• info@novincert.ir

  • :به دلیل قطعی برق با شماره همراه مرکز تماس حاصل فرمایید.

  • :۰۹۱۹۷۸۰۹۵۹۳

شرکت های صادرکننده گواهینامه iso

شرکت های صادرکننده گواهینامه ISO

شرکت های صادرکننده گواهینامه iso

شرکتهای گواهی دهنده ISO درایران ،یا شرکتهای صادر کننده گواهینامه ISO ،جستجویی میباشد برای یافتن شرکتهای معتبر گواهی دهنده ISO .

اکثرمتقاضیان بدلیل عدم آگاهی درزمینه استانداردها و شرکت های صادر کننده گواهی نامه ایزو ، بسیار سخت اعتماد میکنند وبراحتی برای اخذ مدرک ایزو ،نمیتوانند تصمیم بگیرند.حق بامتقاضیان میباشد ، متاسفانه برخی ازعدم آگاهی متقاضیان صدور گواهی ISO ، سواستفاده نموده وبدون دراختیار گذاشتن اطلاعات کامل وصحیح ،متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو ، راگمراه مینمایند.

شرکت های صادر کننده گواهینامه ISO ،بسیار زیاد میباشند ، اما کثرت شرکتهای صادرکننده گواهی ISO ، برای مامهم نیست بلکه اعتبار شرکت های صادر کننده گواهینامه ISO ،برای مامهم میباشد.

اعتبار شرکت های صادرکننده گواهینامه ISO ، راباید درسایت IAF ، انجمن اعتباردهندگان بین المللی پیدانمود.

تمامی کشورها عضویت انجمن اعتباردهندگان بین المللی IAF رابدست آورده اند ، ویک مرجع رابعنوان مرجع اعتباردهی به شرکت های صادرکننده گواهی ISO ، اعلام نموده اند ، یعنی شرک های صادرکننده گواهی نامه ایزو ، باید ازمرجع کشوری که در IAF اعلام شده است ، اعتبارسنجی شوند.

البته باید اعلام نمودکه بسیاری شرکت های صادرکننده گواهینامه iso ،بصورت خصوصی فعالیت مینمایند وتحت اعتبار IAF نیستند، اماخوب اکثر متقاضیان بدنبال شرکت های صادرکننده گواهینامه ISO ، هستندکه تحت اعتبار مرکزی فعالیت نماید. واز طریق مرکز و مرجع بالاتر ومعتبری گواهینامه ایزو ، اعتبارسنجی شود.

پس برای متقاضیانیکه بدنبال شرکت های معتبر صادرکننده گواهینامه ISO ،هستندباید اعلام نمودکه درابتدا به سایت IAF ،مراجعه نمایید ویک کشور رابرای اعتباردهی به گواهینامه ایزو ،خوددر نظر بگیرید، پس ازانتخاب کشور مورد تایید IAF، ودیدن لوگوی آن کشور وهمچنین سایتی که از طریق IAF ، درآن اشاره شده است ، به سایت معرفی شده مراجعه نمایید ، سپس از طریق آن AB ،به شرکت های صادر کننده گواهینامه ISO ، برسید ، اغلب کشورها یک مرجع اعتبار دهی ISO ، دارندوبه IAF ،معرفی کرده اند ، امابسیاری CB تحت اعتبار همین ABها کارمیکنند وممکن است هرکشوری که فقط یک AB در IAF معرفی کرده است ،به بیشمار CB اعتبار دهی کرده باشد تابتوانند درکشورهای مختلف ویاهمزمان دریک کشور فعالیت نمایندو گواهی نامه ایزو صادر نمایند.

اگربخواهیم ازشروع اعتبارسنجی و اعتباردهی ایزو به بالابرویم وانتها برسیم میتوانیم بگوییم ، شرکت های صادر کننده گواهینامه ISO ،را دراصطلاح CB مینمایند که تعداد CBها بسیار زیادمیباشد وتحت اعتبار یک AB معتبر درهرکشوری فعالیت مینمایند که البته هرکشور یک AB معتبر دارد.برای شناخت AB های معتبر هرکشور به سایت IAFمراجعه مینماییم وپس ازانتخاب کشور موردنظر ، AB آن راشناسایی میکنیم.

پس اخذ گواهینامه ISO ، از شرکت های صادرکننده گواهینامه ISO ، که دراصطلاح به آنها CB میگویند،میباشداما اعتبار نهایی باید به IAF برسد.

۰۲۱-۴۴۸۲۹۵۳۱                       ۰۲۱-۴۴۸۲۹۱۳۳

اغلب با جستجوی عناوین زیر به این صفحه منتقل میشوند ،اگر عناوین زیرمورد جستجوی شمابوده است ، میتوانید از منوهای بالا به عناوین و موضوعات موردنظر خود دست پیداکنید.

شرکت های صادر کننده گواهینامه ایزو ، شرکتهای صادر کننده گواهینامه iso ، شرکتهای گواهی دهنده ایزو در ایران ، شرکت های معتبر گواهی دهنده iso درایران ، شرکت های معتبر صدور گواهینامه ایزو ، اخذ ایزو ارزان ، قیمت ایزو ، اخذ ایزو فوری ، دریافت مدرک ایزو سریع ، دریافت ایزو ، ایزو ، iso ، اخذ مدرک ایزو ،گواهی iso

منو

از نوین سرت در گوگل حمایت کنیم.

مورد تایید وزارت صنعت معدن تجارت