• info@novincert.ir

  • :به دلیل قطعی برق با شماره همراه مرکز تماس حاصل فرمایید.

  • :۰۹۱۹۷۸۰۹۵۹۳

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

گواهینامه اداره کار

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ، گواهینامه مجوز اداره کار ، اخذ گواهینامه تایید صلاحیت اداره کار HSE ،گواهینامه پیمانکاری

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ، گواهی تایید صلاحیت HSE پیمانکاری ، مدرک تایید ایمنی پیمانکاران

گواهینامه صلاحیتپیمانکاری چیست؟ ، تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران برای شرکتهای مجری پیمانکاری میباشد،امابدلیل عدم آگاهی کارفرمایان از تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ، تمامی پیمانکاران خود ، راملزم به اخذ مدرک تایید صلاحیت ، گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران مینمایند.

اخذ مدرک تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ، درحال حاضردرتمامی مناقصات جزومواردالزامی و امتیازآور میباشد،بنابراین تمامی شرکتهای پیمانکاری بدنبال اخذ مدرک گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ، دریافت گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری ، گواهی نامه صلاحیت ایمنی ، اخذ گواهی ایمنی پیمانکاری ، اخذ HSE ، هستند.

زمان دریافت گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ، متغیر میباشد،و طولانی است ،البته این زمان بسیار به خود شرکت شما بستگی دارد،اگر شرکتی تمامی مدارک خود را بموقع و صحیح تحویل دهد ، و در زمانهای ذکر شده به ارسال مدارک و حضور در کلاسهای آموزشی اقدام نماید ،این پروسه خیلی سریع انجام خواهد گرفت، اما اگر شرکتی بدلیل عدم آگاهی از مدارک لازم ، و یا عدم در دسترس بودن مدارک درخواستی در موعد مقرر و یا عدم شرکت در کلاسهای آموزشی ،به تاخیر بیندازد مسلما زمان صدور گواهی ایمنی پیمانکاری خود را به تعویق خواهد انداخت، وچون این پروسه طولانی است ،پیشنهاد میگردد حتی اگر درحال حاضر احتیاجی به این گواهینامه ندارید ،زودتر اقدام نمایید تادرزمان طی شدن پروسه اداری اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ، اگردرمناقصه ای شرکت نمودید و مدرک تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران راازشماخواستندارائه نمایید.

گرفتن مدرک تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران  ، اغلب پیمانکاران و متقاضیان دچارسردرگمی میشوند.چون درمواردی بجای ذکر مدرک تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ،گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ، گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری ، از اخذ مجوز اداره کار ، گواهینامه صلاحیت اداره کار ، مدرک اداره کار ، گواهینامه HSE ، اخذ مدرک HSE ، صحبت میکنند،البته هرکدام از مدرک مجوز اداره کار ، گواهینامه مجوز اداره کار ، مدرک صلاحیت اداره کار ، گواهینامه صلاحیت وزارت کار ، مدرک تایید HSE ، گواهینامه HSE ، برای خود شاخه جداگانه ای دارند.

شرایط دریافت گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری ، روال اخذ مدرک گواهی صلاحیت ایمنی پیمانکاران ، شرکت بایدگرید(رتبه) و یا گواهی مجوز اداره کار ، مدرک صلاحیت اداره کار ، تایید صلاحیت اداره کار ، راداشته باشد.
برای اخذ مدرک تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ، دریافت گواهی صلاحیت ایمنی پیمانکاری ، الزامی به داشتن گواهینامه HSE ، مدرک HSE-MS ،نیست.
مراحل اخذ گواهینامه صلاحیت پیمانکاری ، فرآیندی پیچیده و زمانگیر میباشد،هرشرکتی میتواند خودش اقدام به دریافت مدرک گواهی ایمنی پیمانکاری کند ،اما بدلیل عدم آگاهی ازبعضی شرایط و قانونهای موجوددرکانون انجمن های صنفی مسئولینایمنیو بهداشت کار استان تهران ، ثبت نام انجام میدهنداما در روال ثبت نام در سامانه اخذ گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاران سراسر کشور ، بعضا بمشکل خورده وادامه کار طولانیتر وگاها هزینه بردارتر خواهدشد.

مدت اعتبار گواهی صلاحیت ایمنی پیمانکاران 2 ساله میباشدونیازی به تمدید درطی این 2سال نیست اما پس ازپایان اعتبار 2ساله، باید دوباره برای اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران اقدام نمایند.

هزینه اخذ مدرک صلاحیت ایمنی ، هزینه دریافت مدرک گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران چقدر است ؟ این هزینه مقدار ثابتی نمیباشد و بر اساس آموزشهای لازم و تعداد نفرات هر مجموعه متغیر است.

اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران در اینترنت مشابه موارد زیر جستجو می گردد:

سامانهتایید صلاحیتمسئولینایمنی  ، تایید صلاحیتاداره کار ، کانون انجمن های صنفی ، مسئولینایمنیو بهداشت کار استان تهران ، گواهینامه صلاحیتپیمانکاری چیست ، مشاهدهگواهینامه صلاحیتپیمانکاری ، استعلامگواهینامه صلاحیتپیمانکاری ، تایید صلاحیتشرکت های خدماتی ، لیست شرکتهای دارایصلاحیتپیمانکاری ، تائید صلاحیت ، تعیید سلاحیت ، تعیید سلاهیت ، تایید سلاحیت ، تایید سلاهیت ، تعیید صلاحیت ، تعیید صلاهیت پیمانکار ، پیمانکاری ، مجوز اداره کار ، صلاحیت ایمنی ، تایید ایمنی ، HSe پیمانکاران ، مدت اعتبار گواهی نامه ، گواهینامه HSE پیمانکاری و ...

اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ،بامرکز مشاوره و اطلاع رسانی نویس سرت تماس بگیرید تا بصورت رایگان به شما مشاوره داده شود.

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

منو

از نوین سرت در گوگل حمایت کنیم.

مورد تایید وزارت صنعت معدن تجارت