقعی سیستم مدیریت کیفیت ISO ،خدمت رسانی مینمایند،درجهت اخذ گواهینامه ISO .

سازمان متقاضی صدور گواهی ISO ،بایددرابتدا تکلیف خودرا مشخص نمایدکه صرف گرفتن گواهینامه ISO ،بدنبال مشاور ایزو ، هستندیا برای اجرای واقعی سیستم ایزو ،پیاده سازی ایزو ،بصورت واقعی ،زیرا این دوفاز ازنظر مشاور ایزو ، درحال حاضر متفاوت میباشد،وشما میتوانیداز مشاور ایزو ،خود فقط دریافت مدرک ایزو ،رادرخواست نمایید وسطح پیاده سازی ISO، به دستورشما وباهمکاری مشاور ایزو ،نسبت به گواهینامه ISO شما خواهدبود،یا اجرای واقعی سیستم ایزو.

باما همراه باشید.   44829531-021               44829133-021

منو

از نوین سرت در گوگل حمایت کنیم.

مورد تایید وزارت صنعت معدن تجارت