• info@novincert.ir

  • :به دلیل قطعی برق با شماره همراه مرکز تماس حاصل فرمایید.

  • :۰۹۱۹۷۸۰۹۵۹۳

مراحل اخذ گواهینامه صلاحیت پیمانکاری (مجوز اداره کار) از وزارت تعاون ، کار ورفاه اجتماعی

 job

مراحل اخذ گواهینامه صلاحیت پیمانکاری (مجوز اداره کار) از وزارت تعاون ، کار ورفاه اجتماعی

یکی دیگر از گواهینامه هایی که متقاضیان درجستجوی آن هستند ، گواهینامه صلاحیت پیمانکاری ،یاهمان گواهینامه مجوزاداره کار ،میباشد. باتوجه به تماسهای بسیار درمورد گواهینامه مجوز اداره کار،مرکزمشاوره واطلاع رسانی نوین سرت درراستای خط مشی خود بابت اطلاع رسانی درخصوص نحوه اخذ گواهینامه های ملی (مجوز اداره کار ،رتبه، تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ) وبین المللی (گواهینامه ایزو ISO، گواهینامهHSE ، اخذ نشان CEتصمیم گرفت تا اطلاعاتی را دراختیار متقاضیان گواهینامه مجوز اداره کار ،قراردهد.

گواهینامه مجوز اداره کار یاهمان گواهینامه صلاحیت پیمانکاری، پیشنیاز اخذگواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران، میباشد. بنابراین اگر شما قصد دریافت گواهینامه تاییدصلاحیت ایمنی پیمانکاران ،رادارید حتماوحتما بایدقبل ازآن موفق به دریافت گواهی صلاحیت پیمانکاران ،شوید.

به این نکته مهم توجه بفرماییدکه اگرگواهینامه صلاحیت پیمانکاری ازاداره کار ،اخذ گرددبه آن گواهینامه مجوز اداره کار ،هم گفته میشود.

مهمترین مراحل اخذ گواهینامه مجوز اداره کار:

1)تحصیلات مدیرعامل ، برای دریافت مدرک مجوز اداره کار ،تحصیلات شخص مدیرعامل بسیار مهم میباشدو البته شرایط سخت نیست وداشتن دیپلم کفایت میکند، پس مدیرعامل درراستای اخذ مدرک صلاحیت پیمانکاری،باید حتما دیپلم به بالا باشد.

2) شرکت حتما باید دارای دفتر مرکزی باشد.مسلمادر زمان ثبت شرکت ،آدرسی بعنوان دفتر مرکزی شرکت به اداره ثبت شرکتها اعلام شده است ، اماواقعیت موجود این استکه بسیاری ازشرکتها ، ازآدرس منزل موسسین استفاده نموده وفاقد دفترمرکزی بشکل رسمی واداری میباشند، گواهینامه مجوز اداره کار ، زمانی بشرکت شما تعلق میگیرد کشما حتماوحتما دارای دفتر مرکزی بشکل رسمی واداری وقابل بهره برداری داشته باشید. پس وجود دفتر مرکزی یکی از الزامات مراحل دریافت گواهینامه صلاحیت پیمانکاری ،یاهمان مجوز اداره کار ، میباشد.

3)شرکت حتما باید دارای لیست بیمه باشد حتی 1نفر، وقتیکه شرکت شمادارای موجودیت فضا شدو بشکل رسمی واداری فعالیت خودراآغاز نمود ،شماباید دردفتر مرکزی خود افرادی راداشته باشید تابه بازرسین اداره کار اعلام شودبرای انجام پروژه هاوکارهای شرکت افرادی تحت پوشش شماهستند وشرکت شما قابلیت اخذ پروژه وانجام آن رادارد. پس حداقل 1نفر بعنوان منشی و1نفرهم خودمدیریت عامل بیمه شوند ودرتامین اجتماعی لیست بیمه ردشود.

4)شرکت حتماباید تاییدیه پرداخت حقوق داشته باشد.متاسفانه برخی ازشرکتها افرادی رادرپوشش شرکت خود بیمه مینمایند ودلایل این امر بسیارزیاد ومتفاوت میباشد،بادلایل کاری نداریم اماباید بدانید لیست بیمه شما برای اخذ گواهینامه صلاحیت پیمانکاری ،کفایت نمیکندو شماباید فیش پرداخت حقوق افراد بیمه شده خودرانیز ارائه نمایید ، البته فیش پرداختی ممهور به مهربانک.

5)موضوعات اساسنامه با موضوعات گواهینامه صلاحیت پیمانکاری تطبیق داشته باشد ، درغیراینصورت باید به اساسنامه اضافه گردد.دربسیاری حالات نیازی به اضافه نمودن آیتمی به اساسنامه نمیباشد ،اما پس ازبررسی اساسنامه شماتوسط کارشناسان اداره کار ،اعلام میگردد که آیا نیاز به تغییرات دراساسنامه دارید یاخیر، اگرنیاز باشد،شماباید بندی رابه زمینه فعالیت خود اضافه بنمایید.

6) گواهی آموزشی آموزش کارفرمایی . مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره ،یکی ازین دونفر بایددرکلاسی بانام آموزش کارفرمایی که 3روز میباشد شرکت نمایندودرپایان دوره پس از موفقیت درآزمون ، گواهینامه آموزشی آموزش کارفرمایی که مربوطبه گواهینامه صلاحیت پیمانکاری ، یاهمان گواهی مجوز اداره کار ، میباشدرا دریافت مینمایید.این مدرک هم مانند مدارک ذکر شده قبلی بسیارمهم میباشد وحتمابایددر پرونده شماوجود داشته باشد.

7)داشتن طرح طبقه بندی مشاغل

مدارک برای اداره کار ارسال میگردد و نوبت بازرسی از دفتر شرکت تعیین میگردد، پس از بازرسی و تایید بازرس ، پرونده شما برای کمیته ارزیابی گواهینامه صلاحیت پیمانکاری ،یاهمان گواهینامه مجوزاداره کار ،ارسال میگردد وسپس درصورت تایید کمیته ارزیابی گواهینامه صلاحیت پیمانکاری (گواهینامه مجوز اداره کار )، گواهینامه شما صادرمیگردد. توجه بفرماییدکه گواهینامه صلاحیت پیمانکاری یاهمان مجوز اداره کار، یک گواهینامه 3ساله میباشد اما هرسال باید تمدید گردد.

برای دریافت راهنمایی بیشتر بامرکز نوین سرت تماس حاصل نمایید تابصورت کاملا رایگان مشاوره گردید.

44829531-021

44829133-021

@NOVINCERT

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

منو

از نوین سرت در گوگل حمایت کنیم.

مورد تایید وزارت صنعت معدن تجارت