• info@novincert.ir

  • :به دلیل قطعی برق با شماره همراه مرکز تماس حاصل فرمایید.

  • :۰۹۱۹۷۸۰۹۵۹۳

دریافت CE


دریافت cE

دریافت CE

دریافت CE ، برای دریافت CE ، بایدبدانیم که این استاندارد CE ،یک استاندارد CE ، اروپایی میباشدو زمانیکه قصد صادرات محصول به کشورهای عضو اتحادیه اروپا را داشته باشید باید برای دریافت CE ، اقدام نمایید.

دریافت CE ،درحال حاضر به دواسم دریافت CE انطباق ، ویا دریافت CE اورجینال ،شناخته میشود.

دریافت CE اورجینال ، بایدازطریق مراکز عضو سازمان NANDO ، صورت پذیرد ،چون این استاندارد CE ، فقط مختص اروپا ویک استاندارد CE ، اتحادیه اروپا میباشد ،بنابراین درایران تحت نظارت مستقیم هیچ مرکز ، سازمان ،یانهادی نمیباشد.

دریافت CE ، ازمراکز NANDO ، با دریافت ایزو از مراکز معتبر ، متفاوت است ، زیراکه مراکز معتبر صدور گواهینامه ایزو در ایران ، وجوددارند و تحت اعتبار مراجع بین المللی IAF ، ویا تحت اعتبار سازمان ملی تایید صلاحیت ایران ، NACI ،هستند ، امابرای دریافت CE ، همچین سازمان دولتی و یاخصوصی درایران مسئولیت اخذ نشان CE ، دریافت استاندارد CE ، رابرعهده نگرفته است.

دریافت CE ، درواقع فقط برای کسانی لازم است که از هرکجای جهان بخواهندبه کشورهای عضو اتحادیه اروپا ، محصولی راصادر کنند ، زیرا دریافت CE ، یعنی شما موفق شدیدبه اخذ استاندارد اتحادیه اروپا برای صادرات محصول .

دریافت CE ، زماینکه اتفاق بیفتدشما میتوانید محصول خودرا صادر نمایید ، امااگر قصد صادرات به کشورهای غیر از کشورهای عضو اتحادیه اروپا ، رادارید ، نیازی به اخذ استاندارد CE ، ندارید مگراینکه آن کشور بنابه دلایلی یکی از مجوزهای لازمه اش برای ورود محصولتان به کشورش داشتن استاندارد CE ،باشدکه نشان دهد محصول شما دارای نشان CE ، میباشد.

دریافت CE ، اخذ نشان CE ، بدین معناست که تایید میگردد محصول شما ایمنی افرادیکه ازآن استفاده خواهندنمود را بخطر نمی اندازد.

دریافت CE اورجینال ، برای صادرات محصول به اتحادیه اروپا ، لازم است ونمیتوان با دریافت CE خوداظهاری ، یا دریافت CE انطباق ،اقدام نمود.

دریافت CE خوداظهاری ، دریافت CE انطباق ، زمانی برای شما مفید استکه بخواهید برای تبلیغات محصول خودویا صادرات محصول به کشورهای غیر عضو اتحادیه اروپا ،نشان CE ، راارائه دهید.

دریافت CE خوداظهاری ، دریافت CE انطباق ، بدین معناست که شرکت متقاضی در گواهی CE ، خوداعلام مینماید که الزامات استاندارد CE ، مراحل اخذ استاندارد CE ، را رعایت نموده است و محصول ازنظر ایمنی کاربر مشکلی ندارد و موفق به دریافت CE ، میشود.
دریافت CE انطباق ، دریافت CE خوداظهاری ، از مراجع معتبر گواهی دهنده ایزو ، هم امکانپذیر است .
دریافت CE ، توجه نمایید که اگر موفق به دریافت CE اورجینال ، شدید یابرای صادرات محصول خود به نشان CE اورجینال ، احتیاج دارید وباید دریافت CE ، اورجینال انجام دهید ، باید گواهی CE ، شما کدچهاررقمی مرکز صدور تحت اعتبار NANDO ، راداشته باشد تابتوانید از طریق آن کد گواهی CE ، خودرا رجیستری نمایید.

دریافت CE ، برای دریافت CE ، باکارشناسان مرکز مشاوره واطلاع رسانی نوین سرت تماس بگیرید تادرخصوص دریافت CE  ،واخذ استاندارد CE  ،نشان CE ، شماراراهنمایی بیشتر ودقیقتر نمایند.

شمااحتمالا باکلمات زیردر گوگل جستجوانجام داده وبه این صفحه منتقل شده اید.اگر مطالب صفحه موردنظر شمانمیباشد ،خدمات دیگرمرکز رامطالعه نموده تا به خواسته خود برسید.

اخذ استاندارد ce
الزامات استاندارد ce
مراحل اخذ استاندارد ce
علامت استاندارد چین
متن استاندارد ce
استاندارد fcc
دریافت ce
علامت استاندارد امریکا
  31 95 82 44 - 021                       33 91 82 44 -021

 

منو

از نوین سرت در گوگل حمایت کنیم.

مورد تایید وزارت صنعت معدن تجارت